Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні

Анотації 

Фулей Т.І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

   У дисертації досліджуються загальнолюдські принципи права як універсальні нормативні засади позитивного права, напрацьовані людством як глобальною макроцивілізаційною системою, що визначають сутність і спрямованість правового регулювання і придатні до застосування у будь-якій системі права. Обґрунтовано їх власний термінологічний статус та проведено розмежування між ними та подібними поняттями, зокрема такими, як основні принципи міжнародного права, загальні принципи права та загальновизнані принципи права. Визначено поняття, проаналізовано ознаки та функції загальнолюдських принципів права, розкрито зміст загальнолюдських принципів рівності, демократизму, справедливості та принципу поваги і захисту прав людини. Показано механізм впровадження загальнолюдських принципів права у внутрішньодержавну юридичну практику, зокрема в Україні.
   Ключові слова: принципи права, правові принципи, загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права, механізм впровадження, юридична практика.

Фулей Т.И. Современные общечеловеческие принципы права и проблемы их внедрения в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01. – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – Киев, 2003.

   В диссертации исследуются общечеловеческие принципы права как универсальные нормативные начала позитивного права, наработанные человечеством как глобальной макроцивилизационной системой, что определяют сущность и направленность правового регулирования и пригодны к использованию в любой системе права.
   В работе впервые на монографическом уровне обосновывается собственный терминологический статус общечеловеческих принципов права и анализируется их отличие от сходных понятий, таких как основные принципы международного права (которые являются основоположными общеобязательными нормами международного права, общими правами международного общения), общепризнанные принципы права (принципы права, признанные всеми (или по крайней мере большинством) субъектов), общие принципы права (нормативные начала какой-либо системы права) и др.; исследуется юридическая природа общечеловеческих принципов права, делается попытка классификации принципов права и выявления места и роли общечеловеческих (общецивилизационных) принципов права в системе принципов права; выявляются признаки и функции общечеловеческих принципов права; раскрывается содержание ряда современных общечеловеческих принципов права.
   Диссертантом уточнено определение понятия общечеловеческих принципов права – это универсальные нормативные начала позитивного права, наработанные человечеством как глобальной макроцивилизационной системой, что определяют сущность и направленность правового регулирования и пригодны к использованию в любой системе права.
   К основным современным общечеловеческим принципам права диссертантом отнесены такие принципы, как принцип юридического (формального) равенства одноименных субъектов, принцип демократизма, принцип справедливости и принцип уважения и защиты основных прав человека.
   Общечеловеческие принципы права на современном этапе широко внедряются в внутригосударственную практику многих стран. В работе анализируется специфика их внедрения в национальное законодательство, обусловленная такими особенностями, как юридической природой этих принципов, их фиксацией во многих международных актах и документах (а не в одном определенном международном договоре), возможностью выступать для национальной системы права в качестве международных универсальных и региональных стандартов правового регулирования, менее жесткой (по сравнению с нормами права) регламентированностью (по сравнению с нормами права) их внедрения международными сообществами, многоступенчатостью процесса их внедрения.
   Степень и полнота внедрения общечеловеческих принципов права в национальную систему законодательства прежде всего зависит от имеющегося механизма их внедрения как совокупности определенных юридических средств по введению общечеловеческих принципов права в национальную юридическую практику с целью обеспечения их воздействия на общественные отношения. Юридический механизм внедрения общечеловеческих принципов права может быть выработан как на национальном уровне, так и предложен международным сообществом и приведен к национальным условиям путем учета внутригосударственной специфики.
   Необходимость внедрения общечеловеческих принципов права в правовую систему Украины обусловлена стремлением государства войти в мировое и региональное (европейское) правовое пространство как государство правовое и демократическое, критериями которого эти принципы и выступают. В свою очередь, для национальной правовой системы Украины они выступают основоположными нормативными началами, на которых должна базироваться вся система права Украины.
   Диссертантом выявлены предпосылки, основания и особенности внедрения общечеловеческих принципов права в правотворческую практику Украины, а также характерные черты внедрения этих принципов в правоприменительную практику Украины. В частности, проанализированы законы Украины, принятые Верховным Советом Украины ІІІ созыва в 2000-2002 гг., а также практика Конституционного Суда Украины. Диссертантом показаны примеры неправильного внедрения общечеловеческих принципов права в национальную юридическую практику и установлены их некоторые причины.
   Ключевые слова: принципы права, правовые принципы, общечеловеческие (общецивилизационные) принципы права, механизм внедрения, юридическая практика.

T. Fuley. Modern general-human principles of law and problems of their implementation in Ukraine. – Manuscript.

The thesis for candidate of law degree in the speciality 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal sciences. – Institute of International Relation of Kyiv National University of Taras Shevchenko, Kyiv, 2003.

   The dissertation is devoted to the general-human principles of law, as a universal normative basis of positive law, elaborated by the humanity as a global macro-civilization system and that determine the essence and direction of legal regulation and can be applied by any legal system. Their own terminological status is substantiated and the delimitation between them and similar notions as for instance basic (cardinal) principles of international law, general principles of law, generally recognized principles of law is made. The notion is formulated, the signs and functions of the general-human principles of law are analyzed, and the contents of the general-human principles of equity, democracy, justice and principle of respect and defense of human rights are examined. The mechanism of implementation of the general-human principles of law in the national juridical practice, in particular in Ukrainian. are investigated in the dissertation.
   Keywords: principles of law, legal principles, general-human (general-civilized) principles of law, mechanism of implementation, juridical practice.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net