Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Гендерна паритетність у державному управлінні: становлення та тенденції розвитку в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Гендерна паритетність у державному управлінні: становлення та тенденції розвитку в Україні

Анотації 

Кулачек О.І. Гендерна паритетність у державному управлінні: становлення та тенденції розвитку в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003.

   У дисертації досліджено одну з важливих проблем теорії та історії державного управління – проблему оптимізації управління шляхом застосування демократичного принципу рівноправної участі всіх громадян у державотворчих процесах, теоретичного осмислення паритетності в державному управлінні як важливого компоненту підвищення результативності та ефективності управління, а також розвитку громадянського суспільства в Україні. На основі здійсненого теоретичного узагальнення закономірностей і тенденцій розвитку гендерної паритетності в державному управлінні у вітчизняній і світовій практиці запропоновано шляхи її впровадження в Україні як важливого елемента перебудови адміністративної системи та необхідної умови гармонійної інтеграції в ЄС.
   Ключові слова: державне управління, державна кадрова політика, гендерна паритетність, збалансована участь жінок і чоловіків у процесі прийняття рішень, європейський і світовий досвід, гендерний аналіз політики, гендерна рівноправність, гендерний менеджмент, гендерні стереотипи, правове регулювання, організаційні механізми, перешкоди та бар’єри кар’єрного зростання, професійна кар’єра.

Кулачек О.И. Гендерная паритетность в государственном управлении: становление и тенденции развития в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. – Украинская Академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2003.

   Диссертация посвящена раскрытию сущности гендерной паритетности в государственном управлении и обоснованию закономерностей и тенденций ее развития в Украине.
   В работе исследована одна из важных проблем теории и истории государственного управления – проблема оптимизации управления путем реализации демократического принципа равноправного участия всех граждан в государственном управлении.
   На основе интегративного подхода переосмыслены не только разница в статусах, ролях, нормах жизни мужчин и женщин, феномен доминирования, но и новая парадигма власти, в соответствии с которой предусмотрены смены моральных ценностей; сформирована соответствующая научно-теоретическая база развития гендерной паритетности в управленческой сфере современной Украины.
   В диссертации обобщены существующие подходы и результаты исследований по данной проблематике, теоретико-методологические основы современных гендерных исследований, выявлены малоисследованные теоретические и практические аспекты, представлена аналитика общественного статуса женщин и их роли в процессе развития государственности, определены барьеры карьерного продвижения женщин на государственной службе. На основе внедрения нового методологического инструментария и создания соответствующего понятийного аппарата предложена целостная концепция по оптимизации управления путем формирования гендерной паритетности в органах государственной власти.
   В работе представлен обзор соответствующих концепций зарубежных и отечественных авторов, обобщен мировой опыт реализации государственной политики равных прав женщин и мужчин, который включает специальные стратегии по законодательной поддержке гендерного баланса во властных структурах всех уровней. Особое внимание уделено формированию новой парадигмы властных отношений, предусматривающих преодоление стереотипа “второсортности” женщин.
   Анализируется уровень влияния исторических, политических и культурных условий на процесс развития гендерной паритетности в государственном управлении. Предложен новый подход к классификации стилей государственного управления с учетом гендерного компонента, введено понятие “гендерный менеджмент”.
   Введено понятие “гендерная паритетность в государственном управлении”, которое предполагает обеспечение равноценного, сбалансированного представительства женщин и мужчин во властных структурах всех уровней, а также соответствующее участие женщин в процессе принятия решений.
   Раскрыта сущность гендерного анализа политики, как теоретического и прикладного исследования, экспертных оценок и альтернатив политических решений, направленных на соблюдение принципа равноправного участия всех социальных групп современного украинского общества в государственном строительстве, на оптимизацию использования креативного потенциала женщин и мужчин.
   При определения места и роли женщин Украины в процессе принятия политических решений, раскрыты гендерные диспропорции в органах государственной власти и местного самоуправления, которые обусловлены высоким уровнем сокращения количества женщин на руководящих должностях, отказом от системы квотирования, а также отсутствием фундаментальной системы ценностей как одного из критериев разделения властных полномочий.
   Научный анализ становления новых подходов к формированию системы государственно-управленческих отношений с учетом гендерного компонента позволил автору сделать вывод о необходимости активного и систематического внедрения гендерной паритетности в сферу управленческих отношений. Достижение сбалансированного участия мужчин и женщин на всех уровнях государственных структур, оптимальное использование женского интеллектуального и морально-психологического потенциала в процессе принятия политических решений будет способствовать повышению эффективности государственного управления, гуманизации управленческих решений, улучшению морально-психологического климата в коллективах государственных служащих, повышению уровня общей культуры в управленческой сфере, успешному осуществлению административной реформы, становлению гражданского общества.
   Государственная профессиональная служба в Украине находится в стадии реформирования. В этом контексте разработан конкретный механизм внедрения гендерной паритетности как важного элемента совершенствования административной системы, который включает проведение мероприятий, определенных Пекинской платформе действий, другими международными и отечественными программами.
   Ключевые слова: государственное управление, государственная кадровая политика, гендерная паритетность, сбалансированное участие женщин и мужчин в процессе принятия решений, европейский и мировой опыт, гендерный анализ политики, гендерная равноправность, гендерный менеджмент, гендерные стереотипы, правовое регулирование, организационные механизмы, препоны и барьеры карьерного роста, профессиональная карьера.

Kulachek O.I. Gender parity in public administration: setting up and development tendencies in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a Candidate degree in Public Administration, Speciality 25.00.01. – Theory and history of public administration. - Ukrainian Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Kyiv, 2003.

   One of the main problems of public administration theory and history is studied in this thesis. This is the problem of administration optimization by using democratic principle of equal participation of all citizens in state-creating process, theoretical interpretation of parity in public administration as an important component in promotion of effective administration and also as a development of public society in Ukraine. Theoretical generalizing of regularity and tendencies of gender parity development in public administration in native and world practice were made. Ways of its implementation in Ukraine were proposed. Gender parity is an important element of administrative system reforming and necessary condition of integration into European Union.
   Key words: public administration, state personnel policy, gender parity, balanced participation of women and men in decision-making, European and world experience, gender-based analysis, gender equality, gender management, gender stereotypes, law regulation, organizational mechanisms, obstacles and barriers, professional carrier.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Гендерна паритетність у державному управлінні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net