Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Єфремівська Кормча – джерело права Київської Русі (кінець ХІ – початок ХІІ ст.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Єфремівська Кормча – джерело права Київської Русі (кінець ХІ – початок ХІІ ст.)

Анотації 

Цвєткова Ю.В. Єфремівська Кормча – джерело права Київської Русі (кінець ХІ – початок ХІІ ст.)/. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню джерела права Київської Русі кінця ХІ – початку ХІІ ст. – Єфремівської Кормчої книги.
   Автор визначає передумови та доводить закономірність появи Кормчих на території Київської Русі; класифікує правові норми та джерела Єфремівської Кормчої за ознакою переробленості, визначає причини та цілі змін у змісті та складі правових норм Кормчих; обґрунтовує комплексну процедуру формування змісту списків Кормчих; доводить, що способом систематизації нормативно-правових актів Кормчих книг, зокрема Єфремівської, була кодифікація; проводить аналіз правових норм Єфремівської Кормчої по п’яти групах за суб’єктами та об’єктами правовідносин, які вони врегульовували, та визначає, завдяки цьому, правові статуси представників вищого духовенства, нижчого духовенства та монахів, усіх кліриків, мирян та усіх членів християнської громади Київської Русі за нормами Єфремівської Кормчої; доводить, за допомогою сучасного науково-методичного апарату і шляхом визначення особливостей Єфремівської Кормчої як джерела права Київської Русі, вплив церковного права на світське.
   У дослідженні визначені принципи та правові норми, які поширилися на території Київської Русі у змісті Єфремівської Кормчої та закріпилися у правовій системі України сьогодення.
   Ключові слова: Єфремівська Кормча книга, джерела права Київської Русі, джерела церковного права.

Цветкова Ю.В. Ефремовская Кормчая – источник права Киевской Руси (конец ХІ – начало ХІІ ст.) – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01. – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию источника права Киевской Руси конца ХІ – начала ХІІ ст. – Ефремовской Кормчей книге.
   Автор определяет общественные, правовые, социально-политические и исторические предпосылки и доказывает закономерность появления Кормчих книг на территории Киевской Руси; классифицирует правовые нормы и источники Ефремовской Кормчей по признаку трансформации; определяет в качестве причин изменений в содержании и составе правовых норм Кормчих, процессы общественной эволюции, которые проходили в христианских общинах Киевской Руси, а в качестве целей этих изменений – содействие распространению христианства на Руси, предотвращение его искажения и смешивания с другими религиями.
   В работе обосновывается комплексная процедура формирования содержания списков Кормчих, которая состояла из “аналитического”, “консультационного” и “заказного” этапов. Диссертант доказывает, что способом систематизации нормативно-правовых актов Кормчих книг, в частности Ефремовской, была кодификация; проводит анализ правовых норм Ефремовской Кормчей по пяти группам, сформированным по признаку субъектов и объектов правоотношений, которые они регулировали, и определяет, благодаря этому, правовые статусы представителей высшего духовенства, низшего духовенства и монахов, всех клириков, мирян и всех членов христианской общины Киевской Руси по нормам Ефремовской Кормчей. Автор доказывает, с помощью современного научно-методического аппарата и путем определения особенностей Ефремовской Кормчей как источника права Киевской Руси, анализа ее правовых норм, влияние церковного права на светское.
   В исследовании определены принципы и правовые нормы, которые распространились на территории Киевской Руси в содержании Ефремовской Кормчей и закрепились в современной правовой системе Украины.
   Ключевые слова: Ефремовская Кормчая книга, источники права Киевской Руси, источники церковного права.

Tsvetkova J.V. Efrem’ Pilot’s Book – the Source of Law of Kievan Rus’ (end of the XI – beginning of the XII cent.)/. – Manuscript.

The dissertation for obtaining of a scientific degree of a Candidate of Law on speciality 12.00.01 – the theory and the history of state and law, the history political and legal studies. – Taras Shevchenko’ Kyiv National University. – Kyiv, 2003

   The subject of the dissertation is the source of law of Kievan Rus’ – Efrem’ Pilot’s Book.
   The author shows the causes of the Pilot’s Book appearing on the territory of Kievan Rus’, classifies legal norms and sources of Efrem’ Pilot’s Book by the transformation order, analyzes legal norms of Efrem’ Pilot’s Book and proves influence of the Church law at the laic legal system of Kievan Rus’.
   Special attention paid to the principles and legal norms in the contest of Efrem’ Pilot’s Book, which spread on the territory of Kievan Rus’, did through the centuries and appeared in the modern legal system of Ukraine.
   Key words: Efrem’ Pilot’s Book, sources of Kievan Rus’ law, sources of Church law.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Єфремівська Кормча – джерело права Київської Русі (кінець ХІ – початок ХІІ ст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net