Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Особливості й тенденції розвитку державного управління освітою в Україні (1946 – 2001 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості й тенденції розвитку державного управління освітою в Україні (1946 – 2001 рр.)

Анотації 

Жабенко О.В. Особливості й тенденції розвитку державного управління освітою в Україні (1946 – 2001 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003.

   У дослідженні здійснено аналіз процесу розвитку системи державного управління освітою в Україні в 1946-2001 рр. Дисертаційне дослідження проводилось на основі широкого використання архівних документів. У роботі висвітлено мету, структуру й функції центральних органів державного управління освітою, охарактеризовано стиль керівництва в системі управління освітою. Визначено характерні особливості державного управління освітою відповідно до виявлених періодів розвитку системи управління освітою. Комплексно проаналізовано зміст і форми управління, виявлено основні тенденції, принципи та закономірності розвитку державного управління освітою досліджуваного періоду.
   Запропоновано пропозиції і практичні рекомендації щодо можливості використання історичного досвіду в умовах реформування системи державного управління освітою. Результати дослідження можуть використовуватися у викладацькій діяльності.
   Ключові слова: державна політика у галузі освіти, державне управління освітою, система органів державного управління освітою, зміст, структура, особливості, тенденції державного управління освітою.

Жабенко А.В. Особенности и тенденции развития государственного управления образованием в Украине (1946 – 2001 гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2003.

   Диссертационная работа посвящена вопросам развития системы государственного управления образованием Украины в 1946-2001 гг. Исследование основано на широком круге архивных документов с использованием научно-теоретического подхода к осуществлению историко-теоретического исследования и ретроспективного логико-системного анализа.
   На основе анализа концептуальных подходов зарубежных и отечественных ученых в диссертации рассмотрено и уточнено смысловое значение понятий “государственное управление образованием”, и “государственная политика в сфере образования” и подтверждена их взаимосвязь.
   В диссертации показана обусловленность процесса развития государственного управления образованием особенностями социально-политического и социально-экономического развития Украины. На основании этой обусловленности была предложена периодизация развития управления образованием, в пределах которой автором выявлены периоды (1946-1959 гг. – период послевоенного восстановления системы образования и ее управления; 1959-1991 гг. – период развития государственного управления образованием при “строительстве развитого социализма”. В данном периоде выделено этапы: 1959-1965 гг. – поиска новых форм и методов государственного управления; 1965-1991 гг. – жесткой (абсолютной) централизации, усиление авторитарных, бюрократических методов управления; 1991-2001 гг. – период формирования новой модели государственного управления), особенности и тенденции развития системы управления на различных исторических этапах.
   На основании теоретического осмысления проблемы развития управления образованием, обобщения результатов исследования, объективного историко-логического анализа архивных материалов и нормативных документов осуществлен анализ целей, структуры и функций органов государственного управления образованием в различные периоды их деятельности, определены особенности, основные тенденции функционирования государственного управления образованием, изменявшиеся в разные исторические периоды, выделены принципы, закономерности развития системы государственного управления образованием в Украине.
   В диссертации показаны изменения тенденций управления образованием на различных этапах развития системы. Для послевоенного периода 1946-1959 гг. основными тенденциями были усиление централизации управления, гиперболизация роли партии в определении политики в сфере образования. Период “развитого социализма” 1959-1991 гг. характеризовался наличием рядом с централизацией попытки привлечения широких масс трудящихся к управлению образованием, бюрократизацией государственного управления образованием, единством организаторской и идеологической работы.
   Характерными особенностями заключительного периода, исследуемого в диссертации (1991-2001 гг.), является департизация управления образованием; преобразование центрального органа управления образованием в главный субъект разработки и осуществления государственной политики в сфере образования; становление государственно-общественной системы управления образованием.
   Результаты исследования позволили разработать рекомендации относительно усовершенствования системы государственного управления образованием в Украине (осуществление образовательных реформ необходимо начинать прежде всего из реформ в системе управления; сформировать условия для эффективного функционирования государственно-общественной модели управления образованием; разработать и принять закон об управлении образованием, а также обеспечить надлежащее методическое обеспечение государственно-общественного управления образованием; осуществоять систематическую подготовку и переподготовку управленческих кадров).
   Основные положения выводов исследования могут быть использованы для дальнейших научных исследований по теории и истории государственного управления в Украине, теории и истории педагогики, для использования в практической деятельности органов управления различного уровня, в преподавательской работе.
   Ключевые слова: государственная политика в сфере образования, государственное управление образованием, система органов государственного управления образованием, содержание, структура, особенности, тенденции государственного управления образованием.

Zhabenko O.V. “Particularities and tendencies of development of public administration of education in Ukraine (1946-2001). – Manuscript.

The thesis for a Candidate Sciences degree in Public Administration; specialty 25.00.01 – Theory and History of Public Administration. – National academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Kyiv, 2003.

   In the research the analysis of process of development of system of public administration of education in Ukraine in 1946-2001 is carried out. The research was carried out on the basis of wide use of the archival documents. In the work the purpose, structure and functions of the central bodies of public administration of education, the style of administration in the system of education are characterized. The characteristics of public administration of education are determined according to the periods of development of administration of system of education. The contents and forms of administration are analysed, basic tendencies, principles and laws of development of public administration of education are revealed.
   Practical recommendations concerning the opportunity of use of historical experience in conditions of reforming of system of public administration of education are offered. The results of research can be used in teaching activity.
   Key words: state policy in education, public administration of education, system of bodies of public administration of education, contents, structure, peculiarities, tendencies of public administration of education.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості й тенденції розвитку державного управління освітою в Україні (1946 – 2001 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net