Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Роль преси у правовому інформуванні громадян України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Роль преси у правовому інформуванні громадян України

Анотації 

Денісова О.С. Роль преси у правовому інформуванні громадян України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія правових та політичних вчень. – Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2003.

   Дисертація присвячена проблемам теорії правового інформування та права на правову інформацію, визначенню категоріального правового апарату правового інформування, особливостям діяльності друкованих засобів масової інформації у сфері правового інформування в Україні, аналізу нормативно-правового режиму діяльності преси в напрямку правового інформування. На підставі теоретичного аналізу юридичної літератури, нормативного матеріалу, узагальнення практики і статистичної інформації досліджується питання основ правового інформування, співвідношення правового інформування з інститутами інформаційного права. Показані фактори, що впливають на здійснення правового інформування пресою в Україні, вимоги, які ставляться до цієї діяльності. Здійснюється також класифікація основних видів правового інформування за ознаками нормативності та видів правових форм діяльності держави.
   Ключові слова: правове інформування, правова інформація, правовий режим діяльності преси, нормативне і ненормативне правове інформування, інформаційно-правові інститути, ефективність правового інформування.

Денисова Е.С. Роль прессы в правовом информировании граждан Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 - теория и история государства и права; история правовых и политических учений. – Национальний университет внутренних дел. Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена проблемам теории правового информирования и права на правовую информацию, определению категориального правового аппарата правового информирования, особенностям деятельности печатных средств массовой информации в сфере правового информирования в Украине, анализа нормативно-правового режима деятельности прессы в направлении правового информирования. На основе компаративного анализа информационных законодательств Украины и России на предмет регулирования сферы правового информирования печатными периодическими СМИ сделаны выводы о положительных и отрицательных аспектах такого правового режима. На основании теоретического анализа юридической литературы, нормативного материала, обобщения практики и статистической информации исследуются вопросы об основах правового информирования, соотношении правового информирования с институтами информационного права. С использованием традиционных и нетрадиционных методов статистического анализа изучаются современные тенденции в сфере правового информирования прессой в Украине. Проанализировано состояние научной правовой категориальной разработанности тематики правового информирования и информационного права. Показаны факторы, влияющие на осуществление правового информирования прессой в Украине, требования, относящиеся к этой деятельности. Предложена классификация основных видов правового информирования по признакам нормативности и видов правовых форм деятельности государства. Сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования сферы нормативного и ненормативного правового информирования прессой в Украине.
   Ключевые слова: правовое информирование, правовая информация, правовой режим деятельности прессы, нормативное и ненормативное правовое информирование, информационно-правовые институты, эффективность правового информирования.

Denisova O.S. Role of the press in law informing of Ukrainian citezents. – Manuscript.

Thesis for scientific degree of the Candidate of Law on the speciality 12.00.01. – Theory and History of State and Law; y of Political and Legal studies. – National univerity of internal аffairs. Kharkiv, 2003.

   The dissertation is devoted to the problems of the theory of law informing and right for law information, to definition of categories of law informing, to specific of activity of printing media in law informing in Ukraine, to analyze of normative regime of activity of the press in the field of law informing. On the base of theoretic analyze of law literature, norms, summering of practice and statistic data the point of the foundations of law informing and coordination of law informing with the institutes of the brunch of informational law are searched. The factors that influence on the realization of law informing are shown; the demands to this activity. The classification of the main types of law informing by norms and types of law activity of the state.
   Key words: law informing, law information, law regime of press activity, normative and unnormative law informing, informational law institutes, effectiveness of law informing.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Роль преси у правовому інформуванні громадян України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net