Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право

Анотації 

Дмитрієв А.І. Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право: Монографія. — К., 2001. — 426 с.: іл. 27.

Дисертація у формі монографії на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 — міжнародне право. — Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. Київ, 2003.

   У дисертації здійснено комплексний аналіз нормативного матеріалу Вестфальського миру 1648 р., висвітлено його значення для процесу становлення в Європі першого в історії людства правового порядку та створення якісно нової конфігурації міжнародного права, що визначається як " вестфальська".
   Висунуто концепцію існування у досліджуваний період так званої лабільної системи держав та впливових політичних сил у Європі. Показані місце та роль Московської держави, а також запорозького козацтва та народів Закарпаття у вказаній лабільній системі.
   Висвітлено зв’язок договорів Вестфальського миру із процесом становлення окремих інститутів міжнародного права, зокрема, мирних способів розв’язання міжнародних спорів, визнання, відповідальності, гарантії виконання міжнародних договорів; міжнародно-правовим регулюванням торговельних, митних та фінансово-кредитних відносин; забезпеченням окремих прав людини.
   Введено в науковий обіг авторський переклад з німецької на українську мову текстів Оснабрюцького і Мюнстерського мирних договорів 1648 р., які опубліковані додатком до монографії.
   Ключові слова: історія міжнародного права, Вестфальський мир 1648 р., "вестфальська конфігурація" міжнародного права, інститути міжнародного права.

Dmitriev A.I. Westfalend Peas of 1648 and the modern international law: Monograph. — K., 2001. — 426 p.: ill. 27.

Thesis for obtaining a scientific degree of Doctor of Sciences (Law) on the speciality 12.00.11 — International Law, Koretsky Institute of state and Law of the National Ukranian Academy of Sciences. Kyiv, 2003

   In this dissertation there is a complex analysis of the norm material of the Westfalend’s peas of 1648 of its mean for the law process and a creation of new configuration who was named as a " westfalend’s configuration" in the international law in Europe. It was a first law order in the history of humanity.
   It was moved out a conception of the labile system of the different states and the influential political forces in Europe. The mean role was shown by the Great Moscow principality and Zaporozhyes’ Cossacks and the different peoples of the Carpathion Mountains. The author attemps to reseach the contacts of the agreements of Westfalend’s peas with the processes of the form of the single institutes of law. Specifically, the autor researches the peas ways of the issue of the international disputes, accordances, guarantees of realization of the international agreements; law regulation of the trade customs duty, finance and credit relations; provide for the individual human rights.
   In the scientific circulation had been entered the autor translation from german language to ukranian language. It were translations the Osnabrut’s and Munster’s the peas agreements of 1648 and its were published as an addition to the monograph.
   Key words: history of international law, Westfalend Peas, 1648, " Westfalend’s Configuration" of international law, institutes of international law.

Дмитриев А.И. Вестфальский мир 1648 года и современное международное право: Монография. — К., 2001. — 426 с.: ил. 27.

Диссертация в форме монографии на соискание научной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.11 — международное право. — Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины. Киев, 2003.

   В диссертации проведен комплексный анализ нормативного материала Вестфальского мира 1648 г. Отражена подготовка его подписания в условиях так называемой лабильной системы государств, концепция существования которой в исследуемый период в Европе выдвинута соискателем. Показаны место и роль Московского государства, а также запорожского казачества и народов Закарпатья в указанной выше лабильной системе. Раскрыты конституционно-правовые основы Священной Римской империи немецкой нации как модели монополярного правопорядка в Европе. Проанализированы особенности отдельных европейских международных отношений в плоскости категории толерантности.
   На историческом международно-правовом примере доказано, что мир и безопасность человечества возможны лишь при условии существующего, исторически детерминированного универсального международного правопорядка, идея установления которого возникла в процессе работы Вестфальского конгресса 1643–1648 гг. и была успешно реализована путем подписания Оснабрюкского и Мюнстерского мирных договоров 1648 г.
   Впервые в отечественной и постсоветской науке международного права раскрыты правовые основы того универсального правопорядка, который стабилизировал международные отношения в XVII–XVIII вв. Выдвинута авторская концепция обоснования возникновения " вестфальской конфигурации" международного права, как правового регулятора международных отношений в условиях универсального международного правопорядка.
   Проанализированы историко-правовые особенности завоевания Нидерландами своего суверенитета и роли в его международно-правовом закреплении Вестфальского конгресса. Отражены международно-правовые основы урегулирования территориальных споров после Тридцатилетней войны 1618–1648 гг. в Европе. Показаны международно-правовые последствия Вестфальского мира для самой Священной Римской империи.
   Значительное внимание уделяется научным выводам о наличии " вестфальских" корней у таких институтов международного права как институты международно-правового признания, мирных способов разрешения международных споров, ответственности в международном праве, гарантии выполнения международных договоров.
   Проанализированы некоторые международные экономические отношения в послевоенной Европе в плоскости как международно-правового, так и имперско-правового регулирования транспортных сообщений, торговли, таможенных сборов, кредитно-финансовых отношений и проблемы погашения долговых обязательств.
   Раскрыт характер международно-правового обеспечения таких прав человека, как право на свободу выбора вероисповедания и связанные с ним " сопутствующие права" , на свободу выезда и смены места проживания по мотивам конфессийной принадлежности. Мирные договоры уделили значительное внимание вопросам регулирования права собственности и правовому механизму его обеспечения.
   Введен в научный оборот авторский перевод с немецкого на украинский язык текстов Оснабрюкского и Мюнстерского мирных договоров 1648 г., которые опубликованы приложением к монографии.
   Ключевые слова: история международного права, Вестфальский мир 1648 г., "вестфальская конфигурация" международного права, институты международного права.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net