Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (ІІ ст. до н. е. – І ст. н. е.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (ІІ ст. до н. е. – І ст. н. е.)

 Анотації

Казакевич Г. М. Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція (ІІ ст. до н. е. – І ст. н. е.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004.

   У дисертації розглядається жрецька організація стародавніх кельтів, як органічна складова частина соціальної структури кельтських племен Галлії та Британських островів на рубежі н. е. Основна увага приділена визначенню місця жрецтва в суспільстві стародавніх кельтів, їх соціальним функціям, а також еволюції жрецької організації протягом вказаного хронологічного періоду. Зазначено, що жрецька організація являла собою невід’ємну частину суспільного устрою, виникнення якої було обумовлено посиленням ролі управлінської і регулятивної функції в суспільному житті. Визнаючи типологічну близькість жрецької організації кельтів до аналогічних структур інших індоєвропейських народів, автор наголошує на комплексності і багатогранності даного явища, яке пройшло тривалий шлях формування під впливом різних за характером внутрішніх і зовнішніх чинників. У ході дослідження виявлено функцію кельтського жрецтва по організації виробничої діяльності, з’ясовано деякі аспекти релігійно-ідеологічних засад функціонування жрецької організації. Спростовано традиційний погляд на жрецьку організацію кельтів, як на цілісну надплемінну корпорацію з єдиним механізмом прийняття політичних рішень. Проаналізовано причини і характер еволюції жрецької організації як соціального інституту.
   Ключові слова: кельти, жрецька організація, кельтські друїди, соціальна структура, соціальні функції, релігія.

Казакевич Г. М. Жреческая организация древних кельтов и ее эволюция (ІІ в. до н. э. – І в. н. э.). – Рукопись.

Диссертация на соискания ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Всемирная история. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2004.

   В диссертации рассматривается жреческая организация древних кельтов как элемент социальной структуры кельтских племен Галлии и Британских островов на рубеже н. э. Основное внимание уделено определению места друидов в обществе древних кельтов, их социальным функциям, а также эволюции жреческой организации на протяжении указанного хронологического периода. Отмечено, что жреческая организация была неотъемлемой частью социального устройства кельтских племен, возникновение которой связано с усилением роли управления и регулирования в общественной жизни. Признавая типологическую близость жреческой организации древних кельтов и аналогичных структур других индоевропейских народов, автор подчеркивает самобытность, комплексный и многогранный характер данного явления, сформировавшегося в соответствии со спецификой исторического развития кельтских племен.
   Жреческая организация кельтов представляла собой сложную структуру, состоявшую из относительно независимых друг от друга жреческих категорий, объединенных высоким социальным статусом и общим названием “друиды”. Основными функциями жреческой организации были ритуальная и прогностическая. Кроме того, жрецы выполняли ряд важных функций, не имеющих прямого отношения к религии. Среди них следует отметить судопроизводство, воспитание аристократической молодежи, сохранение исторической и генеалогической традиции, целительство. Применение в диссертации семиотической методологии, позволило выявить функцию жреческой организации по контролю над производственной деятельностью. Причиной сосредоточения в руках жречества данной функции следует считать характерную для традиционного общества значительную роль ритуально-магических практик в процессе материального производства. Взаимосвязь жречества и производственной деятельности показано на примере металлообработки и сельского хозяйства у кельтов.
   В ходе исследования был опровергнут традиционный взгляд на организацию друидов, как на централизованную корпорацию, располагавшую надплеменной структурой и единым механизмом принятия политических решений. Установлено, что существующие источники не дают основания считать религиозно-идеологические представления друидов существенно отличающимися от кельтской религии как таковой и не типичными для других сообществ Европы раннего железного века. По мнению автора, ключевым элементом учения друидов являлись представления о дуалистическом по своей природе Добром Боге, являвшимся одновременно покровителем жреческой организации.
   В диссертации сформулирована гипотеза, согласно которой внутренняя структура и общественно-политическая роль жреческой организации Галлии существенно трансформировалась вследствие изменения экономического и социального уклада континентальных кельтских племен позднелатенского времени. Эволюция жреческой организации кельтов проявилась в возможности совмещения друидом функций сакральной и светской власти (после угасания царской власти в Галлии), выходе материального производства из-под контроля жречества (что было связано с приобретением производством массового характера), изменении гендерного состава жречества, появлении новой жреческой категории гутуатеров, ориентированной на религиозные потребности усиливающейся военной аристократии. Дальнейшее развитие жреческой организации было обусловлено римским завоеванием. Значительная часть друидов влилась в жречество синкретической галло-римской религии, организованное по римскому образцу. Оставшиеся превратились в маргинальную группу, деградировавшую в новых политических и культурных условиях.
   Ключевые слова: кельты, жреческая организация, кельтские друиды, социальная структура, социальные функции, религия.

Kazakevich G. M. The Celtic priesthood and its evolution (II century BC – I century AD). – Manuscript.

The thesis on obtaining candidate’s degree on historical sciences, speciality 07.00.02 – World history. – Kyiv National Taras Shevchenko University. – Kyiv, 2004.

   The thesis deals with the Celtic priesthood as a social institute and a part of Celtic social structure. Its purpose is to show the place of the druids in Celtic society of the ancient Gaul and Britain. The text considers the problems of the social functions and evolution of priesthood. It is pointed out that the organization of druids was the organic part of Celtic society, appearance of which had been caused by the increasing social role of administrating and regulation. Although the Celtic priesthood was typologically close to the same structures of another Indo-European peoples, the author emphasizes the complex character of the object, which formed under the influence of many external and internal factors. The study reveals a function of the druids to control the handicraft industry and the farm production. The traditional view on priesthood as a centralized corporation, which kept the unity of Celtic society had been disproved. The last chapter of the thesis touches upon the evolution of Celtic priesthood. It is accentuated that the internal structure and social role of the priesthood transformed itself in late II-I century BC as a result of great political, social and economical changes which had took place mainly in Gaul and in I century AD in consequence of Roman conquest.
   Key words: the Celts, priesthood, Celtic druids, social structure, social functions, religion.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Жрецька організація стародавніх кельтів та її еволюція  (ІІ ст. до н. е. – І ст. н. е.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net