Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Концептуальні основи реформування територіальної організації державного управління
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Концептуальні основи реформування територіальної організації державного управління

Анотації 

Конотопцев О.С. Концептуальні основи реформування територіальної організації державного управління. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Харків, 2003.

   У дисертації досліджено територіальну організацію державного управління як діяльність органів державної влади у здійсненні ними організуючого впливу на сфери та галузі, які вимагають такого втручання, уточнено визначення основних категорій та понять територіальної організації державного управління. На основі аналізу вітчизняного історичного досвіду територіальної організації державного управління визначено головні тенденції та превалюючі детермінанти розвитку територіального устрою України, обґрунтовано потребу застосування іноземного досвіду територіальної організації влади (Французької республіки). Обґрунтовано основні підходи до здійснення трансформаційних процесів територіальної організації влади України.
   Ключові слова: державне управління, територіальна організація державного управління, адміністративно-територіальна одиниця, регіон, функції державного управління.

Конотопцев О.С. Концептуальные основы реформирования территориальной организации государственного управления. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Харьков, 2003.

   В диссертации исследована территориальная организация государственного управления как деятельность органов государственной власти в осуществлении ими организующего влияния на сферы и области, которые требуют такого вмешательства. Уточнено определение основных категорий и понятий территориальной организации государственного управления, таких как “административно-территориальное устройство”, “административно-территориальная единица” и др., углублено раскрытие содержания таких принципов, как “централизация”, “децентрализация”, “деконцентрация”, “субсидиарность” и др. На основе всего вышеизложенного предложен единый, внутренне согласованный категориальный аппарат.
   В результате анализа отечественного исторического опыта территориальной организации государственного управления определены главные тенденции и превалирующие детерминанты развития территориального устройства Украины. Выявлены сферы и функции государственного управления, непригодные для децентрализации (реализация децентрализации в этих сферах и функциях привела бы к ликвидации украинской государственности).
   Обоснована полезность применения иностранного опыта территориальной организации власти. Проанализирована территориальная организация власти Французской республики, ее отличия от украинской, выявлены возможные направления применения иностранного опыта при проведении административно-территориальной реформы.
   Сформированы основные подходы к осуществлению трансформационных процессов территориальной организации власти Украины. Предложено распределить полномочия между административными уровнями согласно принципу субсидиарности. Структуру местных государственных администраций как территориальных органов исполнительной власти Украины предложено привести в соответствие со структурой высшего органа исполнительной власти – Кабинета Министров Украины.
   Ключевые слова: государственное управление, территориальная организация государственного управления, административно-территориальная единица, регион, функции государственного управления.

Konotoptsev O.S. Conceptual basis of reforming territorial organisation of public administration. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by speciality 25.00.01 – theory and history of public administration. – The Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine. – Kharkiv, 2003.

   Territorial organisation of public administration being the activity of public powerful authorities in their performing organisational impact to the spheres and branches which demand this interference is researched, definitions for the basic categories and concepts of the territorial organisation of public administration are specified. Main tendencies and prevailing determinants of the development of territorial organisation of Ukraine are defined basing on the analysis of the domestic historical experience in the sphere of territorial organisation of public administration, the need for applying foreign experience of territorial organisation of power is grounded. The dissertation gives grounds for the basic approaches to implementing transformational processes of the territorial organisation of power in Ukraine.
   Key words: public administration, territorial organisation of public administration, administrative and territorial unit, region, functions of public administration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Концептуальні основи реформування територіальної організації державного управління

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net