Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Сільське та лісове господарство arrow Біологічна активність і азотний фонд лучно-чорноземного грунту Андрушівського природно-сільськогосподарського району та їх зміни під впливом грунтозахисних технологій вирощування культур
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Біологічна активність і азотний фонд лучно-чорноземного грунту Андрушівського природно-сільськогосподарського району та їх зміни під впливом грунтозахисних технологій вирощування культур

Анотації 

Воробей І.І. Біологічна активність і азотний фонд лучно-чорноземного грунту Андрушівського природно-сільськогосподарського району та їх зміни під впливом грунтозахисних технологій вирощування культур – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогогосподарських культур за спеціальністю 06.01.03. – агрогрунтознавство і агрофізика.

   Дисертація присвячена вивченню впливу грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур, які базуються на мінімальному обробітку грунту, на біологічні процеси та вміст сполук азоту в лучно-чорноземному вилугуваному грунті. Мінімальний обробіток підвищує біологічну активність, вміст мінерального азоту та азоту сполук, які легкогідролізуються, в шарі грунту 0-15 см і знижує в шарі 15-30 см. В шарі грунту 0-30 см – підвищується целюлозолітична активність, кількість педотрофів, та мікроорганізмів які синтезують полісахариди, в той же час пригнічується розвиток меланінсинтезуючих мікроорганізмів та нітрифікаційна здатність. В перші роки запровадження грунтозахисних технологій, які базуються на мінімальному обробітку, в орному шарі лучно-чорноземного грунту зменшується кількість доступних сполук азоту, але зниження врожайності досліджуваних культур не зафіксовано, а на озимій пшениці мало місце підвищення її відносно оранки. Застосування мінімального обробітку знижує собівартість та підвищує рівень рентабельності вирощування озимої пшениці, а також не знижує рівень рентабельності вирощування цукрових буряків і рекомендується для впровадження у Андрушівському природно-сільськогосподарському районі.
   Ключові слова: обробіток грунту, ферментативна активність, нітрифікаційна здатність, грунтові мікроорганізми, сполуки азоту, урожайність.

Воробей И.И. Биологическая активность и азотный фонд лугово-черноземной почвы Андрушевского природно-сельскохозяйственного района и их изменение под воздействием почвозащитных технологий выращивания культур - Рукопись

Диссертация на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.03. - агропочвоведение и агрофизика.

   Диссертация посвящена изучению влияния почвозащитных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, которые основываются на минимальной обработке почвы, на биологические процессы и содержание соединений азота в лугово-черноземной выщелоченной почве. Исследования проводились в рамках Государственной научно-технической программы “Использование углеаммонийных солей в сельском хозяйстве Украины” на базе стационарного полевого опыта в КСП “Сокильча” Попельнянского района Житомирской области. Почвенный покров коллективного сельскохозяйственного предприятия типичный для района проведения исследований.
   Минимальная обработка повышает биологическую активность и содержание минерального азота, а также азота легкогидролизующихся соединений в слое почвы 0-15 см и снижает в слое 15-30 см. В слое почвы 0-30 см - повышается целлюлозолитическая активность (на 12%), количество педотрофов (на 16-48), и микроорганизмов, которые синтезируют полисахариды (до 20), в то же время угнетается развитие меланинсинтезирующих микроорганизмов (до 54) и нитрификационная способность (на 23-42%).
   Азотный фонд лугово-черноземной почвы зависел от способа обработки, а также удобрения и состоял на 82-85% из соединений, которые не гидролизуются; 11-13 – тяжелогидролизующихся соединения; 3,4-3,9% - часть соединений, которые легкогидролизуются, а содержимое минерального азота, который непосредственно доступен растениям - 1-1,5%.
   В пласте почвы 0-30 см при вспашке выражается тенденция к увеличению количества минерального азота (на 0,1-0,3%), азота соединений, которые легкогидролизуются (на 0,1-0,4), а также соединений, которые тяжелогидролизуются (на 0,4-1,6%) относительно минимальной обработки. Колебание содержания соединений азота, которое не гидролизуются составило 0,6-1,9%.
   Выявлена связь между активностью протеаз и содержанием легкогидролизуемых соединений азота (r=0,61), активностью уреазы и количеством поглощенного аммония (r=0,67), нитрификационной способностью и количеством гуматоразлагающих микрооррганизмов из содержанием нитратного азота. Выведены соответствующие уравнения регрессии.
   В первые года внедрения почвозащитных технологий, основывающихся на минимальной обработке, в пахотном слое лугово-черноземной почвы уменьшается количество доступных соединений азота, но уменьшение урожайности исследуемых культур не зафиксировано, а на озимой пшенице имело место повышение относительно вспашки. Применение минимальной обработки уменьшает себестоимость и повышает уровень рентабельности выращивания озимой пшеницы, а также не снижает уровень рентабельности выращивания сахарной свеклы и рекомендуется для внедрения в Андрушевском природно-сельскохозяйственном районе.
   Ключевые слова: обработка почвы, ферментативная активность, нитрификационная способность, почвенные микроорганизмы, соединения азота, урожайность.

I.I.Vorobey. Biological activity and nitrogen pool of a meadow-chernozemic soil from Andrushevsky natural & agricultural region as effected by conservation crop production system. – A manuscript.

A Thesis investigates the effects of Agricultural Sciences in specialty 06.01.03-Agropedology and Soil Physics.

   A thesis investigates the effects of conservation crop production systems, based on minimum tillage, on biological processes and content of nitrogen compounds in a leached meadow-chernozemic soil. Minimum tillage increases soil biological activity and mineral and hydrolisable nitrogen contents in 0-15 cm layer and reduces these parameters in 15-30 cm layer of soil. Conservation crop productions systems increase soil cellulosolytic activity and the populations of pedotrophic and polysacharide-synthesizing microorganisms, but suppress the development of melanin-synthesizing microorganisms and nitrification activity in 0-30 cm layer of soil. In the first in owailable nitrogen content, which however does not reduce crop yields and even increases the yields of winter wheat as compared to conventional moldboard plowing. Minimum tillage reduces production costs and profitability of winter wheat production and does not change the profitability of sugar beet production. Therefore, it is recommended for the practice of crop production in Andrushevsky natural & agricultural region.
   Key words: soil tillage, enzyme activity, energy of nitrification. Soil microorganisms, nitrogen compounds, crop yields.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Біологічна активність і азотний фонд лучно-чорноземного грунту Андрушівського природно-сільськогосподарського району та їх зміни під впливом грунтозахисних технологій вирощування культур

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net