Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності в умовах ринкової економіки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності в умовах ринкової економіки

Анотації 

Коротка О.М. Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності в умовах ринкової економіки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням правового регулювання матеріальної відповідальності суб’єктів трудових правовідносин. Досліджено місце, роль та поняття матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Проаналізовано різні, а подекуди і протилежні підходи до розуміння теоретичного поняття “матеріальна відповідальність”. Обґрунтовано позитивний і ретроспективний аспекти матеріальної відповідальності суб’єктів трудових правовідносин. Набуло подальшого розвитку дослідження особливостей нормативно-правового забезпечення матеріальної відповідальності у трудових правовідносинах. Надано класифікацію видів і умов матеріальної відповідальності суб’єктів трудових правовідносин та визначено її підставу. Розширено існуючі в науці трудового права функції та ознаки матеріальної відповідальності. Узагальнено і систематизовано принципи матеріальної відповідальності суб’єктів трудових правовідносин. З’ясовано особливості порядку визначення розміру шкоди та процесуального порядку відшкодування шкоди. Сформульовано пропозиції щодо внесення конкретних змін і доповнень до чинного законодавства.
   Ключові слова: правове регулювання, матеріальна відповідальність, трудовий договір, майнове правопорушення, трудова юридична відповідальність, майнова відповідальність, правовий інститут, правовідносини, відшкодування шкоди, відповідальність в межах середнього місячного заробітку; повна матеріальна відповідальність, підвищена матеріальна відповідальність, нормативно-правове забезпечення.

Короткая Е.Н. Совершенствование правового регулирования материальной ответственности в условиях рыночной экономики. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим вопросам правового регулирования материальной ответственности субъектов трудовых правоотношений. Исследовано место, роль и понятие материальной ответственности сторон трудового договора. Обосновано, что институт материальной ответственности - это комплексный институт трудового права, который содержит в себе как материальные, так и процессуальные нормы трудового права, регулирующие механизм наступления данного вида юридической ответственности. Комплексный характер института материальной ответственности выражается также и в том, что в нем органически объединены меры юридической ответственности (обязанность возместить вред) и меры, направленные на охрану заработной платы работников от необоснованных и чрезмерных удержаний, а также в том, что размер возмещения вреда определен в нормах трудового права.
   Проанализированы разные подходы к пониманию теоретического понятия “материальная ответственность”. Материальная ответственность сторон трудового договора определена как самостоятельная разновидность юридической ответственности, которая состоит в обязательном возмещении ущерба в виде прямого имущественного вреда другой стороне трудового правоотношения в пределах и порядке, определенных законодательством Украины о труде. Обоснован позитивный и ретроспективный аспекты материальной ответственности субъектов трудовых правоотношений. Получило дальнейшее развитие исследование особенностей нормативно-правового обеспечения материальной ответственности в трудовых правоотношениях, а именно: во-первых, возникновение источников правового института материальной ответственности в области трудового права обусловлено целым рядом социальных, экономических, юридических и психологических факторов; во-вторых, источники материальной ответственности сторон трудового договора (контракта) характеризуются внешней объективизацией, государственным санкционированием, гарантированностью государства; в-третьих, система юридических источников в сфере материальной ответственности по трудовому праву построена на принципах иерархии, она представляет собой порядок размещения источников права в системе законодательства в зависимости от их юридической силы; в-четвертых, иерархия нормативно-правовых актов, как источников правового института материальной ответственности в области трудового права, базируется на подчиненности органов, которые принимают нормативно-правовые акты.
   Представлена классификация видов, оснований и условий материальной ответственности субъектов трудовых правоотношений. В работе определено, что основанием возникновения материальной ответственности является трудовое имущественное правонарушение, под которым в диссертационном исследовании понимается виновное, противоправное невыполнение или небрежное выполнение одной из сторон трудового договора своих трудовых обязанностей, следствием которого другой стороне трудовых правоотношений причинен прямой имущественный вред. К условиям возникновения материальной ответственности отнесены: вина, прямой действительный вред, противоправное поведение одной из сторон трудового договора, причинная связь между противоправным поведением и прямым действительным вредом. К основным разновидностям материальной ответственности в диссертационной работе отнесены следующие: индивидуальная материальная ответственность; коллективная материальная ответственность; материальная ответственность работника перед работодателем; материальная ответственность работодателя перед работником; материальная ответственность в пределах среднего месячного заработка; полная материальная ответственность; повышенная материальная ответственность.
   Расширены существующие в науке трудового права функции и черты материальной ответственности, дополнены принципы материальной ответственности субъектов трудовых правоотношений. Охарактеризованы особенности порядка определения размера вреда и процессуального порядка возмещение вреда.
   На основании результатов исследования, теоретических и практических выводов внесены предложения относительно усовершенствования действующих нормативно-правовых актов в сфере нормативно-правового регулирования материальной ответственности субъектов трудовых правоотношений.
   Ключевые слова: правовое регулирование, материальная ответственность, трудовой договор, имущественное правонарушение, трудовая юридическая ответственность, имущественная ответственность, возмещение вреда, ответственность в пределах среднего месячного заработка, полная материальная ответственность, повышенная материальная ответственность, нормативно-правовое обеспечение.

Korotka O.M. Improvement of pecuniary amenability’s legal regulation in the conditions of market economy. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.05 – labor law; social guarantee law. – National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2003.

   Thesis is devoted to theoretical and practical problems of subjects of labor legal relations pecuniary amenability’s legal regulation. The place, role and concepts of parties of labor agreement’s pecuniary amenability have been researched. Different and sometimes opposite approaches of theoretical notion “pecuniary amenability” comprehension have been analyzed. Positive and retrospective aspects of subjects of labor legal relations pecuniary amenability have been proved. The research of normative and legal guarantee’s peculiarities of pecuniary amenability in labor legal relations has gained further development. Classification of kinds, grounds and conditions of subjects of labor legal relations pecuniary amenability has been given. Existing in the science of labor law functions and indications of pecuniary amenability have become broader. Principles of subjects of labor legal relations pecuniary amenability have been summarized and systematized. Peculiarities of the order of determining the size of damages and judicial procedure of damages’ compensation have been elucidated. Propositions concerning concrete changes and supplements’ introduction to legislation in force have been formulated.
   Key words: legal regulation, pecuniary amenability, labor agreement, property misdemeanor, labor legal amenability, property amenability, legal institution, legal relations, damages’ compensation, amenability in the size of average monthly payment, full pecuniary amenability, heightened pecuniary amenability, normative and legal guarantee.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності в умовах ринкової економіки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net