Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання венчурного підприємництва (цивільно-правовий аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання венчурного підприємництва (цивільно-правовий аспект)

Анотації 

Жорнокуй Ю.М. Правове регулювання венчурного підприємництва (цивільно-правовий аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню відносин, які виникають у процесі створення об’єктів права промислової власності та реалізації майнових прав на їх використання, що опосередковується спеціальним видом діяльності – венчурним підприємництвом. Розглянуто правову природу венчуру взагалі і венчурного підприємництва безпосередньо, досліджено суб’єктний склад таких відносин, звернуто увагу на визначення об’єкта венчурного підприємництва крізь призму законодавства, яким охороняються об’єкти інтелектуальної власності. Наголошено на необхідності врегулювання відносин у сфері венчурного підприємництва нормами цивільного законодавства.
   Досліджується договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт, а саме: приділено особливу увагу його визначенню, місцю в системі цивільних зобов’язань; змісту договору; особливостям його укладання і виконання та цивільної відповідальності за його порушення.
   Автором запропоновано рекомендації і пропозиції щодо законодавчого врегулювання відносин у сфері венчурного підприємництва та відносин, що виникають у процесі укладання і виконання договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт.
   Ключові слова: венчурне підприємництво, об’єкт венчурного підприємництва, договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Жорнокуй Ю.М. Правовое регулирование венчурного предпринимательства (гражданско-правовой аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию отношений, возникающих в процессе создания объектов права промышленной собственности и реализации имущественных прав на их использование, что опосредуется специальным видом деятельности – венчурным предпринимательством. Рассмотрено правовую природу венчура вообще и венчурного предпринимательства в частности, исследован субъектный состав таких отношений и их правовая характеристика, обращено внимание на определение объекта венчурного предпринимательства через призму законодательства, которым охраняются объекты интеллектуальной деятельности.
   В ходе анализа правовой природы венчура подчеркнуто однородность венчурного предпринимательства и инновационной деятельности, однако, доказано их соотношении как специального и общего. Доказано, что объектом венчурного предпринимательства являються имущественные права на использование объекта права промышленной собственности. Отмечено, что отношения по поводу использования объекта венчурного предпринимательства подлежат правовой регламентации законодательством в сфере интеллектуальной собственности.
   Исследован договор на выполнение научно-исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ (далее – договор на выполнение НИОКР). Особое внимание уделено вопросам, связанным с определением самого договора, его места в системе гражданско-правовых обязательств; содержанию договора; особенностям его заключения и выполнения, а также гражданско-правовой ответственности за нарушение его исполнения. В частности обращено внимание на предмет договора на выполнение НИОКР, который является сложным (его составными частями являются: выполнение работ, их результат и имущественное исключительное право на его использование). Определена необходимость размещения условий договора на выполнение НИОКР в особом порядке с учетом специфики венчурного предпринимательства. Затронуты вопросы применения мер гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. Обращается внимание на необходимость создания коллегий по делам интеллектуальной собственности, а в их составе – судов по инновационным спорам для более детального и обоснованного разрешения споров в сфере разработки и внедрения объектов права промышленной собственности.
   Автором предложены рекомендации и предложения по совершенствованию законодательного урегулирования отношений в сфере венчурного предпринимательства и отношений, возникающих в процессе заключения и исполнения договора на выполнение НИОКР.
   Ключевые слова: венчурное предпринимательство, объект венчурного предпринимательства, договор на выполнение научно-исследовательских или опытно-конструкторских и технологических работ.

Zhornokuy Yu.M. Law regulation of the venture business (civil-law aspect).- Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of candidate of science, speciality 12.00.03 – Civil law and Civil Process; Family law; International Private law. – National university of internal affairs. – Kharkiv, 2003.

   The dissertation is devoted to complex research of relation, which appearing during the process of creation the objects of productions property and realization of property right on their using, which defined by the special kind of activity – the venture business. The law nature of the venture in common, the venture business immediately and their subject’s structure was examined. The author is paying attention on the definition of object of the venture business due the legislation about the object of intellectual activity. The necessity of regulation of relation in sphere of the venture business by the civil law is proposed.
   Contract on performance of scientific-research or research-design and technological works substance of this contract its peculiarities and responsibility for its breach are examined.
   The author is recommend new scientific propositions about the regulation of the relations in sphere of the venture business and relation, which appeared in process of signing and performance of the contract on performance of scientific-research or research-design and technological works.
   Key words: venture business, object of the venture business; contract on performance of scientific-research or research-design and technological works.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання венчурного підприємництва (цивільно-правовий аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net