Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн

Анотації 

Гетманцев Д.О. Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

   У дисертації проведено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів особливостей нормативно-правового регулювання банківської таємниці як в Україні, так і в законодавстві інших країн.
   Дисертант досліджує поняття банківської таємниці в комплексі, використовуючи теоретичні здобутки вчених, приділяючи особливу увагу науковим роботам з фінансового і адміністративного права. Автор, на підставі аналізу як викладок теоретиків права, так і норм законодавства інших країн, пропонує удосконалити зміст легалізованого українським законодавцем поняття “банківська таємниця”, розширити перелік відомостей, які мають відноситись до інформації що становить банківську таємницю, удосконалити механізми її захисту.
   У роботі висвітлюється порядок розкриття відомостей, які становлять банківську таємницю на запит відповідного компетентного органу, надається аналіз повноважень правомочних суб’єктів, вказуються недоліки, які існують в діючій процедурі розкриття банківської таємниці та надаються шляхи їх подолання. Автор пропонує зробити більш прозорим механізм надання інформації, яка становить банківську таємницю, на запит уповноважених осіб, усунути неоднозначності в даній процедурі.
   Автор досліджує інститут юридичної відповідальності, та на підставі отриманих результатів дає аналіз правовому інституту притягнення винних у розкритті банківської таємниці осіб до фінансово-правової, цивільно-правової, адміністративно-правової та кримінально-правової відповідальності. На підставі наведених в роботі результатів досліджень обґрунтовується необхідність внесення відповідних змін у законодавство.
   Ключові слова: банківська таємниця, інформація з обмеженим доступом, таємниця, розголошення таємниці, розкриття таємниці, права клієнта банку, захист прав клієнта банку.

Гетманцев Д.О. Банковская тайна: особенности её нормативно-правового регулирования в Украине и в законодательстве зарубежных стран. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

   В диссертации проведено комплексное исследование теоретических и практических аспектов особенностей нормативно-правового регулирования банковской тайны как в Украине, так и в законодательствах других стран.
   Диссертант исследует понятие банковской тайны в комплексе, используя теоретические достижения учёных, уделяя особенное внимание научным работам по финансовому и административному праву. Автор, на основании анализа как изложений теоретиков права, так и норм законодательства разных стран, предлагает усовершенствовать содержания легализированного законодателем понятия “банковская тайна”, расширить перечень данных, которые должны относиться к информации, являющейся банковской тайной, усовершенствовать механизмы ее защиты.
   В работе раскрывается порядок раскрытия информации, которая является банковской тайной, на запрос соответствующего компетентного органа, даётся анализ полномочий правомочных субъектов, указывается на недостатки действующей процедуры раскрытия банковской тайны и предлагаются пути их устранения. Автор предлагает сделать более прозрачным механизм предоставления информации, которая содержит банковскую тайну, на запрос уполномоченных лиц, устранить противоречия в данной процедуре.
   Автором анализируется соотношение режима банковской тайны с действующим законодательством в сфере предотвращения, противодействия и легализации доходов, полученных преступным путём.
   Автор раскрывает правовой статус субъектов, уполномоченных законом на получение данных, содержащих банковскую тайну, обосновывает необходимость расширения круга таких субъектов. Обоснована необходимость ограничения объёма сведений, которые могут быть переданы правомочными хранителями информации отнесённой к банковской тайне на запросы уполномоченных законом органов. Конкретизированы сведения, которые могут быть переданы хранителем банковской тайны в зависимости от вида запрашивающего органа.
   В работе предложена классификация субъектов, уполномоченных на получение сведений относящихся к банковской тайне.
   Автор исследует институт юридической ответственности, и на основании полученных результатов исследования даёт анализ правовому институту привлечения лиц, виновных в раскрытии банковской тайны, к финансово-правовой, гражданско-правовой, административно-правовой и уголовно-правовой ответственности. Автор обосновывает необходимость введения уголовной ответственности за разглашение или неправомерное использование сведений, относящихся к банковской тайне. На основании изложенных в работе результатов исследований, обосновывается необходимость внесения соответствующих изменений в законодательство.
   Ключевые слова: банковская тайна; информация с ограниченным доступом; тайна; разглашение тайны; раскрытие тайны; права клиентов банка; защита прав клиента банка

Getmantsev D.O. Banking Secrecy: Peculiarities of its Legal Regulation in Ukraine and in the Legislation of Foreign Countries. – Manuscript.

A dissertation for the degree of Candidate of Law in specialty 12.00.07 – Theory of Management; Administrative Law and Procedure; Financial Law; –Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2003.

   The dissertation contains a complex research into theoretical and practical aspects of the peculiarities of the legal regulation of the banking secrecy both in Ukraine and in the legislation of other countries.
   The candidate for the degree has performed a complex research into the notion of banking secrecy using theoretical achievements of scientists and paying a special attention to scientific papers on the financial and administrative law. On the basis of both computations of theoreticians in law and laws of other countries the author suggests improving the content of the notion of “banking secrecy” that is legalized by the Ukrainian legislation, enlarging the list of the data that have to be considered banking secrecy and improving the mechanism of its protection.
  The paper deals with the order of disclosing the data that are banking secrecy at the request of an appropriate competent body. It contains an analysis of the powers of competent entities, an enumeration of drawbacks existing in the effective procedure of disclosing the banking secrecy and ways of their elimination. The author suggests making the mechanism of providing the information that is banking secrecy at the request of competent persons more transparent and eliminating ambiguousness in this procedure.
   The author researches into the institution of a legal liability. On the basis of findings he analyses the legal institution of bringing persons that are guilty of disclosing banking secrecy to a financial, civil, administrative and criminal responsibility. The author grounds the necessity of making appropriate changes in the legislation on the results of the researches set forth in the paper.
   Key words: banking secrecy, restricted access information, secret, disclosure of secret, rights of the bank’s clients, protection of rights of the bank’s clients.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net