Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Ефективність дії норм міжнародного гуманітарного права в їх еволюційному розвитку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Ефективність дії норм міжнародного гуманітарного права в їх еволюційному розвитку

Анотації 

Дяченко В.І. Ефективність дії норм міжнародного гуманітарного права в їх еволюційному розвитку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11. – міжнародне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, – Київ, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних міжнародно-правових аспектів ефективності виконання гуманітарних традицій і кодифікованих у Конвенціях та Протоколах норм міжнародного гуманітарного права. Досліджено історичну еволюцію, становлення і розвиток різних доктрин МГП: права війни (права збройних конфліктів), традиційного міжнародного гуманітарного права, нової доктрини "права гуманності". Встановлено закономірності переходу від первісної кодифікації приписів міжнародного гуманітарного права до створення розгалужених механізмів імплементації на всіх рівнях виконання, розкрито причини “гуманітарної кризи” як наслідку необмеженого збройного насильства у конфліктах змішаного типу, вказано шляхи прискорення імплементації норм міжнародного гуманітарного права у національне правове поле, запропоновано нову концепцію викладання базових принципів міжнародного гуманітарного права і концепції захисту прав людини.
   Ключові слова: війна, право збройних конфліктів, міжнародне гуманітарне право, право війни, міжнародно-правове поле регулювання збройних конфліктів, легітимне застосування збройної сили, миротворчі операції, встановлення миру, підтримання миру, гуманітарні традиції.

Дяченко В.И. Эффективность действия норм международного гуманитарного права в их эволюционном развитии. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11. – международное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, – Киев, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию ряда теоретических и практических аспектов повышения эффективности норм международного гуманитарного права на основе гуманитарных традиций и соблюдения правил ведения вооруженной борьбы (международное обычное право), а также эффективности его кодифицированных норм. Исследовано становление и развитие различных доктрин международного гуманитарного права (право вооруженных конфликтов, традиционное международное гуманитарное право, "право гуманности"), показаны закономерности перехода его от этапа "прогрессивного развития" международного гуманитарного права в период 40–70-х годов ХХ столетия, что было связано с кодификацией этой сферы международных отношений, и до этапа практической имплементации их в международном правопорядке и внутреннем правопорядке государств.
   С принятием Конституции Украины в её внутреннем правопорядке возникла правовая база для имплементации кодифицированного международного гуманитарного права. В результате возникли условия для приведения уголовного законодательства Украины в соответствии с нормами международного гуманитарного права. В связи с этим, зарубежными специалистами высказана обоснованная мысль о том, что проблема гармонизации национального и международного законодательства будет успешно разрешаться в нашей стране, так как Основной Закон Украины был разработан на основе международных стандартов демократии, в том числе стандартов соблюдения прав и свобод человека.
   Значительное место в диссертации отведено вопросу распространения знаний о нормах международного гуманитарного права и гуманитарной практике регуляции международных и немеждународных вооруженных конфликтов. Общая международно-гуманитарная традиция украинского народа и его войска, демократические преобразования в Украине создают возможности для имплементации международного гуманитарного права в законодательстве и практике, выполнения национальным контингентом Вооруженных Сил Украины миротворческих операций в различных регионах мира. Одновременно военная практика вооруженных формирований нашей страны на протяжении столетий и боевая гуманистическая мораль украинских воинов, за которыми никогда не закреплялась репутация жестоких комбатантов, также является средством содействующим имплементации международного гуманитарного права в её внутреннем правопорядке. Это касается, прежде всего, имплементации права Женевы, права Гааги и права Нью-Йорка.
   В работе дан анализ практике осуществления поставленных задач перед национальным контингентом Вооруженных Сил Украины в составе миротворческих сил, используемый по решению Совета Безопасности ООН, к которому сегодня предъявляются особенно высокие требования с точки зрения соблюдения международного гуманитарного права.
   В диссертации анализируются причины "гуманитарных кризисов" как следствия силового решения конфликтогенных ситуаций, нарушающие международное право, разработана программа преподавания современного курса международного гуманитарного права и практики его применения для военных учебных заведений Украины, апробированной в Национальной академии обороны Украины. В ней также определены проблемы и научные направления по дальнейшему усовершенствованию учебных программ по международному гуманитарному праву.
   Ключевые слова: война, право вооруженных конфликтов, международное гуманитарное право, право войны, международно-правовое поле регуляции вооруженных конфликтов, легитимное использование вооруженной силы, миротворческие операции, установление мира, поддержание мира, гуманитарные традиции.

Dyachenko V.I. The Effectiveness of the Norms of the International Humanitarian Law in their Evolutionary Development. – Manuscript.

The thesis for obtaining a scientific degree of the candidate of sciences (Law) on the speciality 12.00.11. – International Law – The V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences, Kyiv, 2002.

   The Dissertation is devoted to the study of theoretical and practical international legal aspects of the effectiveness of observance of humanitarian traditions and norms of the international humanitarian law codified in Conventions and Protocols. The scope of the study covered the historic evolution, formation and development of various doctrines of the international humanitarian law: the law of war (armed conflict law), traditional international humanitarian law, and the new doctrine of “humanitarian law”. The paper establishes the laws of transition from the phase of accumulation of legal norms and regulations to the phase of creation of the mechanism of implementation at all levels, reveals the reasons of the “humanitarian crisis” as a consequence of unlimited armed violence in mixed-type conflicts, identifies the ways of acceleration of the implementation of the international humanitarian law norms in the national legislation and proposes a new concept of teaching the basic principles of the international humanitarian law and the concept of human rights defence.
   Keywords: war, armed conflict law, international humanitarian law, law of war, international legal field of armed conflict settlement, legitimate use of military force, peacekeeping operations, peace enforcement, peace maintenance.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ефективність дії норм міжнародного гуманітарного права в їх еволюційному розвитку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net