Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Сільське та лісове господарство arrow Наукове обгрунтування формування продуктивності, якостей продовольчого зерна та насіння озимої пшениці в південній частині правобережного Лісостепу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Наукове обгрунтування формування продуктивності, якостей продовольчого зерна та насіння озимої пшениці в південній частині правобережного Лісостепу

Анотації 

Терещенко Ю.Ф. Наукове обгрунтування формування продуктивності, якостей продовольчого зерна та насіння озимої пшениці в південній частині правобережного Лісостепу.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук з спеціальності 06.01.09-рослинництво.- Національний аграрний університет, Київ, 1999.

   Дисертацію присвячено проблемам підвищення урожайності, продовольчих і посівних якостей м'якої озимої пшениці. На основі експериментальних комплексних досліджень розроблено науково обгрунтовану ефективну систему агротехнічних заходів регіональної сортової ресурсоощадної технології вирощування озимої пшениці. Теоретично обгрунтовано і експериментально доведено, що вона у звичайному та інтенсивному варіантах забезпечує формування після різних попередників відповідно 40-50 і 50-70 ц/га продовольчого зерна І-ІІІ класів якості та високоякісного посівного матеріалу. Вона передбачає розміщення по чорному пару і після конюшини на один укіс найбільш стійких до вилягання сортів озимої пшениці, а після гороху на зерно і кукурудзи на силос у молочно-восковій стиглості зерна – високопластичних сортів.
   Система удобрення включає поєднання основного фосфорно-калійного добрива після кращих попередників і повного мінерального добрива після кукурудзи на силос з весняно-літніми азотними підживленнями. Раціональний вибір, розміщення після попередників та удобрення сортів озимої пшениці в комплексі з заходами інтегрованого захисту рослин від збудників хвороб, шкідників, бур’янів, оптимізацією кислотності грунту і біологічним контролем забезпечують формування високопродуктивних посівів, підвищення їх зимостійкості і загального виживання, високі показники хлібопекарських якостей зерна, посівних якостей і урожайних властивостей насіння, економічної та біоенергетичної ефективності.
   Обгрунтовано необхідність створення у сприятливі за агроекологічними умовами роки перехідних фондів сильного зерна І-ІІ класів якості та високоякісного насіння з метою використання у наступні несприятливі роки. Також обгрунтовано доцільність запровадження чорного пару в умовах кризового економічного стану ресурсного дефіциту, скорочення поголів’я тварин і потреби в кормах. Основні результати роботи використано при розробці регіональних сортових ресурсоощадних технологій вирощування озимої пшениці і запроваджуються в господарствах районів Черкаської, Вінницької і Кіровоградської областей, що знаходяться в південній частині правобережного Лісостепу, при написанні підручників, навчальних посібників і монографій а також при розробці програм і методик досліджень.
   Ключові слова: озима пшениця, сортотип, попередник, основне удобрення, роздрібні азотні підживлення, зимостійкість, виживання, урожайність, хлібопекарські якості, посівні якості.

Терещенко Ю.Ф. Научное обоснование формирования продуктивности, посевных качеств продовольственного зерна и семян озимой пшеницы в южной части правобережной Лесостепи.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.-01.-09 - растениеводство.- Национальный аграрный университет, Киев, 1999.

   Диссертация посвящена проблемам повышения урожайности, продовольственных и посевных качеств мягкой озимой пшеницы. На основании экспериментальных комплексных исследований разработано эффективную систему агротехнических приемов региональной сортовой ресурсосберегающей технологии выращивания озимой пшеницы. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждено, что она в обычном и интенсивном вариантах обеспечивает получение после разных предшественников соответственно 40-50 и 50-70 ц/га продовольственного зерна І-ІІІ классов качества и высококачественного семенного материала. Обосновано необходимость создания в благоприятные по агроэкологическим условиям годы переходящих фондов сильного зерна и высококачественных семян с целью использования в последующие неблагоприятные годы. Также обосновано целесообразность внедрения черного пара в условиях ресурсного дефицита. Основные результаты работы использованы при разработке региональных сортовых ресурсосберегающих технологий выращивания озимой пшеницы и внедряются в хозяйствах районов Черкасской, Винницкой и Кировоградской областей, расположенных в южной части правобережной Лесостепи.
   Ключевые слова: озимая пшеница, сортотип, предшественник, основное удобрение, дробные азотные подкормки, зимостойкость, выживаемость, урожайность, хлебопекарные качества, посевные качества.

Tereshchenko Yu.F. Scientific grounds of productivity formation, properties of winter wheat food grain and seeds in the Southern part of the Right-Bank Forest-Steppe zone.- The manuscript.

The dissertation for getting a scientific degree of Doctor of agricultural sciences in speciality 06.01.09 - plant growing.-National Agrarian University, Kyiv, 1999.

   The thesis deals with the problems of increasing the crop capacity, food and sowing properties of soft winter wheat. Based on the complex experimental researches, a scientifically grounded efficient system of farm practices of a regional varietal resource-saving technology of winter wheat growing was worked out. It is theoretically grounded and experimentally proved that in regular and intensive variants it ensures getting 40-50 and 50-70 cwt/h of food grain of 1-111 quality categories and high-quality sowing material after various predecessors.
   The creation of local transitive funds of strong grain and high-quality seeds under favorable agro-ecological conditions with the aim of using it in the following unfavorable years is proved to be useful. It is also advisable to apply autumn fallow under conditions of resource deficiency.
   The main results of the research work were used to work out regional varietal resource-saving technologies of winter wheat growing, they are introduced on the farms of corresponding districts of Cherkasy, Vinnytsya and Kirovograd regions.
   Key words: winter wheat, cultivar, predecessor, main fertilizer, fractional nitrogenous dressing, winter hardiness, survival, crop capacity, baking qualities, sowing qualities.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Наукове обгрунтування формування продуктивності, якостей продовольчого зерна та насіння озимої пшениці в південній частині правобережного Лісостепу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net