Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Джерела з історії українських політичних партій кінця XIX – початку XX століть
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Джерела з історії українських політичних партій кінця XIX – початку XX століть

 Анотації

Михальський І.С. “Джерела з історії українських політичних партій кінця XIX – початку XX століть”.

Рукопис дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – “Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”. Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної Академії Наук України. – Київ, 2004.

   У дисертації здійснено всебічний аналіз джерел з історії українських політичних партій кінця XIX – початку XX ст.: розглянута історіографія партійного джерелознавства, визначені особливості формування бази джерел на територіях України, що входили до Російської й Австро-Угорської імперій.
   Особливу увагу приділено джерелам партійного походження: подається їхня класифікація, визначаються особливості кожної групи джерел і їхня наукова значимість. При аналізі програмних документів українських політичних партій, а також інших видів джерел, використано сучасні комп’ютерні технології. Проаналізовано використання джерел з історії українських політичних партій у сучасних наукових дослідженнях. Розглянуто значення використання окремих груп джерел непартійного походження в процесі вивчення діяльності українських політичних партій.
   Подаються пропозиції щодо використання результатів дослідження в науковій і педагогічній роботі.
   Матеріали досліджень відображені в опублікованих працях автора.
   Ключові слова: українська політична партія, історичне джерело, програма партії, національне питання, партійна публіцистика, листівка, партійна преса, партійний форум.

Михальский И.С. “Источники по истории украинских политических партий конца XIX – начала XX веков”.

Рукопись диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.06 – “Историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины”. Институт украинской археографии и источниковедения имени М.С. Грушевского Национальной Академии Наук Украины. – Киев, 2004.

   В диссертации впервые осуществлен всесторонний анализ всего комплекса источников по истории украинских политических партий конца XIX – начала XX вв.: дана их классификация и определены особенности и научная значимость каждой группы источников. Предложенная классификация может быть использована при анализе источников по истории партий, которые действовали в Украине в разные периоды времени. В отдельные группы выделены источники партийного и непартийного происхождения. Проанализирована историография партийного источниковедения и её основные этапы развития в Украине на протяжении XX в. Определены особенности формирования базы источников на территориях Украины, находившихся во владении Российской и Австро-Венгерской империй.
   Источники партийного происхождения разделены на три блока: партийно-организационные документы и материалы; пропагандистско-агитационные источники: источники личного происхождения. В каждом блоке определены группы и подгруппы источников. Раскрыты системные связи между их разными видами. Проанализированы и введены в научный оборот исторические источники, которые раньше не использовались исследователями.
   В процессе диссертационного исследования была создана электронная база источников по истории украинских политических партий, что позволило в ходе их анализа использовать ряд новых современных методов, в частности количественного анализа с использованием компьютерных технологий.
   Показано, что хотя в источниках непартийного происхождения содержатся элементы субъективизма и отрицательного отношения к украинскому национальному вопросу, они дают возможность сформировать представление о наиболее активных политических силах, сравнить видение официальных кругов относительно них с действительным состоянием развития национально-освободительной борьбы украинского народа, проследить за логикой мышления и деятельностью правительственных учреждений.
   Проанализировано использование источников по истории украинских политических партий в современной научной литературе.
   Даются предложения по использованию результатов исследования в научной и педагогической работе.
   Материалы исследования отражены в опубликованных трудах автора.
   Ключевые слова: украинская политическая партия, исторический источник, программа партии, национальный вопрос, партийная публицистика, листовка, партийная печать, партийный форум.

Mykhalsky I.S. “Sources from the History of Ukrainian Political Parties at the End of the 19th – the Beginning of the 20th Centuries”.

Manuscript of the thesis for obtaining the scientific degree of Ph.D. in speciality 07.00.06 – “Historiography, Origin of sources and Special historical disciplines”. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2004.

   The following thesis contains a thorough analysis of the history of Ukrainian political parties at the end of the 19th – the beginning of the 20th centuries: historiography of political parties is analysed, the peculiarities of the data sources formation on the territory of Ukraine, which was under the power of the Russian and Austria-Hungarian empires, are identified.
   Special attention is paid to the sources of the political parties, origin: their classification is given, the peculiarities of each sourse group and their scientific importance are identified.
   Modern computer technologies are used while analysing the documents of Ukrainian political parties, as wellas other types of sourses. The use of sourse from the history of Ukrainian political parties in modern researches is analysed. The significance of use of separate groups of non-political origin sources in the process of studying the activity of Ukrainian political parties is considered.
   Suggestions for the use of the researches results of in academic and pedagogical activities are given.
   Materials of the research are represented in the author’s published works.
   Key words: Ukrainian Political Parties, historical source, party programs, national question, political publicism, leaflet, political press, political forums.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Джерела з історії українських політичних партій кінця XIX – початку XX століть

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net