Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Сільське та лісове господарство arrow Яблуневий квіткоїд та яблунева плодожерка у Східному Лісостепу України (фенологія, шкодочинність, прогноз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Яблуневий квіткоїд та яблунева плодожерка у Східному Лісостепу України (фенологія, шкодочинність, прогноз)

Анотації 

Вассіліс Андреа Вассіліу. Яблуневий квіткоїд та яблунева плодожерка у Східному Лісостепу України (фенологія, шкодочинність, прогноз).- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.09 – ентомологія.- Харківський державний аграрний університет, Харків, 1999.

   Вперше запропоновано і перевірено метод визначення шкодочинності яблуневого квіткоїда і яблуневої плодожерки окремо на периферії та в центральній частині крони, що дає можливість виявляти не тільки кількісний, а й якісний бік шкоди. Це підтверджується біохімічними аналізами.
   Пошкодженість бутонів яблуневим квіткоїдом, а плодів яблуневою плодожеркою відбувається переважно на периферії крони. Встановлено міграцію яблуневого квіткоїда від периферії до центра крони дерев і навпаки залежно від температурного режиму, від чого залежить ступінь пошкодженості бутонів весною та листя влітку.
   В 1997 р. відбулася значна загибель метеликів яблуневої плодожерки першої генерації в період їх масового льоту та відкладених яєць через тривале пониження температури повітря (нижче порогової). Це призвело до того, що літ метеликів і відкладання ними яєць пройшли у два піки. Аналогічне явище було в 1969, 1980 та 1990 рр. В такі роки число хімічних обробок можна звести до мінімуму або повністю виключити їх.
   Розроблено математичну модель прогнозу шкідливості яблуневої плодожерки для Східного Лісостепу України. Запропоновано заходи щодо зниження пошкодженості бутонів яблуневим квіткоїдом і плодів яблуневою плодожеркою на периферії крони.
   Ключові слова: яблуневий квіткоїд, яблунева плодожерка, фенологія, шкодочинність, прогноз.

Вассилис Андреа Вассилиу. Яблонный цветоед и яблонная плодожорка в Восточной Лесостепи Украины (фенология, вредоносность, прогноз). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 03.00.09 – энтомология.- Харьковский государственный аграрный университет, Харьков, 1999.

   Впервые предложен и проверен метод определения вредоносности яблонного цветоеда и яблонной плодожорки раздельно на периферии и в центральной части кроны. Метод дал возможность выявлять не только количественную, но и качественную сторону вреда.
   Установлено, что яблонная плодожорка повреждает наиболее ценные по биохимическому составу плоды с периферии кроны деревьев. Биохимический анализ показал, что как неповрежденные, так и поврежденные плоды на периферии кроны содержат больше сахаров, микро- и макроэлементов, чем плоды в центральной части кроны.
   Поврежденность бутонов яблонным цветоедом и плодов яблонной плодожоркой всегда значительно больше на периферии части кроны. В среднем доля бутонов, поврежденных яблонным цветоедом, на периферии кроны составляла 54-61 %, в центре – 39-46 %, плодов, поврежденных яблонной плодожоркой, – соответственно 62-72 и 28-36 %.
   Установлена миграция жуков яблонного цветоеда от периферии к центру и от центра к периферии кроны деревьев в зависимости от температурного режима, от чего зависит степень поврежденности бутонов в весенний и листьев в летний период. Поврежденность листьев (июнь-июль) жуками яблонного цветоеда нового поколения в центральной части кроны составляла 33 %, на периферии – 18 %.
   В 1997 г. произошла значительная гибель бабочек яблонной плодожорки первой генерации в период их массового лета и гибель отложенных яиц из-за продолжительного понижения температуры воздуха (ниже пороговой) в этот период. Это привело к тому, что лет бабочек и откладка ими яиц прошли в два пика: первый – с 16 по 28 мая, второй – с 8 по 28 июня. Следствием этого стала незначительная поврежденность плодов этим поколением (около 4 %). Годы с подобным температурным режимом – 1969, 1980 и 1990. В такие годы число химических обработок можно свести к минимуму или полностью исключить их.
   Разработана математическая модель прогноза вредоносности яблонной плодожорки для Восточной Лесостепи Украины с учетом космических и геофизических факторов. Расчеты по уравнению регрессии показали, что в 1999 г. ожидаемая поврежденность плодов яблони яблонной плодожоркой превысит 50 %.
   Предложены мероприятия, направленные на снижение повреждаемости бутонов яблонным цветоедом и плодов яблонной плодожоркой в периферийной части кроны.
   Ключевые слова: яблонный цветоед, яблонная плодожорка, фенология, вредоносность, прогноз.

Vassilis Andrea Vassiliou. Apple blossom weevil and codling moth in the East Forest-Steppe zone of Ukraine (phenology, harmfulness, prognosis). – Manuscript.

Thesis for a candidate's degree by speciality 03.00.09. – entomology.- Kharkov State Agrarian University, Kharkov, 1999.

   The method of defining of harmfulness of apple blossom weevil and codling moth has been suggested for the first time regarding separately periphery and central parts of the tree crown. It made possible to reveal both quantitative and qualitative aspects of the pest`s harmful effect. It is proved by results of biochemical analysis.
   Harmful effect causing by apple blossom weevil and codling moth is more significant in the periphery part of the crown comparing with its central one.
   Migration of the apple blossom weevil beetles from the periphery to the center and from the center to the periphery of the crown was noticed to take place depending on temperature regime, from which depends the degree of blossom injure during Spring and leaves in Summer time.
   In 1997 there was stated a significant death of the first generation codling moth butterflies and hatched by them eggs as a result of continuous lowering of air temperature in this period. This resulted in the fact that the moth`s flying and hatching eggs by them took place during two peaks. The similar phenomenon was observed in 1969, 1980 and 1990. In such years the number of chemical treatments can be either decreased to minimum or fully excluded.
   The mathematic model of prognosis of harmful effect of codling moth has been proposed concerning the East-Steppe of Ukraine. The measures have been proposed as to decreasing of the damage caused by apple blossom weevil and that of apples by codling moth in the crown`s periphery.
   Key words: apple blossom weevil, codling moth, phenology, harmfulness, prognosis.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Яблуневий квіткоїд та яблунева плодожерка у Східному Лісостепу України (фенологія, шкодочинність, прогноз)

 
< Попередня

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net