Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Сільське та лісове господарство arrow Вплив тривалого застосування добрив на родючість дерново-слабкопідзолистого глинисто-піщаного грунту та продуктивність культур в польових сівозмінах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вплив тривалого застосування добрив на родючість дерново-слабкопідзолистого глинисто-піщаного грунту та продуктивність культур в польових сівозмінах

Анотації 

Вишневський В.В. Вплив тривалого застосування добрив на родючість дерново-слабкопідзолистого глинисто-піщаного грунту та продуктивність культур в польових сівозмінах.

Дисертація (рукопис) на здобуття вченого ступеню кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія. Інститут землеробства УААН, Київ, 1999.

   В довготривалих стаціонарних дослідах на дерново-слабкопідзолистому глинисто-піщаному грунті вивчався вплив систематичного внесення органічних і мінеральних добрив з вапнуванням грунту доломітом в умовах польових сівозмін на основні показники його родючості, врожайність культур та якість продукції рослинництва. Вивчалась порівняльна ефективність щорічного і запасного внесення фосфорних добрив при довготривалому їх застосуванні в сівозміні за впливом на фосфатний режим грунту і продуктивність культур. Розрахована економічна та енергетична ефективність засобів хімізації в сівозмінах.
   Встановлено, що найбільш оптимальною в дослідах була помірна система мінерального удобрення рослин при повній нормі вапна за гідролітичною кислотністю, що обумовлює врожай сільськогосподарської продукції з якістю, яка задовольняє споживача, забезпечує продуктивність сівозміни з максимальним виходом умовних одиниць з гектара сівозмінної площі при помірних затратах на вирощування культур і як наслідок – високу економічну і енергетичну ефективність.
   Ключові слова: сівозміна, родючість грунту, елементи живлення, органічні та мінеральні добрива, вапнування грунту, фізико-хімічні та агрохімічні показники, урожайність, продуктивність, зернові одиниці, ефективність, рентабельність.

Вишневский В.В. Влияние длительного применения удобрений на плодородие дерново-слабоподзолистой глинисто-песчаной почвы и продуктивность культур в полевых севооборотах.

Диссертация (рукопись) на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.04. - агрохимия. Институт земледелия УААН, Киев,1999.

   Дерново-слабоподзолистые глинисто-песчаные почвы, которые в своем большинстве являются фоновыми для зоны Полесья Украины, характеризуются крайне неблагоприятными свойствами. Эффективное ведение земледелия на таких почвах без систематического применения удобрений невозможно. Исходя из этого, особое значение и актуальность имеет приближение потенциального и эффективного плодородия глинисто-песчаных почв дерново-подзолистого типа к почвенным разностям с более высокими показателями плодородия. Одним из основных направлений при этом является окультуривание почвы путем длительного систематического использования умеренных норм удобрений с обязательным известкованием доломитом в условиях научно-обоснованного севооборота.
   В длительных стационарных опытах в условиях центрального полесья Украины на дерново-слабоподзолистой глинисто-песчаной почве изучалось влияние систематического применения органических, минеральных удобрений и извести в севооборотах на основные показатели плодородия почвы, урожайность культур и качество растениеводческой продукции. Изучалась сравнительная эффективность ежегодного и запасного внесения фосфорных удобрений при длительном их использовании в севообороте по влиянию на показатели плодородия почвы и продуктивность культур. Определены основные принципы повышения продуктивности севооборотов при различных системах удобрения культур, рассчитана экономическая и энергетическая эффективность средств химизации, указаны пути их регулирования.
   В результате исследований установлено, что систематическое применение умеренных норм органических и минеральных удобрений при периодическом известковании почвы оказывает значительное влияние на основные показатели ее плодородия. При этом происходит оптимизация физико-химических свойств почвы, гумуса, подвижных форм фосфатов и калия. Значительно повышалась продуктивность севооборота за счет увеличения урожайности культур, при оптимальном (умеренном) удобрении которых заметно улучшались основные показатели качества растениеводческой продукции. Определена относительная равноценность ежегодного и запасного внесения фосфорных удобрений в условиях севооборота по влиянию на свойства почвы, продуктивность культур и их качество.
   Расчет экономической и энергетической эффективности изучаемых средств химизации показал, что при существующих дополнительных затратах, связанных с их использованием, на умеренно удобренных вариантах наряду с высокими показателями продуктивности культур севооборота получены значительные доходы и уровни рентабельности, а также коэффициенты энергетической эффективности применяемых мероприятий. Экономически состоятельным признано запасное внесение фосфорных удобрений при сбалансированном азотном и калийном питании растений на фоне органических удобрений и извести в условиях полевого севооборота.

Vishnevsky V.V. The effect of the term application fertilizers of fertility sod-podzolic soil and productivity crop capacity in the field crop rotations.

Thesis (manuscript) for the degree of Candidate of Agriculture in the speciality 06.01.04 – agrochemie. Institute of Agriculture of the UAAS, Kyiv, 1999.

   In the long-term stationary experiments on soddy weakly podzolic clayey-sandy soil the effect of the systematical application of organic and inorganic fertilizers when periodical soil liming under conditions of crop capacity and the quality of crop products was studied. The comparative efficiency of the annual and reserve application of phosphoric fertilizers when long-term their using in crop rotation on the effect on phosphate regime adjustment of soil was studied. The basic principles of the increase in crop rotation productivity with the different crop fertilizing systems are determined, the economic and energy efficiency of means of chemicalization is calculated, the ways of their regulation are indicated.
   It was established that the moderate plant fertilizing system with the complete, amount of lime on hydrolytic acidity was the most optimal in the experiments what determines the agricultural produce yield with the quality answering consumer’s demands, secures the crop rotation productivity with maximum yield of conventional units per hectare of crop rotation area with moderate crop growing costs and as a consequence – the highest economic and energy efficiency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вплив тривалого застосування добрив на родючість дерново-слабкопідзолистого глинисто-піщаного грунту та продуктивність культур в польових сівозмінах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net