Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу)

Анотації 

Килимник І.І. Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню особливостей правового регулювання договору франчайзингу. Особливу увагу приділено найбільш важливим, на думку автора, аспектам правового регулювання франчайзингових відносин. У першу чергу - це проблема визначення франчайзингу, як самостійного виду договірних відносин і як способу організації підприємницької діяльності. В роботі доводиться інвестиційний характер договору франчайзингу. Досліджується зміст договору, обґрунтовується і приводиться нове формулювання предмета франчайзингу, що, на думку автора, найбільш повно відображає сутність цього виду договорів і дозволяє відмежувати його від інших договірних інститутів, що мають зовнішню подібність із франчайзингом, насамперед із комплексними ліцензійними угодами. Формулюються мінімальні кваліфікуючі ознаки франчайзингових договорів. Докладно аналізуються характерні для договору франчайзингу об'єкти інтелектуальної власності й правові особливості їхньої передачі. Досліджуються істотні умови договору франчайзингу.
   На основі аналізу норм чинного та перспективного законодавства України, стосовно регулювання франчайзингових відносин, сформульовані пропозиції з його удосконалення.
   Ключові слова: комерційна концесія, франчайзинг, франчайзер, франчайзі, комерційне (фірмове) найменування, торговельна марка, комерційна таємниця.

Килимник И.И. Особенности правового регулирования договора коммерческой концессии (франчайзинга). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию особенностей правового регулирования договора коммерческой концессии (франчайзинга). Особое внимание уделено наиболее важным, по мнению автора, аспектам правового регулирования франчайзинговых отношений. В первую очередь это проблема определения франчайзинга, как самостоятельного вида договорных отношений и как способа организации предпринимательской деятельности. В диссертационной работе доказывается, что договор коммерческой концессии (франчайзинга), как правовая форма, опосредует инвестиционные отношения между франчайзером–инвестором и франчайзи–реципиентом инвестиций, сутью которых является привлечение в предпринимательский оборот объектов интеллектуальной собственности, в первую очередь средств индивидуализации франчазера, а именно фирменного наименования и/или торговых марок, а также его ноу-хау (коммерческой тайны) в виде конкурентоспособной системы организации определенного вида предпринимательской деятельности. Исследуется содержание договора коммерческой концессии, обосновывается и приводится новое формулирование предмета франчайзинга, которое, по мнению автора, наиболее полно отражает сущность этого вида договоров и позволяет отмежевать его от других договорных институтов, которые имеют внешнее сходство с франчайзингом, прежде всего с комплексными лицензионными соглашениями. Предмет договора коммерческой концессии (франчайзинга) носит комплексный характер, причем обязательным его элементом является передача исключительных прав на использование средств индивидуализации правовладельца (фирменное наименование, торговые марки), посредством которых объективируется деловая репутация последнего, а также охраняемая коммерческая информация о конкурентоспособном способе осуществления предпринимательской деятельности, через которую объективируется деловой опыт правовладельца (франчайзера).
   Второй обязательной составной частью предмета договора коммерческой концессии (франчайзинга) является соглашение об услугах, которое предполагает предоставление помощи пользователю (франчайзи) на этапах внедрения и эксплуатации переданной системы. В этой же части содержатся условия об обязательном контроле правовладельцем (франчайзером) за соблюдением пользователем (франчайзи) стандартов качества, предусмотренных системой. Диссертантом формулируются минимальные квалифицирующие признаки франчайзинговых договоров. В работе сделан вывод о том, что фирменное (коммерческое) наименование и/или торговая марка плюс охраняемая коммерческая информация (коммерческая тайна) в виде конкурентоспособной системы организации определенного вида предпринимательской деятельности – это минимальный объем объектов лицензионной части предмета договора франчайзинга, который в совокупности со второй частью предмета договора – соглашением об услугах – определяет предмет настоящего договора.
   Диссертантом подробно анализируются характерные для договора франчайзинга объекты интеллектуальной собственности и правовые особенности их передачи, исследуются существенные условия договора франчайзинга.
   На основе анализа норм действующего и перспективного гражданского законодательства Украины, относительно регулирования франчайзинговых отношений, сформулированы конкретные предложения по его усовершенствованию. Автором выделены основные направления совершенствования законодательной базы регулирования франчайзинга в Украине: 1) усовершенствование законодательства относительно урегулирования передачи прав на использование объектов интеллектуальной собственности, в первую очередь средств индивидуализации предпринимателей и их продукции; 2) совершенствование норм гл. 76 нового ГКУ; 3) разработка и принятие специального закона о коммерческой концессии (франчайзинге).
   Ключевые слова: коммерческая концессия, франчайзинг, франчайзер, франчайзи, коммерческое (фирменное) наименование, торговая марка, коммерческая тайна.

Kilimnik I.I. Features of legal regulation of the contract of commercial concession (franchise). - Manuscript.

The thesis for a candidate’s degree of jurisprudence on a speciality 12.00.03 - civil law an civil procedure, family law, private international law. – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslaw Mudry, Kharkov, 2003.

   The dissertation is devoted to researching of features of legal regulation of the commercial concession (franchise) contract. The special attention is given to the most important, in opinion of the author, aspects of legal regulation of franchise relations. First of all it is a problem of franchise definition, as independent kind of contractual relations and as way of the organization of enterprise activity. In work investment character of the contract of commercial concession (franchise) is proved. The contents of the contract of commercial concession is investigated, the fresh wording of a franchise subject is proved and resulted, that, in opinion of the author, most full displays essence of this kind of contracts and allows to divorce it from other contractual institutes which have external similarity with franchise, first of all with complex license agreements. The minimal qualifying attributes of franchise contracts are formulated. Objects of the intellectual property which are characteristic for the franchise contract and legal features of their transfer are in detail analyzed. The important terms of franchise contract are investigated.
   On the base of the analysis of working and perspective legislation’s norms of Ukraine, concerning regulation of franchise relations, offers on its improvement are formulated.
   Key words: commercial concession, franchise, franchisor, franchisee, commercial (firm) name, trade marc, commercial secret.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості правового регулювання договору комерційної концесії (франчайзингу)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net