Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Сільське та лісове господарство arrow Обгрунтування основних параметрів метанового зброджування безпідстилкового гною великої рогатої худоби
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування основних параметрів метанового зброджування безпідстилкового гною великої рогатої худоби

Анотації 

Таргоня В.С. Обгрунтування основних параметрів метанового зброджування безпідстилкового гною великої рогатої худоби. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук з спеціальністі 03.00.20 – біотехнологія.- Білоцерківський держаний аграрний університет, Біла Церква, 1999.

   Захищається 10 наукових праць, 3 авторських свідоцтва і патенти України, які містять теоретичні і експериментальні дослідження процесу метанового зброджування безпідстилкового гною великої рогатої худоби (ВРХ) у складі біоконверсного комплексу. Удосконалено технологічний процес метанового зброджування безпідстилкового гною ВРХ в мезо-фільному режимі, дістали подальший розвиток визначення оптимальних та сприйнятних параметрів процесів підготовки біомаси безпідстилкового гною ВРХ до ферментації та її метанового зброджування. Запропоновано конструкційні схеми мікробіологічного реактора.
   Впровадження результатів роботи дає можливість інтенсифікувати процес метанового зброджування, зменшити матеріалоємкість обладнання в 1,46 разів, а витрати енергії – в 1,75 разів.
   Ключові слова: метанове зброджування, безпідстилковий гній ВРХ, техно-логічний процес, мікробіологічний реактор, біоконверсний комплекс, підго-товка до ферментації, іммобілізація активної біомаси.

Таргоня В.С. Обоснование основных параметров метанового сбраживания бесподстилочного навоза крупного рогатого скота. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-ственных наук по специальности 03.00.20 – биотехнология. – Белоцер-ковский государственный аграрный университет, Белая Церковь, 1999.

   Защищается 10 научных работ, 3 авторских свидетельства и патенты Украины, которые содержат теоретические и экспериментальные иссле-дования процесса метанового сбраживания бесподстилочного навоза крупного рогатого скота (КРС) в составе биоконверсного комплекса. Усо-вершенствован технологический процесс метанового сбраживания бес-подстилочного навоза КРС в мезофильном режиме, получили дальнейшее развитие определение оптимальных и приемлемых параметров процессов подготовки биомассы бесподстилочного навоза КРС к ферментации и ее метанового сбраживания.
   Определено оптимальное значение начальной влажности биомассы бесподстилочного навоза КРС равное 91,7% (Р=0,95) и допустимые пре-делы значений начальной влажности навозной биомассы 91,0…92,5%. При этом выход биогаза при ферментации единицы органического вещества навозной биомассы на 30% выше, чем при начальной влажности 94,0%.
   Обоснована нецелесообразность подготовки биомассы бесподсти-лочного навоза к метановому сбраживанию путем фракционирования из-за удаления из биомассы растворимых веществ, которые в первую очередь, служат питательной средой для анаэробных микроорганизмов. Определено оптимальное время выдержки в навозных каналах биомассы, которое для бесподстилочного навоза коров составляет до 5 суток, а для навоза поголовья КРС на откорме – 1 сутки.
   Представлены материалы исследований интенсификации процесса метанового сбраживания бесподстилочного навоза КРС путем повышения концентрации активной биомассы анаэробных бактерий. В биоэнергети-ческих установках с экспозицией сбраживания 20…25 суток использование иммобилизаторов практически не влияет на степень биоконверсии органического вещества, которая не превышает 30%. Использование им-мобилизаторов активной биомассы анаэробных бактерий в установках с экспозицией сбраживания до 7 суток позволяет увеличить степень биоконверсии органического вещества на 28,88…35,77%.
   Разработаны конструкционные схемы микробиологических реакторов. Для метанового сбраживания биомассы бесподстилочного навоза КРС целесообразно использовать секционные микробиоло-гические реакторы вытеснения с подвижными иммобилизаторами активной биомассы анаэробных микроорганизмов.
   Проведение усовершенствования технологического процесса мета-нового сбраживания в мезофильном режиме бесподстилочного навоза КРС как базового биотехнологического процесса биоконверсного комплекса позволило снизить материалоемкость оборудования в 1,46 раза, а затраты энергии в 1,75 раза.
   Для промышленных микробиологических реакторов, которые рабо-тают в мезофильном режиме как биоэнергетические установки и основной целью использования которых является получение товарного биогаза, следует принимать экспозицию ферментации не менее 20 суток. При этом степень биоконверсии органического вещества бесподстилочного навоза КРС будет составлять 25…30%, а выход биогаза 190…210 л кг -1АСВ сут -1.
   Для реакторов метанового сбраживания промышленных установок, основной целью функционирования которых является получение качественных органических удобрений, минимальная экспозиция сбраживания может составлять 5…7 суток. При этом степень биоконверсии органического вещества биомассы бесподстилочного навоза КРС достигает 20%, а выход биогаза - 130…150 л кг -1АСВ сут -1.
   Использование усовершенствованного технологического процесса метанового сбраживания бесподстилочного навоза КРС в сравнении с существующими технологиями по результатам биоэнергетической оценки позволило достичь уровня интенсификации по прямым энергозатратам 0,3%, а с учетом энергосодержания дополнительно полученного биогаза – 42,8%. Уровень интенсификации по полным энергозатратам составил 24,5%, а с учетом дополнительно полученного биогаза – 37,2%.
   Использование усовершенствованного технологического процесса и новых конструкций микробиологических реакторов экономически целесо-образно на фермах и комплексах по производству молока и говядины и позволяет в сравнении с существующими технологическими процессами метанового сбраживания снизить капиталовложения на 67,54%, а эксплуа-тационные затраты на 62,33%. Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения разработки на молочно-товарной ферме на 200 голов составляет 87,03 тыс. грн.
   Ключевые слова: метановое сбраживание, бесподстилочный навоз КРС, технологический процесс, микробиологический реактор, биоконверсный комплекс, подготовка к ферментации, иммобилизация активной биомассы.

Tarhonya V.S. The Substantiation of Basic Parameters of Methane Digestion of Cattle Wastes. – Manuscript.

The thesis for the scientific degree of the candidate of Agricultural Sciences on the specialty 03.00.20 – Biotechnology.The Bila Tserkva State Agrarian University. Bila Tserkva, Soborna 1|8, 1999.

   10 scientific works, 3 inverters certificates and the patents of Ukraine which contains theoretical and practical research of process of methane digestion of cattle wastes as a part of bioconversional complex are defended. The techno-logical process of Methane digestion of Cattle wastes in mezothil regime is improved. Determination of optimal and acceptable parameters of processes of preparing of cattle wastes biomass for fermitization and its methane digestion is further developed.
   Constructional schemes of microbiological reactors are proposed. The appli-cation of the results to practice raise the rate of methane process digestion. It reduces material capacity of equipment’s in 1,46 and energy resources in 1,75.
   Key words: methane digestion, cattle wastes, technological process, micro-biological reactor, bioconversional complex, preparation to fermitization, immo-bilization of active biomass.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування основних параметрів метанового зброджування безпідстилкового гною великої рогатої худоби

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net