Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання

Анотації 

Галай А.О. Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання.— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Національна академія державної податкової служби України.— Ірпінь, 2004.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню організаційно-правових засад формування та функціонування персоналу установ виконання покарання. У роботі досліджується стан наукової розробки проблеми, дається характеристика наукових джерел та нормативно-правового регулювання.
   Автор обґрунтовує та формулює поняття персоналу установ виконання покарання, розкриває наукові положення щодо персоналу установ виконання покарання та його діяльності як об’єкта правового дослідження. Змодельовані системи вимог до персоналу установ виконання покарання, організації підготовки та управління підбором персоналу. На основі аналізу теоретичних засад організації та управління персоналу установ виконання покарання, проведеної класифікації персоналу за функціями, які він виконує, автор визначає шляхи функціонального забезпечення діяльності персоналу установ виконання покарання.
   Ключові слова: персонал установ виконання покарання, підбір персоналу установ виконання покарання, підготовка персоналу установ виконання покарання, функціонування персоналу установ виконання покарання, класифікація персоналу установ виконання покарання, цілі та завдання діяльності персоналу установ виконання покарання, система вимог до персоналу установ виконання покарання.

Галай А.А. Организационно-правовые основы формирования и функционирования персонала учреждений исполнения наказания.— Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 — теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. Национальная академия государственной налоговой службы Украины.— Ирпинь, 2004.

   Диссертация посвящена актуальной проблеме — комплексному исследованию организационно-правовых основ формирования и функционирования персонала учреждений исполнения наказания.
   Диссертация состоит из вступления, трех разделов, объединяющих двенадцать параграфов, выводов, перечня использованной литературы, приложений, которые обусловлены целью работы — на основании анализа действующего законодательства Украины и практики его применения определить организационно-правовые основы, особенности формирования и функци-онирования персонала учреждений исполнения наказания, а также предложить пути их усовершенствования.
   Автор акцентирует внимание на основополагающих вопросах организации деятельности персонала учреждений исполнения наказания. В исследовании рассматривается определение, объединяющее всех работников учреждений исполнения наказания. Таким термином обоснованно предлагается считать "персонал". Автор производит анализ деятельности учреждений исполнения наказания и ее кадрового обеспечения, как объекта правового исследования, выявляет основные проблемы современного функционирования персонала учреждений исполнения наказания.
   Исходя из анализа теоретико-правовых основ, диссертант переходит к формированию системы эффективной деятельности персонала учреждений исполнения наказания и обеспечения ее квалифицированными исполнителями. С целью надлежащего кадрового обеспечения деятельности по исполнению уголовных наказаний, диссертант рассматривает вопросы работы с персоналом, предлагает внедрить систему требований к работникам пенитенциарных учреждений, системно излагает вопросы организации и управления подготовкой и подбором персонала учреждений исполнения наказания.
   Как одно из исходных теоретических положений реформирования системы образования персонала учреждений исполнения наказания мы видим направленность развития практики подбора и подготовки персонала на создание отраслевой системы образования, а не на ограничение ее лишь заданиями профессиональной подготовки.
   Невзирая на сложность нормативного регламентирования подбора персонала учреждений исполнения наказания, автор обосновывает раскрытие в нем общих вопросов подбора и расстановки кадров, организационно-правовых способов и порядка замещения должностей, установление обязательности проверки у кандидатов на службу знаний, умений и навыков, необходимых им для успешного выполнения должностных функций, а также периодической оценки персонала, определяет обязанности учреждений по подготовке и развитию персонала, основы стимулирования персонала, который постоянно, без отрыва от выполнения основных функций, работает над повышением своего профессионального уровня, вопроса ротации кадров, развития персонала в целом и других вопросов. Также, принимая во внимание разнообразие выполняемых функций различными категориями персонала, необходимо нормативно закрепить требования, которые определяют деловую сторону подбора.
   В работе проанализирована действующая нормативно-правовая основа регулирования деятельности уголовно-исполнительной системы, исследуются проблемы функционирования ее персонала, указываются проблемы реализации и разработаны основные направления и пути ее совершенствования.
   Научные положения функционирования персонала учреждений исполнения наказания диссертант излагает следующим образом: теоретические основы организации и управления персонала учреждений исполнения наказания, классификация персонала учреждений исполнения наказания по выполняемым ими функциям, функциональное обеспечение деятельности персонала учреждений исполнения наказания.
   Автор системно раскрывает основы функционирования персонала учреждений исполнения наказания, анализирует цели и задачи персонала, на основании разработанной функциональной классификации персонала предлагает направления деятельности и конкретных исполнителей для каждого направления. С целью организации надлежащей деятельности персонала учреждений исполнения наказания, предлагаются изменения в организационную структуру пенитенциарного заведения.
   Ключевые слова: персонал учреждений исполнения наказания, подбор персонала учреждений исполнения наказания, подготовка персонала учреждений исполнения наказания, функционирование персонала учреждений исполнения наказания, классификация персонала учреждений исполнения наказания, цели и задачи деятельности персонала учреждений исполнения наказания, система требований к персоналу учреждений исполнения наказания.

Andrew O. Galay. Organizationally legal bases of formation and functioning of the personnel of establishments of execution of punishment. — Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of juridical sciences on a specialty 12.00.07 — the theory of management; administrative law and process; the financial law; the information law. National academy of State Tax Service of Ukraine.— Irpin, 2004.

   The dissertation is devoted to complex research of organizationally legal bases of formation and functioning of the personnel of establishments of execution of punishment. In the work state of scientific development of a the problem is investigated, the characteristic of scientific sources and normatively-legal regulation is given.
   The author proves and formulates concept of the personnel of establishments of execution of punishment, opens scientific position to the personnel of establishments of execution of punishment and its activity as object of legal research. The modeled systems of requirements to the personnel of establishments of execution of punishment, the organization of preparation management of selection of personnel. Proceeding from analysis of theoretical bases of the organization and management of the personnel of establishments of execution of punishment, the author carries out classification by the personnel behind the functions executed by them, the author defines ways of functional maintenance of activity the personnel of establishments of execution of punishment.
   Key words: the personnel of establishments of execution of punishment, selection the personnel of establishments of execution of punishment, preparation of the personnel of establishments of execution of punishment, functioning of the personnel of establishments of execution of punishment, classification of the personnel of establishments of execution of punishment, the purpose and the task of activity the personnel of establishments of execution of punishment, system of requirements of the personnel of establishments of execution of punishment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net