Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Закон у системі нормативно-правових актів України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Закон у системі нормативно-правових актів України

Анотації 

Дутка Г. І. Закон у системі нормативно-правових актів України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003р.

   Дисертацію присвячено теоретичному дослідженню місця та ролі закону в системі нормативно-правових актів незалежної України в контексті положень чинної Конституції України, тенденцій розвитку законотворчості в європейських, зокрема постсоціалістичних, країнах та формування правової держави.
   Закон як нормативно-правовий акт пройшов довготривалий шлях свого становлення і розвитку – від його розуміння як певного правила поведінки людей, установленого чиєюсь свідомою волею, до визнання його як акта, що приймається органом законодавчої влади (чи референдумом), регулює найбільш важливі суспільні відносини, володіє вищою юридичною силою. “Закон” необхідно відрізняти від суміжних понять “законодавчий акт”, “законодавство”. Підкреслюється, що не всі закони є правовими за змістом. Найбільш суттєвим критерієм правового закону є невідчужувані і невід’ємні права людини.
   У дисертації досліджується проблема предмета закону. У процесі будівництва незалежної правової держави в Україні відбулися зміни в сферах і напрямах законодавчого регулювання. Їх аналіз дає підстави констатувати, що предмет регулювання закону не є безмежним. З одного боку, він визначається сферою правового регулювання, за межами якої залишаються відносини, основані на нормах моралі, звичаях, традиціях, а з другого – навіть у сфері правового регулювання предмет закону має певні межі, обумовлені, зокрема, принципом розподілу влади.
   У дисертації розглядається проблема співвідношення принципів верховенства права і верховенства закону. Аналіз Конституції дає підстави стверджувати, що вона, закріплюючи принцип верховенства права, послідовно проводить принцип верховенства закону в системі нормативних актів. Принцип верховенства закону відображає корінний принцип демократизму – належність влади і її здійснення безпосередньо народом та через представницькі органи влади.
   Підкреслюється, що підвищенню ефективності законодавчого регулювання і укріпленню принципу верховенства закону в системі нормативних актів сприяє більш чітка ієрархія законов. В Україні це питання може розглядатися поки що тільки на доктринальному рівні. Конституційні основи для виділення окремих видів законів за їх юридичною силою відсутні. Пропонується у зв’язку з цим внести зміни до Конституції України і визначити статус таких видів законів за їх юридичною силою: Конституція, конституційні закони, органічні закони, звичайні закони.
   У дисертації розглядається питання про колізії в законах. Дається їх поняття, визначаються причини колізій законів, розглядаються шляхи і способи їх розв’язання.
   Ключові слова: закон, предмет закону, законодавство, законодавчий акт, правовий закон, види законів, конституційний закон, органічний закон, звичайний закон, делегування законодавчих повноважень, колізії у законах.

Дутка Г. І. Закон в системе нормативно-правовых актов Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2003.

   Диссертация посвящена теоретическому исследованию места и роли закона в системе нормативно-правовых актов независимой Украины в контексте положений действующей Конституции Украины, тенденций развития законотворчества в европейских, в частности постсоциалистических, странах и формирования правового государства.
   Закон как нормативно-правовой акт прошел длительный путь своего становления и развития – от его понимания как определенного правила поведения людей, установленного чьей-то волей, до признания его как акта, что принимается органом законодательной власти (или же референдумом), регулирует наиболее важные общественные отношения и владеет высшей юридической силой. “Закон” необходимо отличать от смежных понятий “законодательный акт”, “законодательство”. Подчеркивается, что не все законы есть правовыми по содержанию. Наиболее существенным критерием правового закона есть неотчуждаемые и неотъемлемые права человека.
   В диссертации исследуется проблема предмета закона. В процессе строительства независимого правового государства в Украине состоялись изменения в сферах и направлениях законодательного регулирования. Их анализ дает основания констатировать,что предмет регулирования закона не есть беспредельным. С одной стороны, он определяется сферой правового регулирования, за пределами которой остаются отношения, основанные на нормах морали, обычаях, традициях, а с другой – даже в сфере правового регулирования предмет закона имеет определенные границы, обусловленные, в частности, принципом распределения власти.
   В диссертации рассматривается проблема соотношения принципов верховенства права и верховенства закона. Анализ Конституции дает основания утверждать, что она, закрепляя принцип верховенства права, последовательно проводит принцип верховенства закона в системе нормативных актов. Принцип верховенства закона отображает коренной принцип демократизма – принадлежность власти и осуществление ее непосредственно народом и через представительные органы власти.
   Подчеркивается, что повышению эффективности законодательного регулиролвания и укреплению принципа верховенства закона в системе нормативных актов содействует более четкая иерархия законов. В Украине этот вопрос может рассматриваться пока что только на доктринальном уровне. Конституционные основания для выделения отдельных видов законов по их юридической силе отсутствуют. Предлагается в связи с этим внести изменения в Конституцию Украины и определить статус таких видов законов по их юридической силе: Конституция, конституционные законы, органические законы, обычные законы.
   В диссертации рассматривается вопрос о коллизиях законов. Дается их понятие, выделяются причины коллизий законов, рассматриваются пути и способы их разрешения.
   Ключевые слова: закон, предмет закона, законодательство, законодательный акт, правовой закон, виды законов, конституционный закон, органический закон, обычный закон, делегирование законодательных полномочий, коллизии в законах.

Dutka G. Low in the system of the legal acts of Ukraine. – The Manuscript.

The thesis for a candidate’s degree in the field 12.00.01 – Theory and history of the state and law; history of the political and legal studies. – Kyiv National University named after T. Shevchenko, 2003.

   The dissertation is devoted to theoretical research of the place and role of law in the legal acts in the independent Ukraine under the effective Constitution regulations of Ukraine, according to the legislation tendencies of development in European countries, specifically post-socialist ones, and the creation of rule-of-law state.
   Key – words: law, subject of law, legislation, legislative act, jural law, constitutional, organic, customary law, to delegate legislation powers to, conflict of laws.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Закон у системі нормативно-правових актів України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net