Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин

Анотації 

Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2002.

   У дисертаційному дослідженні розроблена концепція розвитку трудових правовідносин щодо матеріальної відповідальності в ринкових умовах, а також концепція правового регулювання матеріальної відповідальності у новому Трудовому кодексі України. Визначені етапи та досліджені особливості розвитку трудового законодавства про матеріальну відповідальність; досліджено поняття та правову природу матеріальної відповідальності; визначено її місце в системі трудових правовідносин; доведено трудову галузеву належність матеріальної відповідальності за немайнову шкоду; визначено сторони матеріальної відповідальності; досліджено особливості трудового правопорушення як підстави матеріальної відповідальності; дано класифікацію його видів; сформульовано моделі правових норм, що регулюватимуть матеріальну відповідальність у новому Трудовому кодексі України.
   Ключові слова: відповідальність, матеріальна відповідальність, сторони матерільної відповідальності, трудове правопорушення, матеріальна шкода, немайнова шкода.

Хуторян Н.Н. Теоретические проблемы материальной ответственности сторон трудовых правоотношений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2002.

   Диссертация является комплексным научным исследованием теоретических проблем материальной ответственности сторон трудовых правоотношений.
   В диссертационном исследовании разработана концепция развития трудовых отношений по материальной ответственности в рыночных условиях и на базе этого разработана концепция правового регулирования материальной ответственности сторон трудовых отношений в новом Трудовом кодексе Украины.
   В работе определены этапы и проанализированы особенности развития трудового законодательства, регулирующего материальную ответственность сторон трудовых правоотношений; сделан анализ правового регулирования материальной ответственности в международно-правовых актах и зарубежном законодательстве и сформулированы предложения о приведении трудового законодательства Украины в соответствие с международными стандартами и о целесообразности использования передового зарубежного опыта.
   Исследовано и уточнено понятие юридической ответственности; определены понятие и юридическая природа материальной ответственности в трудовом праве, раскрыты ее особенности в рыночных условиях. Обосновывается вывод, что для материальной ответственности в трудовом праве характерен наряду с негативным также позитивный аспект. Определяются понятия объективной позитивной и объективной негативной материальной ответственности, субъективной позитивной и субъективной негативной материальной ответственности, проводится отличие между “позитивной” и “перспективной”, а также между “ретроспективной” и “негативной” материальной ответственностью.
   Определено место материальной ответственности в системе индивидуальных и коллективных трудовых правоотношений.
   Доказано трудовую отраслевую принадлежность ответственности за причинение неимущественного вреда сторонам трудовых отношений. Автором установлена материальная сущность ответственности за причинение неимущественного вреда и подчеркнут ее возместительный характер.
   Определены стороны материальной ответственности на уровне индивидуального и коллективного трудового правоотношения. Сторонами материальной ответственности на уровне индивидуального трудового правоотношения являются работник и работодатель, а на уровне коллективного трудового правоотношения – трудовой коллектив, наемные работники, группа работников и работодатель. Профсоюзная организация или какой-либо уполномоченный трудовым коллективом, наемными работниками орган могут выступать стороной правоотношения по материальной ответственности лишь в случае превышения предоставленных им полномочий.
   В работе дано определение трудового правонарушения как основания материальной ответственности, исследованы его особенности, предложена классификация видов трудового правонарушения. Трудовое правонарушение определяется как неисполнение или ненадлежащее исполнение стороной трудового правоотношения (индивидуального или коллективного) трудовых обязанностей, повлекшее материальный или неимущественный вред другой стороны трудового правоотношения. Трудовое правонарушение классифицируется на следующие виды: трудовое имущественное правонарушение, совершенное стороной индивидуальных или коллективных трудовых правоотношений (работником, работодателем, трудовым коллективом или группой наемных работников), дисциплинарный проступок работника, неимущественное трудовое правонарушение работодателя относительно работника, неимущественное трудовое правонарушение, совершенное стороной коллективного трудового правоотношения (работодателем, трудовым коллективом, группой наемных работников).
   В работе обосновывается необходимость одинаковой защиты имущественных прав как работника, так и работодателя при причинении им материального вреда. Предложено ввести материальную ответственность работодателя перед работником во всех случаях незаконного лишения его возможности работать, а не только в случае незаконного увольнения или перевода на нижеоплачиваемую работу. Доказана необходимость введения нормы, предусматривающей полное возмещение работодателю прямого действительного ущерба, причиненного работником. Такая ответственность носит ограниченный характер, ибо ограничивается размером прямого действительного ущерба. Впервые обосновывается целесообразность закрепления в трудом законодательстве возмещения в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Украины, общего прямого ущерба, причиненного работодателю работником.
   Определены пути и принципы дальнейшего совершенствования трудового законодательства Украины, регулирующего материальную ответственность. Предложена структура раздела “Материальная ответственность сторон трудовых правоотношений” и сформулированы модели правовых норм в новом Трудовом кодексе Украины.
   Ключевые слова: ответственность; материальная ответственность, стороны материальной ответственности, трудовое правонарушение, материальный вред, неимущественный (моральный) вред.

N.Hutorian. Theoretical problems of material responsibility of labour legal relation parties. - Manuscript.

A thesis for awarding the highest degree of Doctor of Science of Law in speciality 12.00.05 – Labour Law; Law of social ensurance. The National Academy of Law of Ukraine named after Ya.Mudriy. – Charkiv, 2002.

   The concept of the development of labour relations connected with material responsibility under the market conditions and the concept of legal regulation of material responsibility specified in the new Labour Code of Ukraine are worked out in the investigation. The stages of the development of the Labour legislation concerning material responsibility are defined and some peculiarities of this development are examined: the concept of material responsibility and its legal nature are given; the place of this responsibility in the system of labour relations is discussed; the labour branch belonging of material responsibility for moral damage is proved; parties of material responsibility are defined; the peculiarities of labour law offence as the basis for material responsibility are investigated; the classification of types of labour law offence is given; models of legal standards regulating material responsibility in the new Labour Code of Ukraine are formulated.
   Key words: responsibility, material responsibility, parties of material responsibility, labour law offence, material damage, non-property damage.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net