Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Обґрунтування рішень у кримінальному процесі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування рішень у кримінальному процесі

Анотації 

Глинська Н.В. Обґрунтування рішень у кримінальному процесі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України, Харків, 2003.

   Дисертація є дослідженням, в якому на монографічному рівні вивчений комплекс актуальних правових, теоретичних та практичних проблем обґрунтування рішень у кримінальному процесі України. Розроблений спеціальний понятійний апарат, який є загальним для обґрунтування всіх процесуальних актів. Розглянуті питання, пов’язані з визначенням поняття, змісту та сутності обґрунтування процесуальних рішень, розкрита його логічна, гносеологічна та психологічна природа, характерні ознаки, функціональне та цільове призначення. Визначені предмет та межі цієї діяльності. Виявлено сутність та структуру процесу обґрунтування кримінально-процесуальних рішень. З’ясовані засоби обґрунтування кримінально-процесуальних рішень, комплекс вимог, що ставляться як до самої діяльності, так і до результату у вигляді обґрунтованості прийнятого рішення. Розроблені наукові основи методичних рекомендацій з оптимального застосування теоретичних положень по обґрунтуванню кримінально-процесуальних рішень у практичній діяльності органів дізнання, слідства та суду. Внесено науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства і розробку нового КПК України.
   Ключові слова: обґрунтування, обґрунтованість кримінально-процесуальних рішень, предмет обґрунтування, межі обґрунтування, етап, результат, засоби, процесуальне рішення.

Глинская Н.В. Обоснование решений в уголовном процессе. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09-уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Институт изучения проблем преступности Академии правовых наук Украины, Харьков, 2003.

   Диссертация является исследованием, в котором на монографическом уровне изучен комплекс актуальных правовых, теоретических и практических проблем обоснования решений в уголовном процессе Украины.
   Основной целью диссертации является разработка теории обоснования уголовно-процессуальных решений с учетом природы этого процесса и специфики его осуществления в разных стадиях уголовно-процессуальной деятельности, формулирование предложений по совершенствованию действующего законодательства и разработке соответствующих разделов и норм нового УПК, касающихся уголовно-процессуальных решений и их обоснования. Для ее достижения в диссертации разработан специальный понятийный аппарат, являющийся общим для обоснования всех процессуальных актов, и определить основные направления теоретического исследования тех аспектов обоснования решений, которые имеют актуальное практическое значение.
   В разделе первом рассмотрен комплекс вопросов, касающихся уголовно-процессуального решения как объекта соответствующего процесса его правового обоснования. Сформулированы существенные черты и авторское определение процессуального решения, определена его форма и структура, выяснено место обоснования среди других требований, предъявляемых к процессуальным решениям, проведена их классификация; показано ее теоретическое и практическое значение.
   Раздел второй посвящен анализу понятия, существенных признаков, функционального и целевого назначения обоснования решений в уголовном процессе. Раскрыта природа рассматриваемого явления путем выделения и характеристики его логических, гносеологических, психологических аспектов. Разработан предмет обоснования процессуальных решений, выделены и охарактеризованы его структурные элементы (уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, криминологический и контрольный). Особое внимание уделено определению пределов обоснования и специфики их установления при принятии определенных видов уголовно-процессуальных решений.
   В разделе третьем определяется сущность и структура процесса обоснования процессуальных решений, выделены его мыслительный и праксиологический компоненты, определены и охарактеризованы структурные элементы (этапы) этого процесса (индивидуализация предмета обоснования, определение доказательственной базы и формулирование логико-гносеологических доводов принятого решения, изложение результатов обоснования в структуре содержания конкретного документа), определен характер их взаимосвязи. Сформулирована система взаимосвязанных между собой средств обоснования уголовно-процессуальных решений. Охарактеризован результат обоснования, установлено, что процесс обоснования уголовно-процессуальных решений, равно как и результат этой деятельности в виде обоснованности принятого решения, должны отвечать комплексу взаимосвязанных между собой требований, являющихся по своей природе гносеологическими, логическими, процессуальными, социально-психологическими и этическими. Разработаны научные основы методических рекомендаций по оптимальному применению теоретических положений по обоснованию процессуальных решений в практической деятельности органов дознания, следствия и суда. Внесены научно обоснованные рекомендации по усовершенствованию действующего законодательства и разработке нового УПК, касающиеся процессуальных решений и требований к их обоснованию.
   Ключевые слова: обоснование, обоснованность уголовно-процессуальных решений, предмет обоснования, пределы обоснования, этап, результат, средства обоснования, процессуальное решение.

Natalia V. Glinskaya Justification of Decisions in Criminal Procedure. – Manuscript

Thesis for a scientific degree of the candidate of law on speciality 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; Judicial Examination. – Institute for the Study of Crime Problems, Ukrainian Academy of Law Sciences, Kharkiv, 2003

   This dissertation represents a monograph-type study of the whole range of relevant theoretic and practical legal aspects of the justification of decisions in Ukrainian criminal procedure. The author develops a system of notions that is common for the justification of all procedural acts. She also looks at the definition of the concept, contents and essence of the justification of procedural decisions, shows its logic, gnostic and psychological nature, typical features and functional and special purpose. The author specifies the object and the limits of this type of activity. She shows the essence and the structure of the process of justifying criminal procedure decisions. She establishes the ways of justifying criminal procedure decisions and the whole range of standards that this activity as well as the justification of the final decision should meet. The author develops methodological recommendations as to the optimum use of theoretic provisions on justifying criminal procedure decisions in the practices of the inquiry and investigation agencies and the court. She makes research-based suggestions aimed at improvement of the present legislation and development of the new Criminal Procedure Code of Ukraine.
   Key words: justification, justification of the criminal procedure decisions, object of justification, limits of justification, stage, result, ways and procedural decision.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування рішень у кримінальному процесі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net