Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Формування інформаційного суспільства в Україні в контексті інтеграції в Європейський Союз (державно-управлінський аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування інформаційного суспільства в Україні в контексті інтеграції в Європейський Союз (державно-управлінський аспект)

Анотації 

Григор О.О. Формування інформаційного суспільства в Україні в контексті інтеграції в Європейський Союз (державно-управлінський аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів, 2003.

   Дисертація присвячена обґрунтуванню концепції державно-управлінських засад формування інформаційного суспільства, розробці сучасних механізмів комплексного управління його економічними і соціальними процесами. Окреслено загальні риси і визначено сутність інформаційного суспільства як процесу. Проаналізовано основні етапи і засади процесу формування інформаційного суспільства. Визначено основні чинники та фактори, що впливають та зумовлюють даний процес, враховуючи сучасний світовий досвід, зокрема досвід Європейського Союзу.
   Особливу увагу в дисертації приділено системному аналізу процесів формування інформаційного суспільства в Україні. Проаналізовані основні складові Програми „Електронна Україна” та етапи її реалізації, відзначено важливість подолання цифрової нерівності України щодо провідних країн світу. Розкрито особливості та основні аспекти законодавчого забезпечення даного процесу. Акцентовано увагу на необхідності якнайшвидшого прийняття законів, які б сприяли інформатизації суспільства. Запропоновано і теоретично обґрунтовано механізм прискорення формування інформаційного суспільства в Україні з метою підвищення інформаційно-інтелектуального потенціалу нашої держави.
   Ключові слова: інформаційне суспільство, державне управління, формування інформаційного суспільства, електронний уряд, електронні послуги, досвід формування інформаційного суспільства Європейським Союзом, державна інформаційна політика, Програма „Електронна Європа”, „Електронна Європа Плюс”, „Електронна Україна”.

Григор О.А. Формирование информационного общества в Украине в контексте интеграции в Европейский Союз (государственно-управленческий аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. – Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Львов, 2003.

   Диссертация посвящена обоснованию концепции государственно-управленческих основ построения информационного общества, разработке современных механизмов комплексного управления его экономическими и социальными процессами. С помощью комплексного, системного и сравнительного анализов раскрыта сущность процесса формирования информационного общества, его основные этапы и составные, а также участие государства в этом процессе.
   Проведен теоретико-методологический анализ исследований информационного общества, на основе которого выделены такие основные подходы: теория постиндустриального общества как источник концепции информационного общества, политика и роль средств массовой информации в теориях информационного общества; экономические аспекты теорий информационного общества, место современных информационных и коммуникационных технологий в теориях информационного общества, этические аспекты информационного общества, информационное общество и государственное управление. Информационное общество определяется как процесс в целом, который имманентно присущий современному этапу общественного развития, суть которого заключается в создании, накоплении, передаче, обработке и использовании информации во всех ее проявлениях, интенсификации общественной жизни как на уровне отдельного индивида, так и общества в целом, превращении информации и знания в производительные силы общества, формирование на этой основе общества, основанного на знаниях.
   В диссертационном исследовании значительное внимание уделено анализу современного мирового опыта формирования информационного общества. Научно обоснован механизм действия основных составляющих процесса формирования информационного общества. Исследованы позитивные и негативные аспекты построения информационного общества. В диссертации проанализированы основные этапы процесса построения информационного общества Европейским Союзом. Определены основные критерии и факторы, которые влияют и предопределяют процесс построения информационного общества в Европейском Союзе. Выделена роль государственного управления построения информационного общества в Европейском Союзе. Проанализированы основные этапы Программы „Электронная Европа”, ее направления и методы реализации. Автором раскрыта также специфика соответствующей Программы для стран-кандидатов в европейское сообщество „Электронная Европа Плюс”. Данная программа направлена на ликвидацию отставания развития информационного общества в странах, желающих интегрироваться в Европейский Союз.
   Особое внимание в диссертации уделено системному анализу процессов построения информационного общества в Украине. Раскрыты особенности и основные аспекты законодательного обеспечения данного процесса. Акцентировано внимание на необходимости осознанного участия государственных органов в процессах дальнейшего внедрения общегосударственных подходов относительно реализации информационной политики государства, внедрения электронного правительства в Украине как механизма, который способствует прозрачности и открытости системы государственного управления в целом. Рассмотрены основные моменты и этапы реализации Программы „Электронная Украина”, отмечена необходимость преодоления цифрового разрыва Украины по отношению к ведущим странам мира.
   Отмечено, что в Украине наблюдаются позитивные изменения в направлении формирования информационного общества: сформирована и реализуется государственная политика в сфере информатизации; приняты законы Украины по вопросам Национальной программы информатизации; активно создается нормативно-правовая та нормативно-техническая базы сферы информатизации; процесс информатизации перестал быть стихийным, и приобрел признаки управляемости; набирает силу региональная составляющая информатизации; образовался рынок современных информационных технологий и услуг; осуществляются мероприятия, направленные на защиту информации и обеспечения информационной безопасности государства в условиях применения компьютерной техники; развивается международное сотрудничество в сфере информатизации.
   На основании результатов исследования разработаны предложения и практические рекомендации относительно оптимизации современной государственной политики в сфере информатизации. Акцентировано внимание на необходимости скорейшего принятия законов, которые бы оказывали содействие информатизации общества. Предложен и теоретически обоснован механизм ускорения построения информационного общества в Украине, с целью повышения информационно-интеллектуального потенциала общества страны.
   Ключевые слова: информационное общество, государственное управление, формирование информационного общества, электронное правительство, электронные услуги, опыт формирования информационного общества Европейским Союзом, государственная информационная политика, Программа „Электронная Европа”, „Электронная Европа Плюс”, „Электронная Украина”.

Grygor O.O. The promotion of informational society in Ukraine in the context of integration into the European Community (state-managerial aspect). – Manuscript.

Dissertation submitted for Candidate of Sciences in of Public Administration degree, specialty 25.00.01 – Theory and History of Public Administration. – Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration of the President of Ukraine. – Lviv, 2003.

   The dissertation is devoted to the informational society promotion and to the development of modern technologies in the complex management of the economic and social processes in the society. The dissertation outlines general features as well as meaning of the informational society as a process. In the work main steps and foundations of this promotion, undertaken by the European Community, are analyzed. Besides, principal causes which influence the process of the informational society promotion are defined, the global experience as well considered.
   Special attention is given to the basic analysis of the steps in the informational society promotion in Ukraine. There are main grounds and steps of the “Electronic Ukraine” Program specified, together with the importance of overcoming of digital divide in Ukraine compared to the leading countries of the world. The paper deals with peculiarities and crucial aspects in the legislative support of the process. The attention is paid to the need for the quickest adoption of the legal documents to assist the informational processes in the society. Regarded as a means of improvement of the informational and intellectual potential in Ukraine, the technologies of accelerating the informational society promotion are exposed and given theoretical basis.
   Key words: informational society, public administration, formation of an information society, the electronic government, electronic services, experience of formation of an information society by the European Union, the state information policy, the Program " e-Europe ", " e-Europe + ", " e-Ukraine ".

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування інформаційного суспільства в Україні в контексті інтеграції в Європейський Союз (державно-управлінський аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net