Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Громадський рух як чинник формування громадянського суспільства в Україні (державно-управлінський аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Громадський рух як чинник формування громадянського суспільства в Україні (державно-управлінський аспект)

Анотації 

Хуснутдінов О.Я Громадський рух як чинник формування громадянського суспільства в Україні (державно-управлінський аспект). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління. - Національна академія державного управління при Президентові України. - Київ, 2003.

   Дисертація присвячена теоретичним і управлінським проблемам громадського руху, становлення громадянського суспільства. Докладно аналізуються історичні аспекти розвитку громадського руху, місце в них і роль держави й державного управління. Розглядаються суть, зміст, структура, поняття громадського руху.
   Досліджені взаємодія між державою та громадським рухом у процесі формування громадянського суспільства, законодавче забезпечення громадського руху в Україні, сучасний стан розвитку його інфраструктури.
   З’ясовано, що роль державного управління стосовно громадського руху виявляється у двох основних аспектах: по-перше, в організаційно-правому забезпеченні розвитку громадських організацій, по-друге, в створенні системи співробітництва та партнерства між органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськими організаціями. Стверджується ідея, що свою суспільно-політичну функцію громадські рухи можуть виконувати лише за наявності розвинутої суспільно-політичної свідомості, дієвого законодавства й неухильного його дотримання всіма громадянами й посадовими особами.
   Ключові слова: громадський рух, громадські організації, державне управління, громадянське суспільство, соціальне партнерство, соціальний педагог, місцеве самоврядування, лобізм, глобалізація.

Хуснутдинов О.Я. Общественное движение как фактор формирования гражданского общества в Украине (государственно-управленческий аспект). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.01. - теория и история государственного управления. - Национальная академия государственного управления при Президенте Украины - Киев, 2003.

   Диссертация посвящена теоретическим и управленческим проблемам общественного движения, становлению гражданского общества. Подробно анализируються исторические аспекты развития общественного движения, место и роль в них государства и государственного управления. Рассматриваются сущность, содержание, структура общественного движения.
   В работе исследовано взаимодействие между государством и общественным движением в процессе формирования гражданского общества, законодательное обеспечение общественного движения в Украине, современное состояние развития инфраструктуры общественного движения.
   Выяснено, что роль государственного управления относительно общественного движения проявляется в двух основных аспектах: во-первых, в организационно-правовом обеспечении развития общественных организаций, во-вторых - в создании системы сотрудничества и партнерства между органами государственной власти, местного самоуправления и общественными организациями. Утверждаеться идея, что свою общественно-политическую функцию общественные движения могут выполнять лишь при наличии развитого общественно-политического сознания, действенного законодательства и неуклонного его соблюдения всеми гражданами и должностными лицами.
   Важную роль в построении социального, правового, демократического государства играет принятие правильных управленческих решений государственной властью в области развития и становления общественного движения, которое влияет на стабильность политической системы и укрепление демократии в государстве и, в свою очередь, зависит от четкости и взвешенности правовых норм, уровня политико-правовой культуры общественно-политических процессов.
   Впервые общественное движение рассматривается как фактор формирования гражданского общества, составляющая социальной дифференциации общества с позиции новой теории общественных движений; предложено определение понятия общественной организации как активной части общества, которая постоянно его активизирует для реализации своих идей и является его цементирующей основой, главным катализатором общественных процессов, базой общественного развития.
   Впервые общественные организации в Украине рассматриваются как неотъемлемая составляющая территориальной общины, которую в соответствии с законодательством Украины следует рассматривать не как отдельный элемент демократии, а как способ непосредственного участия граждан в государственном управлении, органический элемент системы местного самоуправления.
   Сформулированы механизмы оптимизации государственного управления общественными процессами, учитывающие взаимодействие разных социальных групп в обществе, которые условно названы постулатами. Систематизированы существующие подходы и разработаны предложения в области государственной молодежной политики, системы социального партнерства между органами государственной власти, местного самоуправления и общественным движением, разработана программа “Молодежная платформа Украины”.
   Установлено, что радикальные изменения в жизни украинского общества объективно требуют формирования правового типа отношений государства и общества, которые включают демократизацию политики, экономики, социальной и духовной жизни, преодоления последствий тоталитарного режима и формирования структур гражданского общества, осознания роли и места в нем общественного движения. Для Украины, как и для других постсоциалистических государств, становления гражданского общества - необходимое условие перехода к правовому государству. Отдельные попытки внедрить принципы правового государства без реальных структур гражданского общества на практике оказались пустыми декларациями, не подкрепленными социально-экономическими преобразованиями. Решение проблемы построения гражданского общества нельзя возлагать только на органы государственной власти. Именно общественные организации должны пропагандировать и поддерживать идею гражданского общества независимо от действий государственной власти.
   Анализ нормативно-правовых основ участия общественных организаций в системе местного самоуправления Украины показал, что, кроме проблем законодательной базы, существуют проблемы, связанные и с принципом верховенства права в отношениях между общественными организациями и органами местного самоуправления: с юридическою ответственностью сторон, судебным контролем за их действиями и использования другими. Без последовательного внедрения принципа верховенства права в законодательстве и использования других механизмах правового регулирования реальные изменения не произойдут.
   Установлено, что отсутствие правового механизма взаимодействия и определенного социального партнерства между государственною властью и общественными организациями тормозит демократические процессы в обществе, социально-экономическое развитие, решение определенных социальных вопросов.
   Исследованы новые формы сотрудничества между органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными организациями в процессе развития местного самоуправления в Украине.
   Результаты данного исследования могут быть основанием для информационного обеспечения органов государственной власти, дальнейшего совершенствования гражданского законодательства, использоваться для развития общественного движения, становления гражданского общества.
   Ключевые слова: общественное движение, общественные организации, государственное управление, гражданское общество, социальное партнерство, социальный педагог, местное самоуправление, глобализация.

Husnutdinov O.Y. Non-governmental moverment as factor of the formation the civil society in Ukraine (public administrative aspect). - Manuscript.

The Thesis for the Candidate of Science’s Degree in Public Administration. Specialization 25.00.01 - Theory and History of Public Administration. - National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. - Kyiv, 2003.

   The hereby thesis is devoted to theoretical and management problems of Non-governmental moverment. In detail analyse historical aspects of development of social movement, a place and a role in them the states and the government. The essence, the contents, structure of social movement are considered. In work interaction between the state and social movement is investigated during formation of a civil society, legislative maintenance of social movement in Ukraine, a modern condition of development of an infrastructure of social movement.
   It is found out, that the role of the government in the relation to social movement is shown in two basic aspects. First, is organizational - legal maintenance of development of public organizations. Second, is a creation of system of cooperation and partnership between bodies of the government, local self-management and public organizations. In work maintain idea, that social movements can carry out the political function only at presence.
   Key words: social movement, non-governmental organizations, public administration, administrative reform, coordination, strategy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Громадський рух як чинник формування громадянського суспільства в Україні (державно-управлінський аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net