Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII – початку XX ст.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII – початку XX ст.

 Анотації

Таранець С. В. Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII – початку XX ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук з спеціальності: 07.00.06. – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ, 2003.

   В дисертації вперше здійснено комплексне дослідження джерел з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII – початку XX ст. З'ясовані закономірності продукування, відкладення та зберігання джерельної бази, рух фондоутворення, співвідношення первісної і потенційної джерельної бази. Проведено широкомасштабну архівну евристику у відповідних українських та російських архівних фондах, уведено до наукового вжитку близько 2,2 тис. документальних джерел та зареєстровано 271старообрядську книгу та рукопис. З'ясована видова палітра джерел, інформаційний потенціал джерел різних видів та діловодного походження (документи світських вищих, центральних та місцевих органів влади, джерела старообрядського походження, документи офіційної Російської Церкви). Досліджено Єпархіальні відомості Київської, Подільської та Волинської єпархій як джерело з історії проблеми. Розглянута специфіка діяльності історико-археографічних експедицій. Доведено, що потенційна джерельна база відзначається високою репрезентативністю й дає змогу всебічно досліджувати історію та культуру старообрядства Правобережної України кінця XVIII – початку XX ст. Виділені інформаційні лакуни. Укладено тематичний каталог діловодних справ, старообрядських книг та рукописів.
   Ключові слова: старообрядство, розкол, Правобережна Україна, Білокриницька старообрядська церковна ієрархія, попівці, безпопівці, документальні джерела, діловодство, періодика, історико-археографічні експедиції, класифікація.

Таранец С. В. Источники по истории старообрядчества Правобережной Украины конца XVIII – начала XX вв. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности: 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. Институт украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины. – Киев, 2003.

   В диссертации впервые осуществлено комплексное исследование источников по истории старообрядчества Правобережной Украины конца XVIII –начала XX вв. Установлены закономерности образования, откладывания и сохранности источниковой базы. Проведена широкомасштабная архивная эвристика в Центральном государственном историческом архиве Украины (г. Киев), Российском государственном историческом архиве (г. Санкт-Петербург), Отделе редких книг и рукописей Библиотеки Российской академии наук (г. Санкт-Петербург), Государственном архиве Российской Федерации (г. Москва), Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки им. М. Горького Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Государственном архиве Винницкой области, Государственном архиве Киевской области, Государственном архиве Одесской области, Государственном архиве Житомирской области, Государственном архиве Черкасской области, Каменец-Подольском городском государственном архиве. В научный оборот введено около 2,2 тыс. дел, зарегистрировано 271 старообрядческую книгу и рукопись. На основании предыдущих разработок в области источниковедения – Н.П.Ерошкина, Н.П.Ковальского, А.В.Бойко, осуществлена классификация источников по истории старообрядчества Правобережной Украины по трем направлениям: происхождению – светских органов власти, Российской православной Церкви и старообрядческого происхождения; тематикой дел – правовое положение старообрядцев; об их ущемлении и преследовании; правонарушениях старообрядцев; о переходе из "раскола" в "православие" и наоборот; о единоверии; о старообрядческих храмах, молитвенных домах, часовнях, монастырях и скитах; о старообрядческом священничестве; переселении, книгах и типографиях, образовании и хозяйственной деятельности старообрядцев, статистические источники; видами – документальные и наративные источники. Определен информационный потенциал источников различных видов и делопроизводственного происхождения. Исследовано "Епархиальные ведомости" Киевской, Подольской и Волынской епархий как источник по истории проблемы. Рассмотрена специфика дореволюционных (нереализованных) экспедиций, снаряженных правительством и отдельными политическими силами; научных (Библиотеки РАН, Научной библиотеки МГУ) историко-археографических экспедиций, проведенных (в том числе автором диссертации) по старообрядческим поселениям Правобережной Украины. Обнаружен и собран представительный комплекс старообрядческого печатного и рукописного наследия, который является важной составной частью источниковой базы, проблемы. Доказано, что источниковая база исследуемого вопроса отличается высокой репрезентативностю и дает возможность всесторонне исследовать историю старообрядчества Правобережной Украины конца XVIII – начала XX вв.
   Ключевые слова: старообрядчество, раскол, Правобережная Украина, Белокриницкая старообрядческая церковная иерархия, поповцы, беспоповцы, документальные источники, делопроизводство, периодика, историко-археографические экспедиции, классификация.

Taranets' S.V. Sources from History of the Old–believers of the Right–bank Ukraine of the late 18th – early 20th centuries. –Manuscript.

Thesis for a Candidate degree in History: Speciality 07.00.06. – Historiography, source studies, special historical disciplines. – M.S. Hrushevs'kyi Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 2003.

   The theses is a first complex study of the primary sourses concerning the History of the Old–believers of the Right–bank Ukraine in the late 18th – early 20th centuries. The regularities of production, accumulation and preservation of source base, collections' forming process, correlation of the primary and potential source base have been cleared up. It has been carried out on a large scale an archival heuristics in proper Ukrainian and Russian archival collections, put into scientific circulation above 2200 of documentary sources and registered 271 Old–believers' book and manuscripts. It has been also cleared up sources' sorts, informational potential of various types of sources and of official kind (documents of secular higher, central and local authorities, sources of the Old–believers' origin, documents of the official Russian Church). "Ieparkhial'ni vidomosti" of Kyiv, Podillia and Volyn' Eparchies have been studied as a source to the problem's history.It has been proved that the potential sources' base can be characterized as highly representative and makes it possible to study thoroughly the history and culture of the Old–believers of the Right–bank Ukraine in the late 18th – early 20th centuries. It has been indicated the informational deficiencies. The subject index of the official files, Old–believers' books and manuscripts have been compiled.
   Key words: Old–believers' movement, schism, Right–bank Ukraine, Bielokrynyts'ka Old–believers' church hierarchy, popivtsi, biezpopivtsi, document sources, official corespondence, periodicals, historical and archeographic expeditions, classification.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII – початку XX ст.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net