Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Психологічний аналіз професійної діяльності міліціонерів ДСО та визначальні умови її удосконалення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічний аналіз професійної діяльності міліціонерів ДСО та визначальні умови її удосконалення

Анотації 

Кретчак О.М. Психологічний аналіз професійної діяльності міліціонерів ДСО та визначальні умови її удосконалення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – Юридична психологія. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2003.

   Дисертаційне дослідження присвячене визначенню методичних підходів до психологічного вивчення професійної діяльності міліціонерів Державної служби охорони, її професіографічному аналізу. Виявлено перелік умов та чинників, що забезпечують ефективне вирішення оперативно-службових завдань міліціонерами охорони. Для міліціонерів основних посадових категорій напрацьовано критерії професійно-значущих якостей, згідно яких повинен здійснюватися професійно-психологічний відбір кандидатів на службу у підрозділах ДСО. Розроблено професіограми міліціонерів наступних категорій: міліціонер групи затримання, міліціонер по охороні кредитно-фінансових установ, міліціонер по охороні об'єктів народного господарства та міліціонер СПМО “Титан”. Запропоновані професіограми автор розглядає як основу формування професійної готовності міліціонерів ДСО. Практичне значення дослідження полягає в розробці методичних рекомендацій щодо проведення занять з професійно-психологічної підготовки міліціонерів охорони, спрямованих на формування психологічної готовності і відпрацювання раціональних технологій вирішення оперативно-службових завдань.
   Ключові слова: професійна діяльність та особистість міліціонера охорони, умови і чинники забезпечення професійної діяльності, професіограма, психограма, критерії професійно-значущих якостей, професійно-психологічна готовність, професійно-психологічна підготовка, психологічні чинники вдосконалення професійної діяльності.

Кретчак Е.Н. Психологический анализ профессиональной деятельности милиционеров ГСО и определяющие условия ее усовершенствования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06 – Юридическая психология. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2003.

   Диссертационное исследование посвящено определению методических подходов к психологическому изучению профессиональной деятельности милиционеров Государственной службы охраны, ее профессиографическому анализу. Выявлен перечень условий и факторов, которые обеспечивают эффективное решение оперативно-служебных заданий милиционерами охраны. Для милиционеров основных должностных категорий наработаны критерии профессионально-важных качеств, согласно которым должен осуществляться профессионально-психологический отбор кандидатов на службу в подразделения ГСО. Разработаны профессиограммы милиционеров следующих категорий: милиционер группы задержания, милиционер по охране кредитно-финансовых учреждений, милиционер по охране объектов народного хозяйства и милиционер СПМО “Титан”. Предложенные профессиограммы автор считает основой для формирования профессиональной готовности милиционеров ГСО. Практическое значение исследования заключается в разработке методических рекомендаций по проведению занятий по профессионально-психологической подготовке милиционеров ГСО, направленных на формирование психологической готовности и отработку рациональных технологий решения оперативно-служебных задач.
   Ключевые слова: профессиональная деятельность и личность милиционера охраны, условия и факторы обеспечения профессиональной деятельности, профессиограмма, психограмма, критерии профессионально-важных качеств, профессионально-психологическая готовность, профессионально-психологическая подготовка, психологические факторы усовершенствования профессиональной деятельности.

Kretchak E.N. The psychological analysis of professional activity of NSS militiamen and determining conditions for its improvement. – Manuscript.

The thesis on competition of the scientific degree of the candidate of psychological sciences on the speciality 19.00.06 – Legal psychology. – National academy of internal affairs of Ukraine, Kiev, 2003.

   The thesis research is devoted to definition of methodical approaches to psychological studying of professional activity of National security service (NSS) militiamen, its professiographical analysis. The list of conditions and factors has been revealed which allow security militiamen to effectively solve their operative service tasks. Criteria of professionally important qualities have been worked out for militiamen of basic official categories according to which the professional psychological selection of candidates for serving in divisions of NSS should be carried out. Professiograms have been developed for militiamen of the following categories: the militiaman of a detention group, the militiaman on protection of financial intermediaries, the militiamen on protection of national economy objects and the militiaman of the security militia special force “Titan”. Author considers the professiograms offered as a basis upon which a professional readiness of NSS militiamen can be formed. A practical value of the research consists in developing methodical recommendations for carrying out studies on professional psychological training of security militiamen which are aimed at forming of a psychological readiness and mastering rational technologies of solving operative service tasks.
   Key words: professional activity and personality of a security militiaman, conditions and factors of a professional activity maintenance, professiogram, psychogram, criteria of professionally important qualities, professional psychological readiness, professional psychological preparation, psychological factors of improving a professional activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічний аналіз професійної діяльності міліціонерів ДСО та визначальні умови її удосконалення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net