Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові аспекти становлення та розвитку виконавчих органів Європейського Союзу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові аспекти становлення та розвитку виконавчих органів Європейського Союзу

Анотації 

Фалалєєва Л.Г. Правові аспекти становлення та розвитку виконавчих органів Європейського Союзу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

   Дисертаційну роботу присвячено дослідженню процесів правового регулювання становлення та розвитку виконавчих органів Європейського Союзу. В ній аналізується організаційно-правовий механізм функціонування Європейського Союзу та характеризується його правова природа. Особливу увагу приділено висвітленню діяльності тандему виконавчих органів ЄС: Європейська Комісія – Рада ЄС, визначенню проблем реформування виконавчих органів ЄС з огляду на його розширення та аналізу багатоаспектного характеру їх взаємодії у процесі прийняття правових актів у межах ЄС.
   У роботі розкривається поняття первинного і вторинного права ЄС, відстежуються відмінності між різними типами правових актів ЄС, досліджується важливе для розуміння європейських інтеграційних процесів поняття наднаціональності. Аналізуються стан і перспективи розвитку співробітництва між Україною та ЄС, формулюються пропозиції стосовно його вдосконалення.
   Ключові слова: Право Європейського Союзу, інституційний механізм ЄС, виконавчі органи ЄС, Європейська Комісія, Рада ЄС, наднаціональність, процедури прийняття рішень, правові акти ЄС, гармонізація законодавства.

Фалалеева Л.Г. Правовые аспекты становления и развития исполнительных органов Европейского Союза. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

   Диссертационную работу посвящено исследованию процессов правового регулирования становления и развития исполнительных органов Европейского Союза. В ней анализируется организационно-правовой механизм функционирования Европейского Союза и характеризуется его правовая природа. Особое внимание уделено рассмотрению деятельности тандема исполнительных органов ЕС: Европейская Комиссия – Совет ЕС, определению проблем реформирования исполнительных органов ЕС в связи с его расширением и анализу многоаспектного характера их взаимодействия в процессе принятия правовых актов ЕС.
   В работе раскрывается понятие первичного и вторичного права ЕС, отслеживаются отличия между разными типами правовых актов ЕС, исследуется важное для понимания европейских интеграционных процессов понятие наднациональности. Анализируются состояние и перспективы развития сотрудничества между Украиной и ЕС, формулируются рекомендации относительно их усовершенствования.
   Ключевые слова: Право Европейского Союза, институциональный механизм ЕС, исполнительные органы ЕС, Европейская Комиссия, Совет ЕС, наднациональность, процедуры принятия решений, правовые акты ЕС, гармонизация законодательства.

Falaleyeva Lyudmyla. Legal Aspects of Formation and Development of the Executive Bodies of the European Union. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.11 – international law. – Institute of International Relations of Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv, 2003.

   The thesis is devoted to the investigation of processes of legal maintenance of formation and development of the executive bodies of the European Union. It contains the analysis of institutional and legal mechanism of activities of the European Union as well as the illumination of the legal nature of the European Union. Special attention is paid to the characteristics of the activities of the EU executive institutions’ tandem: the European Commission – Council of European Union. The author of the thesis shows the many-sided character of the interaction of these organs in the process of adoption of European Union legal acts.
   The functions and powers of the European Commission and Council of European Union have been analysed. The author stresses that the Commission’s duty is to carry out the powers delegated to it by the Council of European Union, and the decisions of the latter. The author also underlines that the nature of functions and powers of the European Commission, first of all executive, control-supervisional, normative, external, are the expression of supranational essence of the European Union aimed at the elaboration and realization of common interests of Member States in the dynamic process of their economic and political integration.
   The Council of European Union, by its legal nature, belongs to the bodies of interstate cooperation and personifies the mechanism of reaching consensus within the European Union. The Council is the most important institution of the adoption of EU decisions.
   Within the institutional system of that integration unity the Council performs a dual function - on the one hand, it acts as the main political institution, which carries out legislative and executive functions of EU and on the other hand - it is the peculiar forum, where the Member States have a possibility to defend their national interests.
   The thesis contains the concept of primary and secondary European Union law, the research of peculiarities of various types of European Union legal acts and the notion of supranationality that is too important for understanding of European integration processes.
   Taking into consideration concepts of supranationality existing in the doctrine of the international law, the author discovers this notion as a functional feature of integration union of states which has its own autonomous legal system created by the way of transmission by Member States some powers for the sake of the union. The above-mentioned powers are realized by corresponding institutions, which take decisions obligatory for Member States. The most of these decisions have the direct action in national legal systems of Member States.
   Analysing conditions and prospects of cooperation between Ukraine and the European Union the author formulates the recommendations concerning its improvement accounting a great potential of such cooperation and the need of effective defence of national interests of the state.
   Key words: European Union law, institutional mechanism of European Union, executive bodies of European Union, the European Commission, Council of European Union, supranationality, the procedures of adoption of decisions, harmonization of legislation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові аспекти становлення та розвитку виконавчих органів Європейського Союзу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net