Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах

Анотації 

Доценко О.С. Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2003.

   У дисертації досліджується комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних з організацією управління міліцією громадської безпеки по охороні громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Визначаються повноваження служб і підрозділів по взаємодії з населенням в забезпеченні належного правопорядку за місцем проживання.
   В роботі висвітлюється сучасний стан діяльності міліції громадської безпеки, та проводиться порівняння її з органами, які забезпечували громадський порядок до становлення незалежності України та зарубіжними підрозділами, яким притаманні аналогічні функції.
   Дисертантом обґрунтовані підстави щодо прийняття нормативних актів, які визначали б чим повинна займатися міліція громадської безпеки і звільнили її від виконання непритаманних їй функцій.
   Ключові слова: організація управління; громадська безпека; громадський порядок; забезпечення громадської безпеки; муніципальна міліція.

Доценко А.С. Организация управления милицией общественной безопасности в современных условиях. – Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2003.

   В диссертационном исследовании проводится анализ категорий “общественная безопасность”, “общественный порядок”, а также “обеспечение общественного порядка и общественной безопасности” с целью определить теоретические основы дальнейшего исследования. Также проводится сравнение данных категорий.
   В диссертации также исследуется комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с организацией управления милицией общественной безопасности по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Определяются полномочия служб и подразделений по взаимодействию с населением в обеспечении надлежащего правопорядка по месту проживания.
   В работе освещается современное состояние деятельности милиции общественной безопасности, и проводиться сравнения ее с органами, которые обеспечивали общественный порядок в период до становления независимости Украины и зарубежными подразделениями, которым присущие аналогичные функции. Также автор анализирует деятельность органов муниципальной полиции и обосновывает положительные и отрицательные факторы существования муниципальной полиции.
   В диссертационном исследовании раскрываются основные задачи, функции и принципы деятельности милиции общественной безопасности. Проводится структурно-функциональный анализ деятельности милиции общественной безопасности и выходя из проведённого анализа определяются пути усовершенствования деятельности структурных подразделений милиции общественной безопасности.
   Диссертантом обоснованны основания относительно принятия нормативных актов, которые определяли бы чем должна заниматься милиция общественной безопасности и освободили ее от выполнения неприсущих ей функций.
   Ключевые слова: организация управления; общественная безопасность; общественный порядок; обеспечение общественной безопасности; муниципальная милиция.

Dotsenko O. S. Organization of Public Security Militia Management at Modern Conditions. – Manuscript.

The dissertation on getting a Candidate Degree in Science of Law by the speciality 12.00.07 – the Theory of Administration; Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law – National Academy of Internal Affaires of Ukraine, Kyiv, 2003.

   The complex of theoretical and practical questions connected with organization of public security militia management in the sphere of public order guarding and public security is analyzed in the dissertation. The powers of services and sub-units serving cooperation with public at legal order security of their habitation are defined.
   The work presents a modern condition of public security militia activity and compares it with bodies that secured public order before Ukrainian independence was proclaimed as well as with foreign sub-units serving the same functions.
   The author grounds the reasons for the adoption of normative acts defining what public security militia should be occupied with and leaving it free from non-inherent functions.
   Key words: organization of management, public security, public order, public security guaranteeing, municipal militia.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організація управління міліцією громадської безпеки в сучасних умовах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net