Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Криміналістичне дослідження підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Криміналістичне дослідження підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю

Анотації 

Коміссарова Н.О. Криміналістичне дослідження підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   Дисертація присвячена криміналістичному дослідженню підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю. На підставі розвитку писемності і походження підпису дається його поняття як засвідчувального знака певної особи і одного з реквізитів документа, що надає йому юридичної сили. Наводяться характерні ознаки підпису (загальна структура, транскрипція, загальний вигляд, ступінь і характер сформованості письмо-рухових навичок). Визначаються функції підпису, об’єктивні і суб’єктивні фактори, що впливають на його формування. Розглядаються основні види криміналістичного дослідження підпису: класифікаційні, ідентифікаційні, неідентифікаційні (діагностичні) і ситуаційні. Приділяється увага завданням діагностичного дослідження підписів, зокрема підписів, що виконані в умовах обмеженого зорового контролю. Виходячи із загального поняття методики експертного дослідження підписів, з урахуванням її складових етапів (підготовчий, роздільне і порівняльне дослідження, аналіз, оцінка результатів і формування висновків), автор розглядає особливості дослідження підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю. Ці особливості ґрунтуються на результатах експериментального дослідження підписів, проведеного автором у спеціальних умовах на базі офтальмологічних клінік Донецької області з 50 особами. Зразки підписів зазначених осіб відбирались у певних умовах обмеження зорового контролю, після чого порівнювались із підписами, які виконані особами у звичайних умовах. Отримані результати експерименту використані автором для формування пропозицій і рекомендацій експертам-почеркознавцям до дослідження підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю, а також для підготовки таких експертиз правоохоронними органами й оцінки доказового значення висновків експерта.
   Ключові слова та вирази: підпис, обмежений зоровий контроль, види дослідження, збиваючі фактори, висновок експерта, як джерело доказів.

Комиссарова Н.А. Криминалистическое исследование подписей, выполненных в условиях ограниченного зрительного контроля. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена криминалистическому исследованию подписей, выполненных в условиях ограниченного зрительного контроля. Рассмотрено развитие письменности и происхождение подписи как удостоверительного знака определенного лица и одного из реквизитов документа, придающего ему юридическую силу. Показаны характерные признаки подписи и ее общая структура, транскрипция, общий вид, степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка, общие и частные признаки. Приведены функции подписи, субъективные и объективные факторы, которые влияют на ее формирование. Рассмотрены основные виды криминалистического исследования подписи: классификационные, идентификационные, неидентификационные, ситуационные и показано их значение. Уделено внимание задачам криминалистического исследования подписей, которые выполняются в условиях ограниченного зрительного контроля, экспертиза которых представляет сложность в экспертной практике. Исходя из общего понятия методики экспертного исследования и ее составляющих, суть которой заключается в выполнении последовательных рабочих и логических операций, предполагающих использование системы определенных методов исследования, автор рассматривает особенности исследования подписей, выполненных в условиях ограниченного зрительного контроля с учетом тех изменений, которые при этом образуются. Особенности методики исследования таких подписей обосновываются проведенными автором экспериментами на базе офтальмологических клиник Донецкой области с 50 лицами. Образцы подписей указанных лиц отбирались в определенных условиях, после чего они сравнивались с образцами подписей, выполненных в обычных условиях. Изучались образованные в подписях устойчивые признаки и их изменения. На основании полученных результатов эксперимента автор сформулировал предложения и рекомендации, адресованные экспертам-почерковедам для построения методики исследования подписей, выполненных в условиях ограничения зрительного контроля, и следственно-судебным органам для назначения подобных экспертиз. Данные рекомендации и предложения могут быть использованы для оценки доказательственного значения выводов эксперта при криминалистическом исследовании подписей.
   Ключевые слова и выражения: подпись, ограниченный зрительный контроль, виды исследования, сбивающие факторы, заключение эксперта, как источник доказательств.

Komissarova N.A. Criminalistic Examination of Signatures Affixed Under the Circumstances of Diminished Visual Control. – Manuscript.

Thesis for awarding the degree of the Candidate of Law. Speciality 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; Forensic Expertise. Kyiv National Taras Shevchenko University. – Kyiv, 2002.

   The concept of signature as an attesting sign of a certain person and one of the requisites of a document bringing it into legal force has been defined as a result of the analysis of the development of writing and origin of signatures. A signature is characterised, its features and functions are identified as well as objective and subjective factors influencing its formation. The thesis deals with the kinds (levels) of criminalistic examination of signatures on the basis of their classification, identification, diagnofication, identification, diagnois.
   Proceeding from the general notion of the methods of expert examination of signatures and their components the author deals with the peculiarities of examining signatures affixed under the circumstances of diminished visual control.
   These peculiarities have been revealed in the course of an experimental research undertaken by the author in ophthalmological clinics of Donetsk oblast with fifty patients under special conditions. The obtained results enabled the author to formulate proposals and recommendations for law enforcement bodies’ investigation of such signatures and evaluation of evidential significance of an expert’s opinion.
   Key-words and expressions: signature, limited visual control, types of the examination, confusing factors, examination, expert’s claim.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Криміналістичне дослідження підписів, виконаних в умовах обмеженого зорового контролю

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net