Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя

Анотації 

Дякович М.М. Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем, пов’язаних із забезпеченням майнових інтересів заставодержателя.
   Серед цивільно-правових способів забезпечення зобов’язань, застава займає важливе місце. Заставні відносини належать до змішаного типу регулятивно-охоронних правовідносин. Захист майнових інтересів учасників цивільного обігу є особливо актуальним в умовах переходу до ринкової економіки. В роботі досліджуються цивільно-правові проблеми охорони майнових прав кредиторів-заставодержателів. Аналізується структура і зміст заставних зобов’язань та їх правова природа. Виходячи з мети дослідження, з’ясовуються питання правового режиму предмета застави. Пропонується класифікація предмету застави за різноманітними критеріями. Висвітлюються особливості правового регулювання окремих видів застави.
   На підставі аналізу практики звернення стягнення на заставлене майно сформульовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення порядку задоволення майнових претензій заставодержателя. Необхідно передбачити право заставодержателя отримати задоволення із заставленого майна також у разі заподіяння збитків з інших, крім прострочення виконання основного зобов’язання, підстав. Вироблено рекомендації щодо уніфікації процедури звернення стягнення на майно – предмет цивільно-правової та податкової застави. Обґрунтовується висновок про надання права заставодержателю звернути стягнення на грошові кошти заставодавця, якщо зниження вартості предмета застави сталося з вини заставодавця.
   Розроблені інші пропозиції, спрямовані на вдосконалення нормативного регулювання заставних відносин і забезпечення майнових інтересів заставодержателя.
   Ключові слова: предмет застави, заставне правовідношення, види застави, майнові вимоги заставодержателя, порядок звернення стягнення на заставлене майно.

Дякович М.М. Гражданско-правовые аспекты обеспечения имущественных интересов залогодержателя. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

   Диссертационная работа посвящена исследованию теоретических и практических проблем, связанных с обеспечением имущественных интересов залогодержателя.
   Среди гражданско-правовых способов обеспечения обязательств, залог занимает важное место. Заставные отношения относятся к смешанному типу регулятивно-охранительных правоотношений. Защита имущественных интересов участников гражданского оборота является особенно актуальной в условиях формирования рыночной экономики. В диссертации исследуются гражданско-правовые проблемы удовлетворения имущественных претензий кредиторов-залогодержателей. Анализируется структура и содержание залоговых обязательств, их правовая природа. Исходя из целей исследования, определяются вопросы правового режима предмета залога. Предлагается классификация предмета залога по различным критериям. Освещаются особенности правового регулирования отдельных видов залога. Рассматривается правовой режим вещей, как предмета залога. Обосновывается предложение, что не может быть предметом залога вещь, которая ограничена в гражданском обороте и не может перейти в собственность залогодержателя, если такой порядок удовлетворения имущественных требований залогодержателя предусмотрен законом или договором.
   К вещам в гражданском праве относятся также деньги. Последние являются особой категорией объектов гражданского права, поскольку одновременно выполняют функцию средства платежа. Закон Украины "О залоге" не предусматривает среди перечня предметов залога денежные средства. В юридической литературе предлагаются различные точки зрения по этой проблеме. Автором обосновывается позиция, что деньги в национальной валюте не могут быть предметом залога, как вещь.
   Особое внимание уделено залогу недвижимых вещей – ипотеке. Освещаются проблемные вопросы, связанные с ипотекой имущественного комплекса предприятия и земельных участков. Действующим законодательством чётко не урегулирован вопрос о составных элементах имущественного комплекса. Не определён, в частности, в контексте залоговых отношений правовой режим изготовленной продукции. По мнению диссертанта, продукция, изготовленная на предприятии, не относится к основным фондам и не должна включатся в состав ипотеки. Права предприятия нематериального характера также не могут быть предметом залога.
   На основании сравнительного анализа выделяются отличительные особенности залога товаров в обороте и в обработке. В диссертации обосновывается вывод о необходимости конкретизации содержания терминов "готовая продукция", "сырьё", "полуфабрикат", "комплектующие изделия" применительно к объекту залоговых отношений. При этом необходимо унифицировать перечисленные категории с понятийным аппаратом налогового, хозяйственного, бухгалтерско-финансового законодательства.
   Анализируется суть залога имущественных прав. К имущественным правам относятся вещные и права на исполнение договорных обязательств. Залог имущественных прав осуществляется с соблюдением требований, установленных для цессии. Вместе с тем в работе определяются особенности залога имущественных прав и их отличие от цессии.
   Исходя из положений законодательства о ценных бумагах, исследуется возможность залога их отдельных видов. В диссертации предлагается перечень ценных бумаг, которые не могут быть предметом залога. К ним относятся некоторые виды инвестиционных сертификатов, эмитентом которых являются инвестиционные фонды и компании, целевые облигации, если товары, под которые они выпущены, уже являются предметом залога, приватизационные бумаги.
   На основании анализа практики удовлетворения требований залогодержателя из заложенного имущества сформулированы предложения, направленные на совершенствование действующего законодательства. Необходимо предусмотреть право залогодержателя на удовлетворение имущественных требований из предмета залога также и в случае причинения ему ущерба по другим, кроме просрочки исполнения основного обязательства, основаниям. Разработаны рекомендации по унификации процедуры обращения взыскания на имущество – предмет гражданско-правового и налогового залога. Обосновывается предложение о предоставлении права залогодержателю обратить взыскание на денежные средства залогодателя, если снижение стоимости предмета залога имело место по вине залогодателя. Обосновываются другие предложения, направленные на совершенствование залоговых отношений и обеспечение имущественных интересов залогодержателя.
   Ключевые слова: предмет залога, залоговое правоотношение, виды залога, имущественные претензии залогодержателя, порядок обращения взыскания на заложенное имущество.

M.M.Dyakovych. Civil and legal aspects of securing property interests of the mortgagee. – Manuscript.

The thesis for acquiring the scientific degree of a candidate of laws within the specialty 12.00.03 – civil law and civil process; family law; international private law. – Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2003.

   The thesis is dedicated to research of theoretical and practical issues connected with securing of the mortgagee property interests.
   The mortgage occupies an important place amongst civil and legal means of obligations securing. Mortgage relations belong to the mixed type of regulative and protective legal relations. The protection of the property interests of the civil circulation participants is a topical question in the stage of transition to the market economy. The civil and legal issues for protection of creditors’ and mortgagees’ property rights are studied in the thesis. The structure and content of mortgage obligations as well as their legal nature are analyzed. The questions of the legal regime of the mortgage subject are clarified pursuing the aim of this research. The mortgage subject classification by different criteria is offered. The characteristic features of legal regulation of some types of mortgages are examined.
   On the basis of analysis of the practice of proceeding with penalties to the mortgaged property the offers are grounded on how to improve the procedure of mortgagees claims settlement. It is necessary to secure the mortgagee right to charge the mortgaged property as well as to inflict a loss resulting from other reasons besides the primary obligation execution expiring. Some recommendations were developed concerning unification of charging procedure on property - subject of civil, legal, and tax mortgages. The conclusion is grounded on providing the mortgagee with the right to charge the mortgager’s funds if reduction of mortgage subject cost has occurred because of mortgager’s fault.
   Other proposals were developed in respect to improvement of mortgage relations normative regulation and securing of the mortgagee property interests.
   Keywords: mortgage subject, mortgage legal relations, types of mortgages, mortgagee’s claims, procedure of penalties assessment to the mortgaged property.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Цивільно-правові аспекти забезпечення майнових інтересів заставодержателя

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net