Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теоретичні та методичні питання неідентифікаційних досліджень в судовому почеркознавстві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретичні та методичні питання неідентифікаційних досліджень в судовому почеркознавстві

Анотації 

Івакін Е.О. Теоретичні та методичні питання неідентифікаційних досліджень в судовому почеркознавстві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.- Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та методичних питань проведення неідентифікаційних почеркознавчих досліджень на сучасному рівні розвитку судового почеркознавства.
   За результатами проведеного узагальнення експертної практики, анкетування експертів-почеркознавців та представників правоохоронних органів, а також аналізу літературних джерел скореговане коло неідентифікаційних задач, які можуть бути вирішені на сучасному етапі розвитку судового почеркознавства.
   Надана критична оцінка можливостей існуючих методик для вирішення класифікаційних та діагностичних задач. Обґрунтована необхідність розробки такої формалізованої системи ознак почерку та процесу їх виділення, яка б надала можливість однозначного їх сприйняття будь яким експертом. Виявлені найбільш поширені недоліки, притаманні існуючим методикам по вирішенню класифікаційних задач, які приводять до необґрунтованих висновків експертів.
   Розроблені методичні рекомендації щодо формулювання оціночних суджень експертів по вирішенню діагностичних завдань на кожному з етапів дослідження та формуванню висновку, а також по оформленню висновків судово-почеркознавчої експертизи при вирішенні такого типу задач.
   Ключові слова: судове почеркознавство, неідентифікаційні дослідження, класифікаційні дослідження, діагностичні дослідження, висновок експертизи, експерти-почеркознавці.

Ивакин Э.А. Теоретические и методические вопросы неидентификационных исследований в судебном почерковедении. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию теоретических и методических вопросов проведения неидентификационных почерковедческих исследований на современном уровне развития судебного почерковедения.
   Автором исследованы психофизиологические основы формирования почеркового навыка, определена роль комплексного влияния с одной стороны естественных – психических и физиологических механизмов, а с другой условий обучения, воспитания и трудовой деятельности пишущего, а также ряда других внешних и внутренних факторов на появление признаков почерка, которые являются основанием для решения неидентификационных задач.
   Теоретически и практически обоснована классификация задач, которые решаются неидентификационными исследованиями в судебно-почерковедческой экспертизе.
   По результатам проведенного автором обобщения экспертной практики, анкетирования экспертов-почерковедов и представителей правоохранительных органов, а также анализа литературных источников определён круг неидентификационных задач, которые могут быть решены на современном этапе развития судебного почерковедения.
   Критический анализ существующих методик решения классификационных задач позволил автору обнаружить наиболее распространенные недостатки, присущие существующим методикам по решению классификационных задач, которые приводят к необоснованным выводам экспертов. В частности, по мнению автора, поскольку ныне все количественные методики рассчитаны лишь на моделирование принятия экспертных решений, а выделение признаков происходит на субъективном уровне, невозможно достичь полной объективизации оценочной деятельности эксперта. Пока процесс выделения информативных признаков остается на качественно-описательном уровне, результаты исследования даже с помощью методик, которые базируются на математическом моделировании оценочной деятельности эксперта, как и раньше являются субъективными и в значительной мере зависят от квалификации эксперта. Первоочередной задачей в дальнейшей объективизации процесса исследования при решении классификационных задач является поиск путей выделения признаков почерка, их формализации, которая предоставит возможность однозначного восприятия признаков почерка любым экспертом.
   Дана критическая оценка возможностей существующих методик для решения диагностических задач. Специфика решения диагностических задач, лежит в особенности исследования почеркових объектов, которые содержат измененные свойства письма.
   Существенное значение, по мнению автора, при решении диагностических задач имеют сведения о возможном исполнителе, а также условиях, в которых мог быть выполнен почерковый объект. Эти сведения автор рассматривает как самостоятельный компонент задачи и вспомогательные средства её решения.
   Обращается внимание на необходимость четкого формулирования задачи эксперту, предоставляется приблизительный перечень решаемых вопросов. Указывается на существенное значение сведений о вероятном исполнителе и условиях, в которых мог быть выполнен почерковий объект. Автор, рассматривает эти сведения как отдельные компоненты диагностической задачи и вспомогательные средства для его решения.
   Успешное решение неидентификационных почерковедческих задач возможно при чётком формулировании задания эксперту. Утверждая это, автор приводит приблизительный перечень вопросов, которые могут быть решены экспертом-почерковедом.
   Ключевые слова: судебное почерковедение, неидентификационное исследование, классификационное исследование, диагностическое исследование, вывод экспертизы, эксперты-почерковеды.

E. Ivakin. Theoretical and methodological questions of nonidentification research in the judicial graphology - Manuscript.

The thesis for obtaining the scientific degree of the candidate of law by profession - criminal process and criminal law, forensic examination. -The National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2002.

   The thesis is devoted to the research of theoretical and methodological questions of non-identification graphology research carrying out on the contemporary level of judicial graphology development.
   As a result of conducted summary of examination practice, questionnaire of graphology experts and law enforcement representatives as well as the literal sources analyses a range of tasks were chosen. They could be solved on the contemporary level of judicial graphology development.
   The possibilities were estimated and the most spread defects were revealed. These defects are typical for the present methods on solving the classification and diagnostic tasks which lead to unproved expert conclusions.
   The recommendations concerning the stating of estimated expert opinions on non-identification tasks solution at the every stage of research and making the conclusions of forensic graphology examination were given while solving such kinds of tasks.
   Key words: judicial graphology, non-identification research, classified research, diagnostic research, graphology experts.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретичні та методичні питання неідентифікаційних досліджень в судовому почеркознавстві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net