Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Децентралізація публічної влади в унітарній державі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Децентралізація публічної влади в унітарній державі

Анотації 

Колишко Р. А. Децентралізація публічної влади в унітарній державі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. – теорія держави і права, історія політичних і правових вчень. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003.

   Дисертація присвячено проблемі оптимальної організації публічної влади в унітарній державі.
   Спираючись на досвід державотворення багатьох держав, зокрема, Європейського Союзу, автор обгрунтовує необхідність оптимізації організації публічної влади із суспільним розвитком. У роботі досліджується децентралізація публічної влади як основний чинник її оптимізації. Розглядаються складові процесу децентралізації публічної влади, його етапи, фази та стадії. Виділяються основні принципи процесу децентралізації публічної влади, досліджуються тенденції його розвитку.
   Дисертація обґрунтовує необхідність збереження балансу публічної влади під час її децентралізації за допомогою спеціальних механізмів. В роботі обґрунтовується необхідність виділення регіонального рівня публічної влади із закріпленням за його населенням статусу специфічної територіальної громади. Сформульовано наукові висновки та окреслені можливі шляхи вирішення актуальних проблем державотворення в Україні, серед яких оптимізація публічної влади займає пріоритетне місце.
   Ключові слова: децентралізація, стан публічної влади, баланс публічної влади, механізм збереження балансу публічної влади, внутрішньодержавна угода, „система стримувань та противаг”, бюджетний унітаризм.

Колышко Р. А. Децентрализация публичной власти в унитарном государстве. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01. – Теория государства и права, история политический и правовых учений. – Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

   Диссертационная работа посвящена проблеме оптимальной организации публичной власти в унитарном государстве.
   В диссертации исследуется состояние публичной власти в государстве, обосновывается необходимость ее оптимизации в случае приобретения в процессе государственного строительства признаков гиперцентрализации. Историческим и практическим опытом многих демократических государств, в частности, Европейского Союза, доказано, что одним из наиболее оптимальных процессов такой оптимизации является децентрализация публичной власти. Особенно важным такой процесс представляется для унитарных государств, стремящихся к гармонизации развития общественных процессов и государственного управления.
   Децентрализация публичной власти как отдельный феномен практики государственного строительства представляет собой целостный процесс, состоящий из логически обусловленных этапов, фаз и стадий. В результате децентрализацыии гиперцентрализованное унитарное государство теряет такие негативные в государственном строительстве качества, как авторитарность принятия решений, избыточная концентрация властных функций, фактическое отсутствие дееспособного института местного самоуправления.
   Особенно важным в процессе исследования представляется сохранение баланса публичной власти в процессе децентрализации, что достигается за счет использования специальных механизмов (коммунальной собственности, межбюджетного регулирования, системы внутригосударственных договоров). Необходимыми для сохранения баланса публичной власти также представляются специфические гарантии эффективной и относительно независимой деятельности уровней публичной власти в унитарном государстве.
   Ключевые слова: децентрализация, состояние публичной власти, баланс публичной власти, механизм сохранения баланса публичной власти, внутригосударственное соглашение, „система сдержек и противовесов”, бюджетный унитаризм.

Kolyshko R. Decentralization of public power in an unitarian state.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Science (Law) on the specialty 12.00.01. – Theory of state and law, history of political and historical studies. - Kiev Institute of international relations of National Kiev University by Taras Shevchenko, Kyiv, 2003.

   The dissertation is dedicated to the optimal balance of power in an unitarian state.
   In this dissertation there is a complex analysis of public power phenomena in state, and in the unitarian state particularly.
   It is presumed that power as social phenomena in every state has its status which could be centralized, hyper-centralized and decentralized. The first and the third both could be optimal. Within historical periods of social development in different states the optimal status of public power is able to concentrate the state management. The consequences of such optimization could be like centralization of state power, strengthening of public management and state beurocracy in decision-making processes. During the optimization with the help of decentralization process the public power is strengthening at local level, more public prerogatives are given to local self-government etc. Such process could be realized in previously concentrated and centralized state, both unitarian or federation.
   It is important to mention that there are subjects and objects of decentralization. Among first ones the researcher indicates levels of power organization – central (high) and local (low). This situation is standard practically in every state no matter it is centralized or de centralized. But during the optimization of public power with the help of decentralization process the local level – that mostly is local self-government institute – could be divided in two – particularly local level with local self-government itself (according to the European Charta of Local Self-Government) and regional level – also local but that is situated between local and central levels of public power organization. This situation is mostly met in modern unitarian states.
   European experience says that not every unitarian is concerned that it is necessary to divide its local level in tow parts. But in this situation it is important to mention that regional level, its population has to have all public rights and obligation as a territorial community with special status. Basically, the Council of Europe has created of European Regional Self-Government Charta draft, but because of its radicalism in administration borders question this ratification by countries-members of the Council of Europe is practically stopped. So, all levels of public power organization in every state are the subjects of decentralization process of public power.
   Among the objects of decentralization of public power it is important to mention the branches of public power – the legislative, executive and judicial ones. During the analysis it is proved that the most needed branch for its decentralization is executive power.
   The dissertation researches the status of public power and creates conditions of necessity of its optimization during genesis of public power and obtaining hyper-centralized features. Historically and practically it is proved that one of the most optimal processes of such optimization is a decentralization of the public power. Especially important this process is for unitarian states that aspirate for the harmonization of social processes development with state management.
   Especially important within the study is a maintaining of public power balance within the process of its decentralization. The realization of this aim is able with the help of special mechanisms – communal property, inter-budget regulations, state internal mutual agreements. Also important for the proper realization of public power decentralization and maintaining of the public power balance there are specific guarantees of efficient and independent activity of institutions of public power at regional level of the unitarian state.
   Decentralization of public power as a particular phenomena of state management is a complex of logically built stages and phases. As a main result of such process, a hyper-centralized unitarian state looses its features like authoritarity in decision-making process, centralization of state management, practical absence of efficient local self-government institutions.
   During the revision of public competence between levels of public power organization it is important to preserve the unity of internal state relations. This is possible with the help of “check-and-balance” mechanism, one of the main parts of which is inter-regional internal state agreement.
   It is important to mention that there are special conditions for every level of public power organization under which the optimization processes could be realizes. Such conditions for levels are divided into legal, organizational and practical. These conditions are highly important for creation of optimal “check-and-balance” mechanism in decentralized unitarian state.
   Special stress within the research is dedicated to the situation in Ukraine. Naturally, the researcher stipulates that there are a lot of points that indicates on necessity of optimization of public power in Ukraine. Knowing the past of Ukraine as a part of hyper-centralized state – USSR – the conclusion of the dissertation stresses on necessity of optimization of public power in Ukraine with the help of decentralization process. As a result it is important to realize that finalization of administrative reform, reform of administrative-territorial system, local self-government strengthening should be parts of global process – optimization of public power in the unitarian European stat – Ukraine.
   Kew words: decentralization, status of public power, balance of public power, mechanism of maintaining of the balance of public power, internal state agreement, „check-and-balance system”, budgetary unitarism.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Децентралізація публічної влади в унітарній державі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net