Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Будівництво arrow Бетони, стійкі в умовах систем каналізації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Бетони, стійкі в умовах систем каналізації

Анотації 

Зеленський Д.Ю. Бетони, стійкі в умовах систем каналізації.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 - будівельні матеріали та вироби.- Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет, Харків, 1999.

   Дисертацію присвячено актуальній проблемі захисту систем каналізації від біогенної сірчанокислотної корозії. В роботі отримано такі результати: обгрунтовано створення кислотостійких в’яжучих композицій з підвищеною водостійкістю за рахунок застосування кислототривкого наповнювача, що складається з висококремнеземистого порошку та тонкомеленого гранульованого металургійного шлаку; зроблено термодинамічні розрахунки реакцій взаємодії рідкого скла з шлаковими мінералами у присутності кремнійфториду натрію, що показали найбільшу імовірність утворення лужних гідроалюмосилікатів та малорозчинного фториду кальцію; розроблено склади кислототривких розчинів бетонів та замазок підвищеної водостійкості, що можуть бути використані як при зведенні нових, так і при ремонті діючих систем каналізації. Фізико-хімічні дослідження показали, що у традиційному кислототривкому в’яжучому значним є вміст фториду натрію та присутні залишки кремнійфториду натрію, у модифікованому шлаком кислототривкому в’яжучому фторид натрію повністю зв’язаний шлаком, залишків кремнійфториду натрію немає, присутніми є гідроалюмосилікати кальцію та натрію, гідросилікати кальцію. Натурні випробування в умовах підсводового простору міського колектора показали, що зразки модифікованого шлаком кислототривкого бетону за 4 роки експозиції не зазнали корозійних пошкоджень і мають найбільш високу корозійну стійкість. Розроблено технологічний регламент на виробництво труб з модифікованого кислототривкого бетону. Орієнтовний економічний ефект (для Æ 400 мм) склав 20,18 гр. на 1 пог. м порівняно з керамічними трубами.
   Ключові слова: кислототривкий бетон, кислототривка в’яжуча композиція, сірчанокислотна корозія, каналізаційний колектор.

Зеленский Д.Ю. Бетоны, стойкие в условиях систем канализации.- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.23.05 - строительные материалы и изделия.- Харьковский государственный автомобильно-дорожный технический университет, Харьков, 1999.

   Диссертация посвящена актуальной проблеме защиты систем канализации от биогенной сернокислотной коррозии. В работе получены следующие результаты: в результате анализа существующих представлений и термодинамических расчетов установлено, что бетон в конструкциях канализационных сетей, транспортирующих промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды, преждевременно разрушаются в основном в их надводной части вследствие микробиологической коррозии. Агрессивной составляющей является серная кислота, вырабатываемая микроорганизмами. При таких условиях традиционно применяемые бетоны на портландцементе являются нестойкими. В результате анализа существующих представлений установлено, что высокой стойкостью к сернокислотной агрессии обладают бетоны на кислотоупорном кварцево-кремнефтористом цементе, но их водостойкость недостаточна. Высокой водостойкостью, но недостаточной кислотостойкостью обладают шлакощелочные бетоны. Для повышения водостойкости бетона часть кислотоупорного наполнителя предложено заменять молотым доменным гранулированным шлаком, что приводит к появлению кроме геля кремнекислоты характерных для шлакощелочных вяжущих кислотостойких высококремнеземистых цеолитоподобных гидратных новообразований и фторида кальция. При помощи термодинамического анализа реакций взаимодействия шлаковых минералов показана вероятность образования фторида кальция и цеолитоподобных гидроалюмосиликатов при введении в систему “силикат - кремнефторид натрия” указанных составляющих шлака. При помощи физико-химических исследований показано, что в традиционном кислотоупорном вяжущем имеется значительное содержание фторида натрия и присутствуют остатки кремнефторида натрия, а в модифицированном шлаком кислотоупорном вяжущем фторид натрия полностью связан шлаком, остатков кремнефторида нет, присутствуют гидроалюмосиликаты кальция и натрия, гидросиликаты кальция. При этом гидроалюмосиликатов кальция и натрия содержится меньше, чем в камне шлакощелочного вяжущего. В результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что максимальную стойкость кислотоупорные цементы приобретают при содержании кремнефтористого натрия КФН/ЖС=0,2-0,3. Замена части кислотостойкого высококремнеземистого наполнителя доменным гранулированным шлаком приводит к значительному повышению водостойкости и сцепления с поверхностью цементного раствора (максимальное значение при замене 50% диабазового наполнителя шлаком Ш/(Ш+Д)=0,5 при содержании кремнефтористого натрия КФН/ЖС=0,1) практически без снижения кислотостойкости. С учетом непостоянства состава шлаков при определении состава композиции в каждом отдельном случае необходимо уточнение оптимального соотношения шлака в наполнителе и кремнефтористого натрия в ориентировочных пределах Ш/(Ш+Д)=0-0,75 и КФН/ЖС =0,1-0,2. Для получения бетона на основе кислотоупорных вяжущих с максимальной кислотостойкостью и водостойкостью предложено при подборе состава учитывать оптимальные коэффициенты раздвижки частиц крупного заполнителя a опт и мелкого заполнителя m опт и назначать минимально возможные по технологическим требованиям значения растворо-твердого отношения вяжущей части композиции. Экспериментальные исследования показали, что для получения бетона максимальной плотности для изготовления бетонных труб методом осевого послойного прессования с немедленной распалубкой наиболее приемлемыми являются составы бетонов, в которых зерна песка заполняют межзерновые пустоты между зернами гранотсева (a опт=1,12), а в прослойках между зернами песка распологается только один ряд зерен вяжущего (m опт=1,96). Для этих показателей получены бетоны с пределом прочности при осевом растяжении Rр=2,3-3,1 МПа - на портландцементе, Rр=4,6 МПа - на шлакощелочном и Rр=5,9 МПа - на модифицированном шлаком кислотоупорном вяжущем. На основании выполненных исследований способом осевого послойного прессования была изготовлена опытно-промышленная партия бетонных труб из мелкозернистого бетона на модифицированном кислотоупорном вяжущем и серии контрольных образцов труб из аналогичного портландцементного и шлакощелочного бетонов. Трубы опытно-промышленной партии и контрольные образцы подвергнуты долговременным натурным испытаниям в условиях действующих систем канализации (централизованной и автономной) в подсводовом пространстве выше уреза воды. Результаты испытаний показали: а) в условиях автономных систем канализации жилого дома и животноводческого комплекса за полтора года экспозиции трубы из портландцементного, шлакощелочного и кислотоупорного бетона не подверглись коррозионным разрушениям; б) в условиях подсводового пространства городского коллектора г.Харькова трубы из портландцементного бетона за 1,5 года, из шлакощелочного бетона за 3 года экспозиции подверглись значительной коррозии и стойкость их признана неудовлетворительной, трубы из модифицированного шлаком кислотоупорного бетона за 4 года экспозиции не подверглись значительным повреждениям и обладают наиболее высокой коррозионной стойкостью и рекомендованы для возведения новых и ремонта имеющихся систем канализации. Разработан технологический регламент на производство труб из модифицированного кислотоупорного бетона. Ориентировочный економический эффект (для Æ 400 мм) составил 20,18 гр. на 1 пог. м по сравнению с керамическими трубами.
   Ключевые слова: кислотоупорный бетон, кислотоупорная вяжущая композиция, сернокислотная коррозия, канализационный коллектор.

Zelensky D.J. Concretes which are firm in conditions of systems of sewerage.

Thesis for Candidate of science degree on speciality 05.23.05 Buildings materials and articles. Kharkov Automobil-Road Technical Unyversity, Kharkov, 1999.

   The dissertation devoted to the actual problem of systems severage protection from biological sulpacide corrosion. Some results have been obtained in this work:
   The creation of corrosion-proof compositions with high waterproof which were obtained by using acid-persistent filling (it consists of high-flinty powder and powder subsieve flast furnace slag) have been considered.
   The thermodinamics calculations of interaction water glass with slag materials in presence of flint-ftoride of sodium have been made.
   The compositions of acid-presistent high waterproof concretes and mastics have been oftained. They can be used in the building of new systems of sewerage and reparing of acting ones.
   The physical-chemical investigations have been made. They showed that the acid-persistant astridsent modified by the slag had the ftoride of sodium entirely binded with slag, the alcali hydroalumosilicates of calcium and sodium and hydrosilicates of calcium were found. The full-scale tests have been made in conditions of under arche space of city collector. The specimens of acid-persistent concrete modified by the slag after four years exposition had no corrosion demages and their corrosion proof were best.
   The technological regulations for manufacture of modified acid proof concrete pipes has been developed.
   It is suggested that economical effect (for Æ 400 mm) will be 20.18 grivnas per 1 metre of length compare with ceramics pipes.
   Key words: acid-persistant concrete, acid-persistant binder composition, sulpacide corrosion, severage collector.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Бетони, стійкі в умовах систем каналізації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net