Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослідження)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослідження)

Анотації 

Федорчук Д.Е. Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослідження). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2003.

   Дисертація присвячена комплексному аналізу поняття правового режиму прямого іноземного інвестування. У роботі запропоновано визначення поняття прямих іноземних інвестицій, головною ознакою яких є можливість іноземного інвестора здійснювати управлінський контроль над підприємством на території іншої країни. Проаналізовано режим прямого іноземного інвестування з точки зору його змістовних елементів, виявлено його види. Уточнено поняття державних гарантій здійснення іноземного інвестування, надано рекомендації щодо приведення окремих гарантій у відповідність із Конституцією та вимогами міжнародного права. Досліджено природу та зміст юридичних понять “режим прямого іноземного інвестування”, “пряма іноземна інвестиція”, “гарантія здійснення інвестиційної діяльності”, “інвестиційні стимули”, “інвестиційні пільги”, “обмежувальні інвестиційні заходи, пов’язані з торгівлею”. Досліджено режим прямого іноземного інвестування відповідно до угод СОТ та в межах ЄС. Проаналізовано питання захисту прав інвесторів, зокрема, обґрунтовано доцільність запровадження в Україні принципу захисту легітимних очікувань прямих іноземних інвесторів. На основі результатів дослідження цих питань обґрунтовано та розроблено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства з метою вдосконалення режиму прямого іноземного інвестування.
   Ключові слова: іноземний інвестор, пряма іноземна інвестиція, правовий режим, іноземне інвестування, державні гарантії інвестування, інвестиційні стимули, обмежувальні інвестиційні заходи, захист прав інвесторів.

Федорчук Д.Э. Режим прямого иностранного инвестирования (сравнительно-правовое исследование) - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; хозяйственно-процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2003.

   Диссертация посвящена комплексному анализу понятия правового режима прямого иностранного инвестирования. В работе исследовано понятие прямых иностранных инвестиций, делается вывод, что их определяющей характеристикой является возможность иностранного инвестора осуществлять управленческий контроль над предприятием на территории другой страны, т.е. возможность оказывать существенное влияние на предприятие и иметь реальный доступ к управлению его деятельностью. Управленческий контроль подразумевает существенное участие в исполнительном органе юридического лица, влияние на принятие важных решений (в частности, о заключении значительных сделок), доступ к информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну и т.п.
   В работе исследуется понятие режима прямого иностранного инвестирования, дается его определение, делается вывод, что режим, помимо правил доступа на рынок, правового статуса субъектов инвестирования, юридических лиц, созданных с их участием, норм, регулирующих имущественные отношения, виды и формы осуществления иностранных инвестиций, включает также нормы таможенного, налогового, валютного и иного специального законодательства. Проанализирован режим прямого иностранного инвестирования с точки зрения его содержательных элементов: принципов государственной инвестиционной политики; общеправовых условий осуществления инвестиционной деятельности; специфических условий осуществления инвестиционной деятельности иностранными инвесторами; международно-правового режима иностранного инвестирования. Исследованы виды режима прямого иностранного инвестирования. По результатам исследования обосновано предложение о законодательном признании режима “абсолютного стандарта”, определяющего минимально допустимый порог отношения к иностранным инвесторам и инвестициям на основании общепризнанных норм международного права.
   Исследованы понятие и содержание государственных гарантий осуществления инвестиционной деятельности, сделан вывод о том, что они включают как гарантии защиты прав инвесторов, так и гарантии защиты иностранных инвестиций. Обосновывается вывод, что гарантированность норм об осуществлении инвестиционной деятельности должна означать невозможность их изменения последующим ретроактивным законодательством.
   В работе исследуются отдельные гарантии, обосновываются рекомендации о приведении анализируемых гарантий в соответствие с Конституцией Украины и международным правом. Исследуется гарантия компенсации за принудительное изъятие иностранных инвестиций. Делается вывод о несоответствии в этой части законодательства Украины об иностранных инвестициях Конституции Украины и нормам международного права. На основании проведенного исследования предлагается уточнить понятие принудительного изъятия инвестиции, включив в него, помимо реквизиции, национализацию и иные формы принудительного отчуждения имущества, и отразить в законе принцип полного возмещения во всех случаях принудительного изъятия инвестиций.
   Уточняется содержание гарантии защиты прав иностранных инвесторов от незаконных действий государственных органов и должностных лиц, сделан вывод, что эта гарантия подразумевает невозможность пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам, каковыми полагается последующее принятие ретроактивного законодательства, судебных решений о признании за иностранными инвесторами льгот, предоставленных предыдущим инвестиционным законодательством.
   Исследован режим прямого иностранного инвестирования в соответствии с соглашениями Всемирной торговой организации. Рассматривается ключевое понятие инвестиционного режима ВТО - ограничительных инвестиционных мер, связанных с торговлей. Данное явление в работе определяется как принятие органами власти и управления актов, обязательных для выполнения или выполнение которых является условием получения определенных конкурентных льгот и преимуществ и направленных на ограничение или усложнение осуществления инвестиционной деятельности иностранными субъектами хозяйствования, если эти акты негативно отражаются на торговле товарами между государствами-членами ВТО.
   Исследован режим прямого иностранного инвестирования и защиты прав прямых инвесторов в рамках ЕС, сделан вывод о том, что, помимо свободы движения капитала и свободы делового обоснования, режим прямого иностранного инвестирования в ЕС также включает и принцип защиты легитимных ожиданий инвесторов, подразумевающий, что изменения в инвестиционном законодательстве должны быть разумно предсказуемыми и не влекущими внезапного произвольного лишения инвесторов ранее предоставленных им прав. Делается вывод о целесообразности введения и в Украине такого принципа с целью усиления защиты прав прямых иностранных инвесторов и сближения инвестиционного законодательства Украины с правом ЕС.
   В результате исследования разработаны и обоснованы предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство, в частности, в Закон “О режиме иностранного инвестирования”, Хозяйственный кодекс Украины, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины.
   Ключевые слова: иностранный инвестор, прямая иностранная инвестиция, правовой режим, иностранное инвестирование, государственные гарантии инвестирования, инвестиционные стимулы, ограничительные инвестиционные меры, защита прав инвесторов.

Fedorchuk Daniil E. Regime of Foreign Direct Investment (Comparative Research). – Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of Candidate of Legal Studies in specialization 12.00.04 – Economic Law; Law of Commercial Procedure. – Institute of Economic and Legal Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, 2003.

   The actual thesis is devoted to the complex study of the concept of legal regime of foreign direct investment. The author offered a new definition of foreign direct investment which is based upon acquiring of managing control over the company in the host country economy through investing abroad. The concept of foreign direct investment regime has been discussed by means of scrutinizing its content elements and analysis of its types. The notion of the state guarantees of foreign investment has been specified; recommendations on bringing certain guarantees in line with the Constitution and requirements of international law have been developed. The notions of foreign direct investment, legal regime of foreign direct investment, foreign investment guarantees, investment incentives, investment preferences, trade-related investment measures have been explored. The foreign direct investment regime under the WTO agreements and under the EC Treaty is discussed. The author dwells upon issues of the protection of investors’ rights and suggests necessity of introduction of the principle of protection of legitimate expectations of foreign direct investors into Ukrainian law. On the grounds of the research conclusions, the author has developed and suggested recommendations on altering and amending the effective legislation of Ukraine with the purpose of advancing the regime of foreign direct investment.
   Key words: foreign investor, foreign direct investment, legal regime, investing abroad, legal guarantees of investment, investment incentives, investment measures, protection of investors’ rights.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослідження)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net