Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Доказування як метод пізнання в процесі розслідування злочинів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Доказування як метод пізнання в процесі розслідування злочинів

Анотації 

Кірмач Л.А. Доказування як метод пізнання в процесі розслідування злочинів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню сучасних проблем доказування. Автор на підставі багатоаспектного аналізу вихідних засад пізнання злочину та його інформаційної сутності, визначає основні напрями застосування доказування як форми процесуального пізнання та специфічного методу розслідування злочинів. Визначаються та розкриваються: поняття доказування, структура судового доказу, логічні та психологічні засади роботи слідчого з доказами. Проаналізовані сучасна практика роботи з доказами, проблеми використання технічних засобів у цьому процесі, розглянуто співвідношення доказів та інформації, здобутої у результаті проведення оперативно-розшукових заходів. Позначені шляхи удосконалення процесу доказування на основі об’єднання пізнавальних і організаційно-тактичних заходів у межах запропонованого спеціального криміналістичного методу. Опрацьовано пропозиції щодо удоскона-лення діючої нормативної бази.
   Ключові слова: злочинна діяльність, інформація, криміналістичний метод, доказування, слідча дія, оперативно-розшукова діяльність.

Кирмач Л.А. Доказывание как метод познания в процессе расследования преступлений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09. – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2003.

   Диссертационное исследование посвящено комплексной проблеме определения и исследования процесса доказывания как формы процессуального познания и метода расследования преступлений. Автор на основании многоаспектного анализа исходных положений познания преступления и его информационной сущности, определяет основные направления применения доказывания как формы процессуального познания и специфического метода расследования преступлений. Определены и уточнены понятие уголовно-процессуального доказы-вания, структура судебного доказательства, его логические и психо-логические основы. Анализируются понятия и информационая природа доказывания, обращается внимание на современные методы получения доказательств во время расследования преступлений, рассмотрены соотношения доказательств и информации, полученной в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Отмечено, что в качес-тве доказательства не могут быть использованы фактические данные, источник и способ получения которых неизвестен либо не предусмот-ренный действующим уголовно-процессуальным законодательством.
   Сформулированы предложения, направленные на усовершенство-вание действующего уголовно-процесуального законодательства, а именно Уголовно-процессуального кодекса и Закона Украины "Про оперативно-розыскную деятельность", закрепляющих понятие доказа-тельств и доказательственной информации, полученной оперативным путем. Проанализована практика и проблемы использования при расследовании преступлений в процессе получения доказательственной информации современных технических средств и научных разработок криминалистики.
   Ключевые слова: преступная деятельность, информация, криминалистический метод, доказывание, следственные действия, оперативно-розыскная деятельность.

L.A. Kirmach. Proof as an method edukational of crime investigation. – Manuscript.

The dissertation on grace of Candidate of juridical science by speciality 12.00.09 – criminal process and criminalistics; adjudicative expertise. – Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2003.

   The dissertation is dedicated to the complex problem of the proof process determination and reseach as a form of procedural cognition and as method of crime investigation.
   There are planed the basic direction of the proof use as a srecific criminalistic method of cognition in a crime investigation process – on the grounds of poliaspectual nature of the crime behaviour procedural – criminalistic research.
   There are researched the primary position of crime cognition and its informational essence in the dissertation.
   The cort proof structure procedural proof and the psychological and logical base of conception crime – formation are determined. Correlation of proof and information that are got is a result of officient – research acts holding are examine.
   Noted that the factual information from or illegal sources can not be used as a proof.
   Key words: criminal activity, method, criminal procedural proving, the crime detection important information,detective communication, efficient – search action, technical means, investigative action.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Доказування як метод пізнання в процесі розслідування злочинів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net