Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України

Анотації 

Киренко С.Г. Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2002.

   Робота присвячена дослідженню проблем захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України і складається зі вступу, 3 розділів та 15 підрозділів, висновків та списку використаних джерел.
   На основі аналізу вітчизняних і зарубіжних досліджень, нормативно-правових актів, монографій та іншої літератури досліджується стан кримінально-правової охорони неповнолітніх в Україні. Базуючись на результатах проведеного дослідження, дається оцінка захисту прав неповнолітніх діючим кримінальним законодавством України, висвітлюються актуальні питання, які потребують вирішення, чинне кримінальне законодавство України порівнюється з законодавством минулих часів, а також із сучасним кримінальним законодавством Російської Федерації, Франції, Бєларусі, Швеції та деяких інших країн. Вносяться пропозиції по вдосконаленню норм КК України у бік посилення відповідальності за злочини проти життя, здоров’я, волі неповнолітніх, їх нормального статевого та духовного розвитку.
   Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності працівників правоохоронних органів, у навчальному процесі при викладанні курсу “Кримінальне право України”, а також при підготовці відповідних підручників та навчальних посібників, у науково-дослідній роботі.
   Ключові слова: кримінально-правова охорона неповнолітніх, злочини, суспільна небезпека, вікові особливості потерпілих, підвищена відповідальність.

Киренко С.Г. Проблемы защиты прав несовершеннолетних уголовным законодательством Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. - Киев, 2002.

   Работа посвящена исследованию проблем защиты прав несовершеннолетних уголовным законодательством Украины и состоит из вступления, 3 разделов, 15 подразделов, заключения, списка использованных источников.
   На основе анализа отечественных и зарубежных исследований, законодательных актов, монографий и другой литературы исследуется состояние уголовно-правовой охраны несовершеннолетних в Украине. Уголовный кодекс Украины, принятый 5 апреля 2001 года, сделал значительный шаг вперед (по сравнению с УК Украины 1960 года) в области защиты прав несовершеннолетних, однако без надлежащей законодательной оценки остался целый ряд преступлений, посягающих на права несовершеннолетних, что не отвечает требованиям Конвенции о правах ребенка 1989 года, которая обязывает государство всесторонне защищать права лиц, не достигших 18-летнего возраста.
   Проведенное диссертантом комплексное исследование проблем уголовно-правовой защиты прав несовершеннолетних на такие фундаментальные блага как жизнь, здоровье, нормальное половое и духовное развитие, позволяет сделать вывод о необходимости усиленной охраны несовершеннолетних, которые, в силу возрастных особенностей, относятся к наиболее уязвимым категориям населения. Преступления против несовершеннолетних должны наказываться более сурово, чем аналогичные преступления против взрослых людей. Лица, посягающие на детей, представляют повышенную общественную опасность, поскольку используют в ряде случаев их беспомощность перед насилием.
   В работе содержатся предложения по совершенствованию норм УК Украины в сторону усиления ответственности за совершение преступлений против несовершеннолетних.
   Диссертантом также предлагается установить повышенную ответственность за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних лицами, которые были обязаны заботиться о них и использовали зависимое положение потерпевших.
   В работе анализируется деятельность религиозных и общественных объединений, которые посягают на права несовершеннолетних, даются их основные черты и типы, а также предложения по усилению борьбы с ними. Предложения носят как законодательный, так и организационный характер.
   Проводится сравнительный анализ действующего уголовного законодательства Украины с уголовным законодательством прошлого, а также с современным уголовным законодательством Российской Федерации, Франции, Беларуси, Швеции и некоторых других стран.
   Ключевые слова: уголовно-правовая охрана несовершеннолетних, преступления, общественная опасность, возрастные особенности потерпевших, повышенная ответственность.

Kirenko S.G. The problems of minors’ rights defense by criminal law in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a master of laws degree in specialization 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal-executive law. – Kyiv National named after Taras Shevchenko University. - Kyiv, 2002.

   Study is dedicated to problems of minors’ rights defense by criminal law in Ukraine and it’s consist of introduction, 3 parts, 15 subparts, conclusion, list of used sources.
   Analysis about conditions of minors’ rights defense by criminal law is based on domestic and foreign studies, the normative acts, monographs and other literature. In the study is given an appreciation of situation with minors’ rights defense by criminal law in force in Ukraine, highlighted actual problems that need solutions; criminal law in force in Ukraine is compared with legislation of the past and with modern legislation of Russian Federation, France, Belarus, Sweden and others.
   Author moved the proposals for improvement norms of Ukrainian criminal code in direction to increase responsibility for felonies against minors’ life, freedom and normal sexual and moral health.
   The study’s results can be used in practical activity of special bodies, in educational process for course “Criminal law of Ukraine” and also for preparing corresponding textbooks and educational manuals, for research works.
   Key words: minors’ defense by criminal law, crimes, social danger, peculiarity of victims, increased responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net