Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Процес цілепокладання в організації діяльності органів внутрішніх справ України на сучасному етапі розвитку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Процес цілепокладання в організації діяльності органів внутрішніх справ України на сучасному етапі розвитку

Анотації 

Комісаров О.Г. Процес цілепокладання в організації діяльності органів внутрішніх справ України на сучасному етапі розвитку. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. — Академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2003.

   Дисертацію присвячено сутності та змісту процесу цілепокладання в організації діяльності органів внутрішніх справ України. Цілепокладання розглядається як процес здійснення цільової функції інститутом прав і свобод громадян стосовно сфери внутрішніх справ держави. Розглянуті та порівняні з основними тенденціями розвитку держави цілі органів внутрішніх справ України. Вперше запропоновано розглядати як стадії процесу цілепокладання розробку стратегії та основ її реалізації. Стосовно сфери внутрішніх справ обґрунтовано організаційно-правові основи формування стратегії розвитку системи органів внутрішніх справ, необхідний рівень повноважень органів внутрішніх справ, процедури їх діяльності та відповідне організаційно-структурне забезпечення реалізації стратегії розвитку.
   Сформульовано пропозиції й рекомендації щодо вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ, управління в органах внутрішніх справ.
   Ключові слова: механізм управління, цілі управління, цілепокладання, стратегічне управління, стратегія, місія, реалізація прав і свобод громадян, охорона, захист.

Комиссаров А.Г. Процесс целеполагания в организации деятельности органов внутренних дел Украины на современном этапе развития. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. — теория управления; административное право и процесс; финансовое право. — Академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2003.

   Диссертация посвящена сущности и содержанию процесса целеполагания в организации деятельности органов внутренних дел Украины. Целеполагание рассматривается как процесс осуществления целевой функции институтом прав и свобод граждан в сфере внутренних дел государства. Рассмотрены сфера и содержание деятельности органов внутренних дел, установлено, что целевые возможности института прав и свобод граждан не нашли воплощение в стратегических документах системы органов внутренних дел, а основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность системы отображают задачи правоохранительных органов тоталитарной административно-командной системы. Причиной сложившегося положения автор считает застарелость комплекса целей современных органов внутренних дел и соответствующие ошибки в процессе целеполагания на современном этапе развития.
   Обоснована и предложена современная форма целеполагания, которая представляет собой процесс разработки стратегии и основ её реализации. В связи с избранным подходом в диссертации рассмотрены основные положения концепции стратегического управления, заложены основы её внедрения в практику управления в органах внутренних дел. Относительно сферы органов внутренних дел рассмотрены элементы стратегического управления и определены его стадии. Особое внимание автор уделяет вопросам формирования стратегии и миссии органов внутренних дел, влиянию на этот процесс организационной культуры.
   В пределах теоретического обоснования путей совершенствования деятельности органов внутренних дел средствами целеполагания в диссертации обоснованы организационно-правовые основы формирования концептуальных основ (стратегии) развития системы органов внутренних дел, необходимый уровень полномочий органов внутренних дел, процедуры их деятельности и соответствующее организационно-структурное обеспечение реализации стратегии развития.
   Сформулированы предложения и рекомендации относительно совершенствования деятельности органов внутренних дел, управления в органах внутренних дел.
   Ключевые слова: механизм управления, цели управления, целеполагание, стратегическое управление, стратегия, миссия, реализация прав и свобод граждан, охрана, защита.

Komissarov A.G. The process of determination of aims in organazing of activity of Internal affairs bodies of Ukraine on the modern stage of development. — Manuscript.

Thesis for obtaining the degree of Candidate of Sciences (jurisprudence) on speciality 12.00.07. — Theory of management; administrative law and process; financian law. — Academy of state fiscal service of Ukraine, Irpin, 2003.

   Thesis is devoted to the essence of the process of determination of aims in organazing of activity of Internal affairs bodies of Ukraine. The determination of aims is considered as the process of realization of function of objectives by the institute of rights and freedoms of citizens in respect to the sphere of Internal affairs of the state. The aims of Internal affairs bodies of Ukraine are considered and compared with the main trends of state development. For the first time it is proposed to consider the determination of aims as an elaboration of the strategy and the basis of its realization. Organizational and law basis of the formation of strategy of development of Internal affairs bodies system, sufficient level of authorities of Internal affairs bodies, the procedure of its activity and correspondent organizational and structural ensuring of development strategy realization are grounded.
   Proposition and recommendation as to improvement of Internal affairs bodies activity and management in Internal affairs bodies are formulated.
   Key words: management mechanism, aims of management, determination of aims, strategic management, strategy, mission, realization of citizen rights and freedoms, protection, safeguard.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Процес цілепокладання в організації діяльності органів внутрішніх справ України на сучасному етапі розвитку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net