Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям

Анотації 

Житний О.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2003.

   У дисертації проведено комплексне наукове дослідження проблем звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. З’ясовано історичні передумови та соціально-правову зумовленість такого звільнення, проаналізовано юридичну природу, місце в структурі норм кримінального права. Виявлено підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям, проаналізовано умови цього виду звільнення від кримінальної відповідальності та зміст об’єктивних і суб’єктивних ознак дійового каяття (повне відшкодування збитків, усунення шкоди, активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину вперше, невелика тяжкість вчиненого злочину). Внесено науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення ст. 45 КК, яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.
   Ключові слова: дійове каяття, звільнення від кримінальної відповідальності, посткримінальна поведінка, відшкодування збитків, усунення шкоди.

Житный А.А. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2003.

   В диссертации проведено комплексное научное исследование проблемы освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Выявлены исторические предпосылки и обоснована социально-правовая обусловленность введения в действующее уголовное законодательство нормы об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
   С учетом правовой природы освобождения от уголовной ответственности определена юридическая природа освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием как особой (досрочной) формы прекращения охранительных уголовно-правовых отношений, в которой правопрекращающим юридическим фактом является деятельное раскаяние лица после совершенного впервые преступления небольшой тяжести. Установлено место предусмотренного ст. 45 УК освобождения от уголовной ответственности в структуре института освобождения от уголовной ответственности, соотношение освобождения в связи с деятельным раскаянием с другими предусмотренными УК общими и специальными видами освобождения от уголовной ответственности.
   Определено основание освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. С точки зрения формы и содержания основание освобождения от уголовной ответственности предлагается рассматривать следующим образом: формальным основанием освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием является уголовно-правовая норма, устанавливающая данный вид освобождения (ст. 45 УК); материальным основанием является нецелесообразность продолжения уголовно-правовых отношений и реализации уголовной ответственности лица в связи с достижением ряда социально позитивных результатов (восстановление объекта уголовно-правовой охраны, раскрытие преступления).
   Исследован вопрос о понятии и значении условий освобождения от уголовной ответственности, проведена их теоретическая классификация. С учетом общих признаков позитивного посткриминального поведения и особенностей уголовно-правовых последствий применения ст. 45 УК проведен комплексный анализ содержания условий освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, а также объективных и субъективных признаков деятельного раскаяния: чистосердечного раскаяния, полного возмещения ущерба, устранения вреда, активного способствования раскрытию преступления. Проанализированы содержание и соотношение понятий “ущерб” и “вред”.
   Рассмотрено содержание таких условий освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, как небольшая тяжесть совершенного преступления и совершение преступления впервые.
   На основании проведенного научного исследования и с учетом выявленных недостатков нормы об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием сформулированы научно обоснованные рекомендации о внесении в нее изменений и дополнений.
   Ключевые слова: деятельное раскаяние, освобождение от уголовной ответственности, посткриминальное поведение, возмещение ущерба, устранение вреда.

Alexander A. Zhitniy. Release from Criminal Liability in Connection with Active Repentance. – Manuscript.

Thesis for candidate of law degree. The speciality – 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Penitentiary Law. – The National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2003.

   The dissertation is devoted to the complex research of the problem of release from criminal liability in connection with active repentance. The historical suppositions, social and legal conditionality of release from criminal liability in connection with active repentance are showed. The judicial nature of release from criminal liability in connection with active repentance is analyzed. Its place in the structure of norms of criminal law is defined. The author has revealed the grounds of release from criminal liability in connection with active repentance. Conditions of such release are analyzed. The author has also defined the substance of objective and subjective features of the active repentance (full compensation for damage inflicted, elimination of the harm, active facilitating the exposure of the crime, commission of a crime firstly, commission of a petty crime).
   The scientific recommendations and propositions directed to perfection of the article on release from criminal liability in connection with active repentance are granted.
   Key words: active repentance, release from criminal liability, post-criminal conduct, compensation for damage inflicted, elimination of the harm.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net