Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Цивільно–правове регулювання експертизи у сфері інтелектуальної власності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Цивільно–правове регулювання експертизи у сфері інтелектуальної власності

Анотації 

Кравченко О.С. Цивільно–правове регулювання експертизи у сфері інтелектуальної власності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2003.

   У роботі досліджуються питання цивільно-правового регулювання експертизи у сфері інтелектуальної діяльності й інтелектуальної власності. Аналізуються три групи експертиз: наукова і науково-технічна; експертиза заявок на об’єкти промислової власності; судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі експертиза контрафактних об’єктів цієї власності. Визначено об’єкти, суб’єкти зазначених експертиз, права й обов’язки сторін, вимоги до експертних організацій, окремих експертів і до їх експертних висновків, відповідальність за науковий рівень експертизи. Виявлено спільні ознаки цих експертиз і відмінності між ними. Констатується, що в Україні ще не створена єдина цілісна система експертизи у сфері інтелектуальної діяльності й інтелектуальної власності. Розроблено відповідні наукові положення, оцінки, висновки, пропозиції і рекомендації, спрямовані на удосконалення правового забезпечення зазначених експертиз.
   Ключові слова: експертиза в інтелектуальній сфері, державне управління експертизою, трансформація відносин замовника й виконавця експертизи в цивільно-правові, правове, методичне та інше забезпечення експертизи.

Kravchenko O.S. The civil-law regulation of the examination in the sphere of intellectual property.- manuscript.

A Dissertation on the reception of scientific degree of the Candidate of juridical sciences in the specialty 12.00.03 –Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International private Law.- Academy of Internal Affairs of Ukraine.

   The dissertation is devoted to the important problems of the civil-law regulation of the examination in the sphere of intellectual activity and intellectual property. Three groups of examination are analized: scientific and scientific-technical; an examination of applications on the objects of industrial property; judicial examination of the objects of intellectual property including an examination of contrafactual objects of this property.The objects, the subjects of the mentioned examinations, rights and duties of the sides, demands to the examinanional organizations and individual experts and to their examinational conclusions, the responsibility for the scientific level of the examination are defined. The worked out appropriate scientific theses, estimations, conclusions, propositions and recommendations, are aimed at the improvement of law guarantees of the stated examinations.
   The common and opposite features of the examinations have been found out. The work states that in Ukraine there is still no united and complete system of the examination in the sphere of intellectual activity and intellectual property.
   Key words: examination in the intellectual sphere; state management of examination transformation of the relations between a customer and an executor of the examination into civil-law, law methodical and other maintenance of the examination.

Кравченко Е.С. Гражданско-правовое регулирование экспертизы в сфере интеллектуальной собственности. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. Национальная академия внутренних дел Украины. - Киев, 2003.

   В работе исследовано состояние правового обеспечения экспертизы в сфере интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственности в настоящее время в Украине. Установлено, что единой системы экспертизы в интеллектуальной сфере в Украине пока не создано. Действующая система экспертизы в указанной сфере состоит из трёх групп: научная и научно-практическая экспертиза; экспертиза заявок на объекты промышленной собственности; судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности, в том числе контрафактной продукции. В диссертации осуществлен научно теоретический анализ действующего законодательства, регулирующего экспертизу в сфере интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственности: Законы Украины “О научной и научно- технической экспертизе”, Установлены достоинства и недостатки указанных законодательных и иных нормативных актов, принятых в их развитие. Вся эта нормативная база имеет существенные просчеты, несогласованности, противоречивые положения, нечеткие формулировки и т.п. Они не создают целостной единой системы экспертизы в сфере интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственности. Отсутствует единое управление этой системой, научно-методическое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности экспертных организаций. Лицензирование экспертной деятельности не соответствует рыночной экономики.
   В диссертации аргументируется необходимость создания единого государственного центра, который координировал бы деятельность экспертных организаций, осуществлял методическое и иное необходимое обеспечение. Разработаны научные положения, оценки, выводы, рекомендации и предложения, направленные на усовершенствование системы экспертизы в сфере интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственности. Доказывается необходимость создания единой целостной системы экспертизы в этой сфере и, прежде всего, ее правового обеспечения. Предлагается принять ряд законодательных актов для регулирования экспертной деятельности.
   В частности, аргументируется предложение разработки и принятия закона Украины об экспертизе, в котором должны быть изложены общие нормы об экспертизе в любой сфере общественной деятельности. В нем должно быть определение понятия экспертизы, ее начал и принципов основных видов, объектов экспертизы, ее субъектов. Основными должны быть требования к экспертным организациям и экспертам, определение их ответственности за качественный уровень экспертных заключений. Не менее важной должна бить норма о соответствии экспертного заключения интересам человека и общества, окружающей среде и прогностическим данным развития науки, культуры, техники и производства. В диссертации обосновывается необходимость осуществления экспертной деятельности на гражданско–правовых началах - на платной основе. Экспертиза контрафактных объектов интеллектуальной собственности и продукции с неправомерным использованием объектов этой собственности во всех случаях должна проводится только за счет нарушителя – производителя этой контрафактной продукции.
   Обосновывается предложение о принятии такого же закона в сфере интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственности, который должен быть специальным относительно общего закона об экспертизе. В этом специальном законе, кроме общих правил проведения экспертизы, должны быть отражены особенности экспертизы в интеллектуальной сфере. В развитие этого специального закона должны быть приняты отдельные законы об экспертизе в литературно-художественной сфере, в промышленной собственности, отдельный закон об экспертизе контрафактных объектов интеллектуальной собственности. Закон Украины “О судебной экспертизе” должен бить приведен в соответствие с требованиями рыночной экономики.
   Ключевые слова: экспертиза в интеллектуальной сфере, государственное управление экспертизой, трансформация отношения заказчика и исполнителя экспертизы в гражданско-правовые, правовое, методическое и иное обеспечение экспертизы.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Цивільно–правове регулювання експертизи у сфері інтелектуальної власності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net