Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційні засади виконавчої влади в Україні (проблеми теорії і практики)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційні засади виконавчої влади в Україні (проблеми теорії і практики)

Анотації 

Єрмолін В.П. Конституційні засади виконавчої влади в Україні (проблеми теорії і практики). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2002.

   Дисертація містить аналіз змісту конституційних засад виконавчої влади в Україні. В роботі визначені поняття і сутність загального явища виконавчої влади в контексті теорії “поділу влад” (поділу влади). Автор заперечує підхід, згідно з яким ідея “поділу влад” трактується як така, що нібито засвідчує наявність в державі трьох “влад” з їх повноваженнями. В дисертації констатується, що співвіднесеність законодавчої і виконавчої влади зумовлена насамперед прийнятою формою державного правління. Автор зазначає, що подоланню складнощів, які виникають при реалізації ідеї поділу влади, не сприяють деякі теоретичні концепції, зокрема концепція “президентської влади”.
   В дисертації застережене важливе значення для з’ясування поняття і сутності виконавчої влади поняття державного управління. І хоча термін “державне управління” відсутній в Конституції України, зазначено, що варто позитивно сприймати його застосування в нормативно-правових актах.
   В роботі досліджено історико-правові аспекти становлення конституційних засад виконавчої влади в Україні, розглянуто їх сучасну еволюцію. Наголошено, що за Основним Законом передбачено так званий “дуалізм” виконавчої влади. Тим самим, зокрема, Президент України поєднаний з виконавчою владою насамперед функціонально. Головне, що Президент України є ключовою складовою системи виконавчої влади. Характер його компетенційних зв’язків з Кабінетом Міністрів України унаочнює домінантність ролі Президента України за буквою чинного Основного Закону. Разом з тим, зміст конституційного статусу Кабінету Міністрів України засвідчує його потенційну значущість у сфері виконавчої влади, ймовірну роль уряду як центру з питань реалізації відповідної державної політики.
   В дисертації охарактеризовані пропозиції щодо реформування системи компетенційних зв’язків у своєрідному трикутнику “Верховна Рада України – Президент України – Кабінет Міністрів України”.
   Ключові слова: конституція, поділ влади, виконавча влада, уряд, Президент України, Кабінет Міністрів України, форма державного правління.

Ермолин В.П. Конституционные основы исполнительной власти в Украине (проблемы теории и практики). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена актуальным теоретическим и практическим вопросам конституционной регламентации сферы исполнительной власти в Украине. Автор анализирует сущность исполнительной власти в контексте теории разделения властей, ее содержание при разных формах государственного правления. В работе констатируется, что характер соотношения законодательной и исполнительной власти в первую очередь обусловлен принятой в конкретной стране формой правления. Сделан вывод о том, что сформулированная в юридической науке концепция “президентской власти” не способствует преодолению сложностей, которые возникают в практике реализации идеи разделения властей. Оценивая концепцию “президентской власти” и связанную с ней концепцию так называемой арбитражной функции Президента Украины, автор указывает на тот факт, что они не соответствуют содержанию конституционно установленных полномочий Президента Украины. Равновесие ж между “разделенными властями”, как считал еще Ш.Монтескье, обеспечивается их взаимодействием и взаимовлиянием, а не каким-либо арбитром или посредником.
   Диссертант разделяет позицию тех авторов, которые ассоциируют по содержанию понятия исполнительной власти и государственного управления в узком смысле. Исполнительная власть определена как одно из главных направлений государственной деятельности (функция), которое обобщенно определяется как государственное управление, и одновременно как совокупность или система органов, которые осуществляют полномочия по смыслу этой деятельности. Автор делает вывод, что, хотя термин “государственное управление” отсутствует в Конституции Украины, следует позитивно воспринимать его использование в нормативно-правовых актах.
   В работе исследованы историко-правовые аспекты становления конституционных основ исполнительной власти в Украине. Диссертант указывает на тот факт, идея разделения властей давно была воспринята представителями отечественной политической мысли. Анализируя содержание конституционных проектов и политических программ конца ХIХ – начала ХХ в. относительно организации исполнительной власти, он утверждает, что лидеры большинства политических партий тех времен исповедовали идеологию парламентского правления. С изменением общественно-политической обстановки изменились и подходы к организации исполнительной власти.
   Идея разделения властей практически отрицалась в советский период. Однако уже тогда признали существование разных видов государственной деятельности, в частности государственного управления, “специализацию” разных органов государства. В период после провозглашения независимости Украины и до принятия нового Основного Закона организация государственного механизма в целом и тех его элементов, которые организационно отнесены к исполнительной власти, характеризовались своеобразным симбиозом нового и некоторых “схем”, связанных с теорией и практикой советской власти.
   В диссертации рассмотрены вопросы современной эволюции конституционных основ исполнительной власти в Украине. Автор определяет особенности реализации в отечественной практике концепции “дуализма” исполнительной власти. При этом теоретическая конструкция “дуализма” исполнительной власти послужила для некоторых исследователей аргументом в обоснование вывода о том, что Президент Украины как государственный институт существует вне “разделенных властей”, по сути над ними. Однако, как утверждает диссертант, Президент Украины интегрирован в систему разделения властей. Те полномочия, которые корреспондированы его роли как главы государства, являются так называемыми сдержками и противовесами (право вето, право роспуска парламента, полномочия по формированию правительства и т.д.) во взаимосвязях исполнительной и законодательной власти. Другие полномочия Президента Украины непосредственно ассоциируются с явлением исполнительной власти. Констатировано, что характер компетенционных связей Президента Украины с Кабинетом Министров Украины свидетельствует о доминантной роли первого в сфере исполнительной власти.
   Автор оговаривает, что, признавая Президента Украины главою исполнительной власти де факто, не следует упрощать роль других составляющих системы исполнительной власти, в первую очередь Кабинета Министров Украины. Содержание конституционного статуса Кабинета Министров Украины свидетельствует о его потенциальной значимости в сфере исполнительной власти, вероятной роли как центра по реализации государственной политики в указанной сфере. В диссертации установлено, что вопросы содержания конституционного статуса любого высшего органа государства в значительной степени являются вопросами политической целесообразности. Именно по критерию целесообразности сформулировано большинство оценок объема и содержания компетенции Президента Украины и Кабинета Министров Украины. Юридическая оценка этого объема и содержания возможна только с учетом их соответствия основам построения государственного механизма, установленным в Конституции Украины.
   Ключевые слова: конституция, разделение властей, правительство, Президент Украины, Кабинет Министров Украины, форма государственного правления.

Yermolin V.P. Constitutional Fundamentals of the Executive Power in Ukraine (theoretical and practical problems). – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.02 – Constitutional Law. – Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences, Kyiv, 2002.

   The thesis provides the analysis of substance of constitutional fundamentals of the executive power in Ukraine. The work determines the notion and essence of general phenomenon of the executive power in the context of the theory of “division of powers”. The author denies the approach according to which the idea of the “division of powers” is interpreted as the one, that is supposed to prove the existence in a state of the three “powers” with their respective authorities. The thesis establishes that the interrelationship of legislative and executive powers depends first and foremost on the accepted form of public administration. The author points out that certain theoretical concepts, in particular the concept of the “pro-presidential” power do not favour in overcoming the difficulties which arise during the implementation of the idea of “division of powers”.
   The author explains the meaning of public administration, which is important for determining the notion and essence of the executive power. Even though there is no notion of “public administration” in the Constitution of Ukraine, as stated, it is necessary to accept positively its usage in legal acts.
   The dissertation investigates the historical and legal aspects of the development of the constitutional fundamentals of the executive power in Ukraine and their contemporary evolution. It is stressed that the Fundamental Law foresees the so-called “dualism” of the executive power. It makes, in particular, the link of the President of Ukraine with the executive power primarily functional. The most important is that the President of Ukraine is the key element of the system of the executive power. The nature of his competence relations with the Cabinet of Ministers of Ukraine makes evident the dominant role of the President of Ukraine in accordance with the existing Fundamental Law. At the same time the substance of the constitutional status of the Cabinet of Ministers of Ukraine demonstrates its potential meaning in the sphere of the executive power, its possible role of the centre in issues concerning the realization of the respective state policy.
   The thesis provides the characteristics of the propositions as to the reform of the system of the competence relations in an original triangle “the Verkhovna Rada of Ukraine – the President of Ukraine – the Cabinet of Ministers of Ukraine”.
   Key words: constitution, division of powers, executive power, government, President of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine, form of public administration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційні засади виконавчої влади в Україні (проблеми теорії і практики)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net