Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правові основи організації та діяльності Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правові основи організації та діяльності Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України

Анотації 

Галунько В.В. Адміністративно-правові основи організації та діяльності Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. — Національна академія державної податкової служби України. — Ірпінь, 2003.

   Дисертація представляє собою комплексне дослідження проблем адміністративно-правового регулювання організації та діяльності Державної служби охорони при МВС України та інших організацій, які займаються охоронною діяльністю. В роботі розглядаються теоретичні та практичні питання, пов’язані з функціонуванням охоронних організацій, діяльність яких спрямована на забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, фізичних і юридичних осіб, охорону майна та попередження правопорушень (сукупність питань правового та організаційного забезпечення діяльності Державної служби охорони при МВС України). Окреме місце в роботі приділено дослідженню особливостей адміністративно-правового забезпечення організації та управління діяльністю підрозділів Державної служби охорони, їх взаємодія з іншими підрозділами внутрішніх справ, приватними охоронними підприємствами, а також напрями та шляхи удосконалення їх подальшої діяльності.
   Результатом виконаного дослідження є сформульовані загальнотеоретичні положення та науково обґрунтовані практичні рекомендації щодо підвищення рівня організації та діяльності підрозділів Державної служби охорони при МВС України та охоронних організацій, що можуть бути використані при розробці нормативно-правових актів та удосконаленні чинного законодавства України.
   Ключові слова: охоронні організації, охоронна діяльність, Державна служба охорони, адміністративна діяльність міліції охорони.

Галунько В.В. Административно-правовые основы организации и деятельности Государственной службы охраны при Министерстве внутренних дел Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 — теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. — Национальная академия государственной налоговой службы Украины. — Ирпень, 2003.

   Диссертация представляет собой комплексное исследование проблем административно-правовых основ деятельности Государственной службы охраны при МВД Украины и других организаций, осуществляющих охранную деятельность.
   В роботе рассматриваются теоретические и практические вопросы, связанные с системой правоотношений в сфере деятельности охранных организаций, осуществляющих защиту прав и законных интересов граждан, физических и юридических лиц, имущества и предупреждение правонарушений (совокупность вопросов нормативно-правового и организационного обеспечения деятельности Государственной службы охраны при МВД Украины).
   Диссертантом проведен анализ основных этапов эволюционного развития Государственной службы охраны, начиная со времен царской России. Установлено, что официальное правовое признание в Украине она получила 10 августа 1993 года, а истоки лежат в ХVIII столетии, когда в 1972 году была организована охрана на заводе Новосибирского товарищества каменноугольного, рельсового и железнодорожного производства.
   Рассматривается роль милиции охраны в системе органов внутренних дел, соотношение понятий „милиция”, „органы внутренних дел”, „Государственная служба охраны”.
   Диссертантом проведен анализ организационной структуры Государственной службы охраны, ее организационные основы деятельности. Проанализированы, систематизированы ее задачи, функции, принципы.
   В работе детально исследованы методы организации и осуществления охраны подразделениями Государственной службы охраны. Проанализированы точки зрения теоретиков и практиков в этом направлении. Рассмотрены вопросы применения административно-предупредительных мер в ее деятельности.
   Также в исследовании рассматриваются вопросы административно-правового обеспечения организации и управление деятельностью подразделов Государственной службы охраны, ее взаимодействие с другими подразделами внутренних дел, негосударственными охранными организациями, а также пути усовершенствования их дальнейшей деятельности.
   На основании глубокого анализа действующего законодательства Украины выделены недостатки в работе охранных организаций, предлагаются направления улучшения их деятельности.
   Автор делает ряд общетеоретических выводов, обосновывает научно-практические рекомендации и освещает роль Государственной службы охраны и охранных организаций в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, физических и юридических лиц, имущества и предупреждение правонарушений.
   В выводах исследования диссертантом вносятся рекомендации по усовершенствованию законодательства Украины относительно повышения эффективности деятельности Государственной службы охраны при МВД Украины.
   Ключевые слова: охранные организации, охранная деятельность, Государственная служба охраны, административная деятельность милиции охраны.

Galunko V.V. Administrative and legal fundamentals of organization and activity of the State Guard Service at the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. — Manuscript.

Thesis for the Scholarly Degree of Candidate of Law in speciality 12.00.07 — theory of management; administrative law and process; financial law; information law. — National Academy of State Tax Service of Ukraine. — Irpin, 2003.

   The thesis presents a comprehensive research of the problems of administrative and legal regulation of organization and activity of the State Guard Service at the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and other structures engaged in guard activities. The thesis examines theoretical and practical issues connected with functioning of guard structures, which activities are aimed at ensuring the protection of rights and legal interests of individuals, natural persons, and legal entities, property protection and prevention of offences (totality of issues of legal and organizational support of activity of the State Guard Service at the Ministry of Internal Affairs of Ukraine). A special place in the thesis is dedicated to the research of special features of administrative and legal support of organization and management of activity of the State Guard Service subdivisions, their co-operation with other subdivisions of internal affairs, private guard enterprises, as well as the trends and ways for improving their further activity.
   The outcome of the above research consists in the formulated general theoretic provisions and scientifically well-grounded practical recommendations as to raising the level of organization and activity performed by subdivisions of the State Guard Service at the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and guard structures. These provisions and recommendations may be used during the development of normative and legal acts and improvement of the effective laws of Ukraine.
   Key words: guard organizations, guard activities, the State Guard Service, administrative activity of the guard militia.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правові основи організації та діяльності Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net