Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Цивільно-правове регулювання діяльності фізичної особи – підприємця
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Цивільно-правове регулювання діяльності фізичної особи – підприємця

Анотації 

Коломієць О.О. Цивільно-правове регулювання діяльності фізичної особи – підприємця.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню проблем правового регулювання діяльності фізичних осіб-підприємців.
   Особливу увагу приділено таким питанням: визначенню поняття підприємницької діяльності та правового статусу фізичних осіб – підприємців; систематизації законодавства, яке регулює їх діяльність; цивільно-правовим проблемам державної реєстрації та її скасування; визначенню особливостей реалізації ними права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, його спадкування та розпорядження у процесі здійснення права спільної сумісної власності подружжя.
   Визначено поняття та характерні ознаки підприємницьких договорів, їх види, порядок укладення, виконання та припинення договорів за участю фізичних осіб – підприємців, їх відповідальність за зобов’язаннями. На підставі аналізу наукової літератури, нормативних актів та судової практики сформульовані конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового регулювання діяльності фізичної особи – підприємця.
   Ключові слова: підприємництво, фізична особа – підприємець, підприємство як єдиний майновий комплекс, спадкування, підприємницький договір, державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

Коломиец О.А. Гражданско-правовое регулирование деятельности физического лица – предпринимателя.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины. – Киев, 2003.

   В работе исследуются основные проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности физических лиц в Украине. Анализируются научные теоретические подходы, а также развитие законодательства, регулирующего эту деятельность. Изучается правовая природа предпринимательства и его понимания в различных отраслях права. Акцентируется внимание на правовых подходах к этому явлению в гражданском праве и делается вывод о том, что под предпринимательством необходимо понимать деятельность зарегистрированных как предприниматели физических и юридических лиц, связанную с реализацией ими права собственности, основанную на гражданском договоре, целью которого является получение прибыли, в процессе осуществления которой ее субъекты несут имущественную ответственность в установленном законодательством порядке.
   В диссертации сделан вывод о том, что в Украине объектом правового регулирования является в основном только деятельность юридических лиц субъектов предпринимательской деятельности, что касается физических лиц-предпринимателей, то нормативному регулированию подвергнуты только отношения, связанные с их государственной регистрацией. Не изменит эту ситуацию и принятие нового Гражданского и Хозяйственного кодексов. Все это дало основание автору диссертации сделать вывод о необходимости принятия специального комплексного Закона “О предпринимательской деятельности физических лиц”.
   Исследуя гражданско-правовые вопросы государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности аргументируется вывод о необходимости принятия Закона “О государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности”, и закрепления в нем положений о возможности государственной регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности только физических лиц, постоянно проживающих на территории Украины, независимо от их гражданства; предоставления права лицам, которые не включены в Государственный реестр плательщиков налогов регистрироваться как субъекты предпринимательской деятельности; установить основания аннулирования регистрации, в частности в случаях признания банкротом, установления того факта, что предприниматель относится к той категории лиц, которым запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность и другие.
   Особое внимание уделено исследованию вопросов реализации физическими лицами – предпринимателями права собственности на предприятие, как единый имущественный комплекс. Анализируются отношения связанные с его отчуждением, в том числе и в случае признания предпринимателя банкротом, наследованием, разделением собственности супругов. В связи с этим обосновывается вывод о необходимости ведения физическими лицами-предпринимателями учета результатов их предпринимательской деятельности (договоров, кредиторской и дебиторской задолженности, имущества и т.д.). Делается предложение о возможности предоставления наследникам физического лица-предпринимателя права продажи предприятия как единого имущественного комплекса, которое они получили в наследство.
   В работе рассматриваются правовые проблемы понятия и признаков предпринимательских договоров, а также дается их классификация по видам участников. При этом делается вывод, что не все договора с участием субъектов предпринимательской деятельности можно отнести к предпринимательским договорам.
   Раскрываются особенности заключения и исполнения договоров с участием физических лиц-предпринимателей, определения места исполнения обязательств, оформления доверенностей, а также ответственности по договорам. На основании проведенного исследования делается вывод о том, что аннулирование регистрации физических лиц предпринимателей не может являться основанием для прекращения договоров с их участием, за исключением договоров которые требуют лицензирования и внешнеэкономических договоров.
   Ключевые слова: предпринимательство, физическое лицо – предприниматель, предприятие как единый имущественный комплекс, наследование, предпринимательский договор, государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности.

Kolomiets O.O. Civil law regulation of activities of the natural person-enterpriser.

Manuscript. Thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Process, Family Law, Private International Law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Ukrainian Academy of Sciences. – Kyiv, 2003.

   The thesis is dedicated to the research of problems of legal regulation of activities of the natural persons – enterprisers.
   The special attention is paid to the following problems: definition of concept of enterprise activities and legal status of the natural persons – enterprisers; systematization of the legislating their activities; civil law problems of state registration and cancellation; to definition of features of peculiarities of realization by them the property right to enterprize as a unified property complex inheritance and disposal during realization of the right of common property of the marital partners.
   The author of the thesis has determined the notions and essential features of the enterprise agreements, their classification, fulfilment and termination of the agreements with the participation of the enterprisers, their responsibility under the obligations. On the basis of analysis of the scientific literature, statutory acts and judicial practice the author leas formulated the concrete proposals concerning the perfection of legal activities of the natural person – enterpriser.
   Key words: enterprise, natural person - enterpriser, enterprise as a unified property complex inheritance, enterprise agreement, state registration of the subjects of enterprise activities.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Цивільно-правове регулювання діяльності фізичної особи – підприємця

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net