Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку

Анотації 

Федорчук О.М. Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2003.

   Дисертація є самостійною, завершеною науковою працею, першим в Україні комплексним теоретичним дослідженням проблем захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку. В дисертації, на основі аналізу літературних джерел та нормативних актів, з врахуванням досягнень юридичної науки, узагальнення правозастосовчої практики, вітчизняного та зарубіжного досвіду, вперше в українській правовій науці, розкривається динаміка історичного формування сучасного інституту захисту прав і законних інтересів платників податків, досліджується його внутрішній зміст, теоретичні основи та нові можливості врегулювання податкових конфліктів. Також визначається поняття захисту прав і законних інтересів платників податків, його сутність в сучасних умовах; аналізується зміст та правова природа адміністративно-правового статусу різних категорій платників податків; уточнюється система гарантій захисту прав платників податків та у новому аспекті висвітлюєьтся зміст її елементів; здійснюється критичний аналіз правового забезпечення діяльності підрозділів і посадових осіб Державної податкової служби України, що уповноважені здійснювати розгляд заяв і скарг платників податків, обгрунтовується необхідність та пропонуються шляхи реформування їх діяльності.
   Результатом дослідження стало формулювання ряду нових наукових висновків, пропозицій, змін та нововведень до чинного законодавства та Податкового кодексу України.
   Ключові слова: захист, оскарження рішень податкових органів, скарги платників податків, податкові адміністрації, розгляд скарг.

Федорчук О.М. Правовые основы защиты прав и законных интересов налогоплательщиков в административном порядке . – Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата юридических наук за специальностью 12.00.07. – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2003.

   Диссертация явлчется самостоятельной, завершенной научной работой, первым в Украине комплексным теоретическим исследованием проблем защиты прав и законных интересов налогоплательщиков в административном порядке. В диссертации, на основе анализа литературных источников и нормативных актов, с учетом достижений юридической науки, обобщений правоприменительной практики, отечественного и зарубежного опыта, впервые в украинской правовой науке: - раскрыто динамику исторического формирования современного института защиты прав и законных интересов налогоплательщиков, выделены этапы его становления; - раскрыто внутреннее содержание права на защиту прав и законных интересов налогоплательщиков и проведена правовая характеристика его материальной и процессуальной сторон в их взаимосвязи и единстве; - определены теоретические основы и обосновано возможности доюрисдикционного урегулирования налоговых конфликтов, на основании выяснения двойной правовой природы налоговых правоотношений и выявления элементов юридического равенства в правовой природе налогового конфликта; - определено понятия защиты прав и законных интересов налогоплательщиков, которое содержит - право заинтересованного лица обратиться в компетентный государственный орган с требованием о защите нарушеного или оспариваемого права; право поддерживать свои требования всеми предусмотренными в законе средствами и способами; право требовать от юрисдикционного органа принятия объективно истинного решения что отвечает нормам объективного права; право требовать обеспечения реализации принятых в установленному законом порядке решений. Кроме того, предполагается рассматривать такое право в качестве такого, что обеспечивает возможность налогоплательщика самостоятельно осуществлять действия направленные на обеспечение неприкосновенности собственных прав, прекращение их нарушения и ликвидацию последствий этих нарушений. Все отмеченное может реализовываться исключительно на основаниях и в границах установленных действующими нормативно-правовыми актами; - проведена правовая характеристика административно-правового статуса налогоплательщиков – физических лиц с позиций защиты ими собственных прав и законных интересов; - раскрыто особенности административно-правового статуса налогоплательщиков – юридических лиц и их отделенных подразделений с позиций защиты ими собственных прав и законных интересов; - произведены уточнения в системе гарантий защиты прав и законных интересов налогоплательщиков; - в новом аспекте представлена система наиболее важных, для допроцесуальной защиты прав и законных интересов налогоплательщиков, конституционных принципов, доведена необходимость их законодательного закрепления; - раскрыта роль и значение законов, подзаконных нормативно-правовых актов, международных договоров и соглашений, решений судебных органов, активно-волевых действий организационного характера, в системе гарантий защиты прав и законных интересов налогоплательщиков в административном порядке; - осуществлен анализ правовового статуса подразделений и должностных лиц Государственной налоговой службы Украины, которые уполномочены осуществлять рассмотрение заявлений и жалоб налогоплательщиков, сформулированы конкретные предложения направленые на усовершенствование их правового регулирования с целью улучшения механизма защиты прав и законных интересов налогоплательщиков; - обоснована необходимость реформирования действующей системы органов уполномоченых защищать права и законные интересы налогоплательщиков в административном порядке и предложены конкретные пути такого реформирования, с учетом отечественого исторического опыта и опыта зарубежных стран;
   Результатом исследования стало формулирование ряда новых научных выводов, предложений, изменений и нововведений к действующему законодательству и Налоговому кодексу Украины.
   Ключевые слова: защита, обжалование решений налоговых органов, жалобы налогоплательщиков, налоговые администрации, рассмотрение жалоб.

Fedorchuk, O.M. Legal Grounds for the Protection of Rights and Legal Interests of Tax Payers in Administrative Procedure. – Manuscript.

This dissertation is for scientific degree of Candidate of Legal Sciences in specialty 12.00.07. – theory of management; administrative law and procedure, financial law. – The State Tax Academy of Ukraine, Irpen, 2003.

   The present dissertation is an independent and complete scientific work, the first all round theoretical study of the problem how to protect rights and legal interests of tax payers in Ukraine Administrative Law. Having analyzed literary sources and legal acts, haven taken into consideration the achievements of modern legal science, and having summarized right protection practice, home foreign experience, the author of throws light of whole dynamic of historic formation of the modern protection institute of rights and legal interests of tax payers and studies this institute’s inner content, theoretical background and new possibilities in settlement of tax discourses. The present dissertation determines the concept of right protection: legal interest of tax payers, its essence in modern conditions; it analyzes content and legal nature of administrative and legal status of different categories of tax payers; it specifies the system of qua5ranties in right protection of tax payers and studies essence of its elements in new lights; and it also critically analyzes legal acts to determine the activity of officers and departments of the State Tax Administration of Ukraine, which are authorized to consider the applications and complains of tax payers. The author provides grounds for the reform and suggests the ways how to reform activities of the authorized offices.
   The study has resulted in the formation of several new scientific conclusions, suggestions, changes, and innovations to the present legislations and the Tax Code of the Ukraine.
   Key words: protection, appeal on decisions of tax officers, complaints of tax payers, tax administrative officers, consideration of complaints.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net