Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Становлення і розвиток виконавчої влади в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Становлення і розвиток виконавчої влади в Україні

Анотації 

Коваленко А.А. Становлення і розвиток виконавчої влади в Україні. – Рукопис (376 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2003.

   У дисертації здійснено комплексне дослідження проблем розвитку та функціонування виконавчої влади в аспекті становлення її основних інститутів в новітній період політичної історії України, визначення її ролі і місця в структурі поділу державної влади, процесів демократизації та підвищення рівня її ефективності та професійності. Аналізуються питання визначення поняття і сутності виконавчої діяльності. Розглянуто основні концепції виконавчої влади та виконавчої діяльності в сучасній політичній науці, здійснено їх порівняльний аналіз. Охарактеризовано історико-політичні аспекти розробки поняття виконавчої влади.
   Здійснено аналіз сучасного стану виконавчої влади в структурі функціонування політичних систем, окреслено основні завдання, цілі, повноваження виконавчої влади. Розглянуто комплекс питань щодо забезпечення прав людини і громадянина в діяльності органів виконавчої влади в контексті, по-перше, конституційно проголошених орієнтирів на розбудову в Україні демократичної, правової держави, по-друге, здійснюваної адміністративної реформи.
   Розкрито організаційно-правові основи формування системи виконавчої влади, питання взаємодії інституту глави держави та виконавчої влади, ролі і значення уряду, центральних органів виконавчої влади в процесі здійснення функцій управління та місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування.
   Показано основні тенденції та перспективи розвитку виконавчої влади в Україні. Здійснено аналіз специфіки формування виконавчої влади в посттоталітарних державах в процесі демократичного розвитку. Розкрито проблеми забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади, контролю за діяльністю виконавчої влади з боку інших гілок державної влади та громадянського суспільства, створення дійової системи балансу повноважень між різними органами.
   Ключові слова: поділ влади, демократична політична система, громадянське суспільство, виконавча влада, державне управління, уряд, центральні та місцеві органи виконавчої влади, державна служба, адміністративна реформа.

Коваленко А.А. Становление и развитие исполнительной власти в Украине. – Рукопись (376 стр.).

Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы, 2003.

   В диссертации осуществлено комплексное исследование проблем развития и функционирования исполнительной власти в Украине в аспекте становления ее основных институтов в новейший период политической истории, определения ее роли и места в структуре разделения государственной власти, процессов демократизации и повышения уровня ее эффективности и профессионализма. Автор анализирует общетеоретические вопросы определения понятия исполнительной власти и сущности исполнительной деятельности, которые представлены в современной политико-правовой науке, и предлагает их сравнительную характеристику. В работе представлена историко-политическая ретроспектива трактовки понятия исполнительной власти.
   Дается анализ современного состояния исполнительной власти в структуре функционирования политических систем, определяются основные цели, задачи, полномочия исполнительной власти, а также рассматривается комплекс вопросов гарантирования и обеспечения прав человека и гражданина в процессе деятельности органов исполнительной власти, которые являются чрезвычайно актуальными в современных украинских условиях в контексте, во-первых, построения демократического, социального, правового государства, во-вторых, проводимой административной реформы.
   Исследованы политико-правовые основы функционирования исполнительной власти в Украине, что включает характеристику организационно-правовых основ формирования системы исполнительной власти, взаимодействия института главы государства и исполнительной власти, роли и значения правительства, центральных органов исполнительной власти в процессе реализации функций государственного управления, а также местных органов исполнительной власти и их взаимодействия с органами местного самоуправления.
   Характеризуя современное состояние развития исполнительной власти, диссертант выдвигает тезис об очевидном акцентировании на роли исполнительной деятельности в общей системе функционирования государственной власти в современных условиях. С одной стороны, это объясняется тем, что факт принятия закона имеет в качестве своего необходимого следствия его исполнение. С другой стороны, повышению роли исполнительной деятельности способствует постоянное расширение задач и сферы современного государственного управления. При этом имеется в виду именно процесс расширения компетенции исполнительных органов, так как путем принятия новых законов просто невозможно урегулировать все те отношения, которые возникают в социуме, а также установить все возможные пути их разрешения. Результатом этих тенденций является усиление нормотворческого аспекта исполнительной власти и приобретение ею дополнительных функций конкретизирующего законодательства.
   Дается характеристика основных тенденций и перспектив развития исполнительной власти в Украине, которая включает научно-теоретический анализ специфики формирования исполнительной власти в посттоталитарных государствах в процессе демократических транзитов, проблем обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти и контроля за функционированием исполнительной власти со стороны других ветвей власти и гражданского общества, создания эффективной системы баланса полномочий между теми органами, на которые возложены функции государственного управления.
   Ключевые слова: разделение власти, демократическая политическая система, исполнительная власть, государственное управление, правительство, центральные и местные органы исполнительной власти, государственная служба, административная реформа.

Kovalenko A.A. The state and development of executive power in the Ukraine. – Manuscript (376 р).

Thesis for obtaining a scientific degree of doctor of sciences (Political sciences) with speciality 23.00.02 – political institutes and prossesses. Chernivtsi Yuriy Fedkovytch National University, 2003.

   The thesis is devoted to research of problems of development and activity of the executive authority in Ukraine, formation of its basic institutes in the contemporary period of the Ukrainian political history, definition of its role and place in the state authority, processes of democratization and rising of its effictiveness and professionalism. According to the stated purposes the author analyzes theoretical questions of definition of concept of the executive authority and the essence of the executive activity, which are submitted in modern political and legal science and offers their comparative characteristic. At the same time, the work submittes historical and political ground of research of concept of the executive authority in classical works on a history of a political and legal ideas.
   The dissertation gives analysis of a modern status of the executive authority in the structure of functioning of political systems, investigates the basic purposes, task, and power of the executive authority, and also examines the complex of questions concerning warranting of the rights of a person and citizen in the executive authority institutions functioning. All of these questions are really urgent in modern Ukraine in two aspects: in the sence of the proclaimed purposes of realization the concept of democratic and legal state in Ukraine, and in the context of administrative reform.
   The important component of dissertation is the research of political and legal bases of functioning of the executive authority in Ukraine. It includes the characteristic of structural and legal bases of formation of the system of the executive authority, interaction of institute of the chief of state and executive authority, the role of government and central bodies of the executive authority during realization of functions of state management, and also local bodies of the executive authority and their interaction with various institutions of local self-management.
   On the basis of the assembled and considered political and legal material the author gives the characteristic of the basic tendencies and prospects of development of the executive authority in Ukraine, which includes the general scientific and theoretical analysis of specificity of formation of the executive authority in post-totalitarian states during democratic transits, problems of maintenance of legality in activity of executive authority institutions and control of functioning of the executive authority on the part of other branches of authority and civil society, creation of effective and capable system of balance of powers between those institutions, which realize the duties of state management. The thesis generates theoretical rules and formulates the number of conclusions concerning the investigated questions.
   Key words: division of authority, democratic political system, executive power, state management, government, central and local bodies of the executive authority, state service.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Становлення і розвиток виконавчої влади в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net