Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Зміст та класифікація фінансових правовідносин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зміст та класифікація фінансових правовідносин

Анотації 

Дмитрик О.О. Зміст та класифікація фінансових правовідносин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2003.

   Дисертаційне дослідження присвячено проблемі визначення змісту фінансових правовідносин і питанням правового регулювання фінансової діяльності держави. У роботі аналізуються суттєві і несуттєві ознаки фінансових правовідносин, розкривається зміст цих правових зв’язків, визначаються напрямки і зміст фінансової діяльності держави, пропонуються визначення централізованих і децентралізованих фондів як об’єкта фінансових правовідносин, надаються пропозиції щодо конкретних змін нормативно-правових актів, зокрема, варіанти статей Бюджетного кодексу України, які закріплюють правовий режим функціонування фондів держави. У дисертації дається обґрунтована класифікація фінансових правовідносин.
   Ключові слова: фінансові правовідносин, фінансова діяльність держави, напрямки фінансової діяльності, зміст фінансових правовідносин, централізовані й децентралізовані фонди, фінансові ресурси.

Дмитрик О.А. Содержание и классификация финансовых правоотношений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2003.

   Диссертационное исследование посвящено проблемам определения содержания финансовых правоотношений и правового регулирования финансовой деятельности государства. В работе анализируются существенные и несущественные признаки финансовых правоотношений, раскрывается содержание этих правовых связей, а также проводится их классификация.
   При изучении содержания финансовой деятельности государства автором предпринимается попытка выделить в качестве самостоятельного её направления перераспределение финансовых ресурсов и акцентируется внимание на необходимости усовершенствования процесса регламентации финансовых отношений, возникающих в этом направлении. Диссертанткой выработаны определения централизованных и децентрализованных фондов как объектов финансовых правоотношений., а также высказаны предложения по конкретным изменениям нормативно-правовых актов, в том числе варианты статей Бюджетного кодекса Украины, закрепляющие правовой режим функционирования фондов государства. На основании аргументированного теоретического анализа делается вывод о необходимости учета экономического содержания финансовых правоотношений, их элементного состава, а также направлений финансовой деятельности государства для совершенствования финансового законодательства Украины.
   Ключевые слова: финансовые правоотношения, финансовая деятельность государства, направления финансовой деятельности государства, содержание финансовых правоотношений, централизованные и децентрализованные фонды, финансовые ресурсы.

Dmitrik O.A. The contents and the classification of the financial legal relations. – Manuscript.

This is for the scientific Candidate’s Degree of Law in specialty 12.00.07 – Theory of Management; Administrative Law and Process; Financial Law. – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mydryj. – Kharkiv, 2003.

   The thesis investigation is devoted to the problem of the contents of the financial legal relations and the legal relations of the state financial activity. The essencial and inessencial characteristics of the financial legal relations are analyzed the contents of these legal ties is given. The trends and essence of the state financial activity are revealed. The definition of the centralized and decentralized funds as the object of the financial legal relations is proposed. The propositions to the specific ehanges of the normative-legal acts, in particular, the variants of the Ukrainian Budget Code articles, providing the legal regime state funds functioning, are presented. The dissertation gives the well-grounded classification of the financial legal relations.
   Key words: financial legal relations, state financial activity, contents of the financial legal relations, centralized and decentralized funds, financial resources.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зміст та класифікація фінансових правовідносин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net