Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К. Рєдіна (1863-1908 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К. Рєдіна (1863-1908 рр.)

 Анотації

Філіппенко Р.І. Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К. Рєдіна (1863-1908 рр.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2004.

   Дисертація є першим в українській історіографії комплексним дослідженням громадської та науково-історичної діяльності українського та російського історика, професора Харківського університету Єгора Кузьмича Рєдіна.
   У праці проаналізовано стан вивчення проблеми, використано широке коло джерел, які різнобічно розкривають життя і діяльність вченого. У дисертації аналізується коло наукових інтересів історика, висвітлюється його робота в Харківському історико-філологічному товаристві, внесок вченого в підготовку та роботу ХІІ та наступних Археологічних з’їздів, відзначається діяльність Є.К. Рєдіна як завідувача Музею витончених мистецтв та старожитностей, а також констатується, що Є.К. Рєдін багато зробив для розвитку вітчизняної історичної науки. Вчений займався вивченням пам’яток візантійської й давньоруської культури. Багато часу й сил Є.К. Рєдін приділяв дослідженню церковних пам’ятників Слобожанщини. Він один з перших звернувся до наукового вивчення українського іконопису. Значну увагу в дисертації приділено громадській діяльності Є.К. Рєдіна, зокрема його роботі у Харківському товаристві поширення в народі грамотності.
   Ключові слова: Є.К. Рєдін, Харківський національний університет, історіографія, Харківське історико-філологічне товариство, Харківське товариство поширення в народі грамотності.

Филиппенко Р.И. Жизнь, общественная деятельность и научно-историческое наследие профессора Харьковского университета Е.К. Редина (1863-1908 гг.) – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 – историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. – Украинский научно-исследовательский институт архивного дела и документоведения. – Киев, 2004.

   Диссертация посвящена изучению жизни и деятельности украинского и российского историка Егора Кузьмича Редина. Представленная работа является первым в украинской исторической науке комплексным исследованием общественной, культурно-просветительской и научной деятельности ученого. На основании изучения творческого наследия Е.К. Редина, выявленных новых архивных материалов и опубликованных ранее различных групп источников, анализа научной литературы характеризуются все аспекты его общественной и научной работы, предлагается периодизация его жизни и деятельности. При этом делается вывод, что существующая научная литература недостаточно раскрывает многогранную деятельность историка.
   В диссертации рассматривается круг научных интересов ученого, анализируются его работа в Харьковском историко-филологическом обществе, а также роль, которую сыграл Е.К. Редин в подготовке и проведении ХІІ и других Археологических съездов в качестве секретаря Харьковского подготовительного комитета, отмечается вклад историка, как заведующего Музеем изящных искусств и древностей Харьковского университета.
   Е.К. Редин занимался изучением византийских и древнерусских памятников культуры. Много времени он уделял исследованию церковных памятников Слобожанщины. Е.К. Редин один из первых обратился к научному изучению украинской иконописи. Изучение творческого наследия Е.К. Редина доказывает, что многие его работы не утратили научной ценности и в настоящее время.
   Освещена также педагогическая и общественная деятельность Е.К. Редина. Будучи отзывчивым человеком, он сосредоточил свою общественную работу на начальном школьном образовании, принимая активное участие в работе Харьковского общества распространения в народе грамотности.
   Ключевые слова: Е.К. Редин, Харьковский национальный университет, историография, Харьковское историко-филологическое общество, Харьковское общество распространения в народе грамотности.

Filippenko R.I. Life, social activities, and scientific-historical heritage of Kharkov University Professor Y.K. Redin (1863-1908) – Manuscript.

Dissertation for the Degree of Candidate of History by speciality 07.00.06 – Historiography, Source Studies and Special Historical Disciplines. – The Ukrainian Scientific Research Institute on Archives and Documentation. – Kyiv, 2004.

   The dissertation is the first in Ukrainian historiography complex investigation of social and scientific-historical heritage of Ukrainian and Russian historian, Professor of Kharkov University, Y.K. Redin. The paper presents the analysis of the problem study condition, wide range of studied sources which expose the scientist’s life and activities in all aspects. The dissertation considers the sphere of scientific interests of the scientist, his work in Kharkov Historical-Philological Society. The author describes the scientist’s contribution to the preparation and work of the 12th Archaeological Congress, focuses on important role played by Y.K. Redin as a head of Museum of Fine Arts and Antiquities. It is also stated that Y.K. Redin made a lot for national school of the history of art development. The historian, Y.K. Redin made a careful study of Early Christian, Byzantine, and Old Russian art Christian Art monuments of Slobodska Ukrainian. He was among the first who started the scientific research of Ukrainian icon-painting. The dissertation highlights social activities of Y.K. Redin, his work in Kharkov Society of People’s Literacy Dissemination.
   Key words: Y.K. Redin, Kharkov Historic-Philological Society, Kharkov National University, historiography, Kharkov Society of People’s Literacy Dissemination.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К. Рєдіна (1863-1908 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net