Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінологічна характеристика девіантної поведінки неповнолітніх
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінологічна характеристика девіантної поведінки неповнолітніх

Анотації 

Корецький С.М. Кримінологічна характеристика девіантної поведінки неповнолітніх. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12. 00. 08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2003.

   Дисертація розкриває комплекс питань, пов'язаних з проблемами девіантної поведінки неповнолітніх в умовах докорінних соціальних змін, що відбуваються в Україні. У роботі показано, що існуючі теорії девіантної поведінки незалежно від часу і місця їх створення можуть служити теоретичним підґрунтям вирішення сучасних проблем ненормативної поведінки неповнолітніх в Україні.
   У роботі доведено, що основними чинниками девіантної поведінки неповнолітніх стали дисфункції основних інститутів соціалізації. До таких інститутів віднесено сім'ю, школу, електронні засоби масової інформації та комунікації, а також групи дозвіллєвої діяльності.
   Обґрунтовано необхідність створення заради консолідації діяльності суб'єктів профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх єдиної методики індивідуального кримінологічного прогнозування поведінки неповнолітніх. Розкрито використані в процесі створення такої методики теоретичні засади і описано сам процес створення цієї методики.
   Ключові слова: девіантна поведінка неповнолітніх, делінквентна поведінка неповнолітніх, мотив поведінкового акту, мотивація життєдіяльності, індивідуальне кримінологічне прогнозування, прогностично значимі фактори.

Корецкий С.Н. Криминологическая характеристика девиантного поведения несовершеннолетних. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2003.

   Диссертация раскрывает комплекс вопросов, связанных с проблемами девиантного поведения несовершеннолетних в условиях коренных социальных изменений, происходящих в Украине. В работе показано, что существующие теории девиантного поведения независимо от времени и места их создания могут служить теоретическим базисом решения современных проблем ненормативного поведения несовершеннолетних в Украине.
   В диссертации проведён комплексный анализ механизмов реализации самых распространенных и влиятельных нормативных систем, основных концепций теории девиантного поведения с целью теоретического обоснования причин и условий противоправного и преступного поведения несовершеннолетних. Изучены общепринятые модели мотива преступного деяния и на их основе созданы модели мотива отдельного действия и мотивации жизнедеятельности.
   В работе обосновывается необходимость новой интерпретации соотношения понятий терминов “девиант”, “делинквент”, “преступник”. Предлагается типология криминальной зараженности личности. В частности, типология проводится по двум системообразующим признакам: нормативные системы, по отношению к которым происходят отклонения поведения, и стойкость диспозиций на поведение, отклоняющееся от нормативных предписаний.
   Автор детально анализирует генезис методологий индивидуального криминологического прогнозирования поведения несовершеннолетних. На основании отечественного и зарубежного опыта делается вывод, что для создания методик индивидуального криминологического прогнозирования наиболее эффективным является типологический методологический подход, суть которого состоит в создании типологии личности и выявлении присущего каждому из типов набора качеств.
   В работе доказывается, что основными факторами девиантного поведения несовершеннолетних стали дисфункции наиболее влиятельных институтов социализации. К таким институтам отнесены семья, школа, электронные средства массовой информации и коммуникации, а также группы досуговой деятельности. На основании анализа дисфункций институтов социализации несовершеннолетних автор приходит к выводу, что оптимальным субъектом сбора прогностически существенной информации остаются классные руководители.
   Обоснована необходимость создания ради консолидации деятельности субъектов профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних единой методики индивидуального криминологического прогнозирования поведения несовершеннолетних.
   В эмпирической части исследования раскрыты использованные в процессе создания такой методики теоретические основы и описан сам процесс её создания. Прогностически важные признаки отбираются по двум основаниям: осведомлённость классных руководителей о данном признаке и удельный вес признака в процессе формирования личности девианта.
   Ключевые слова: девиантное поведение несовершеннолетних, делинквентное поведение несовершеннолетних, мотив поведенческого акта, мотивация жизнедеятельности, индивидуальное криминологическое прогнозирование, прогностически значимые факторы

Sergey Koretsky. Criminological characteristics of deviant behaviour of adolescents. – Manuscript.

Thesis on competing a scientific degree of the candidate of juridical science by speciality 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Penitentiary Law – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kiev, 2003.

   The dissertation deals with the complex of issues concerned with the problems of deviant behaviour of adolescents under deep social changes in Ukraine. The author has demonstrated that despite the place and time of their development the existing theories of deviant behaviour give a substantial theoretical foundation for current problems of non-normative behaviour of adolescents in Ukraine.
   As it is stated in the dissertation the major factors of deviant behaviour of adolescents were triggered by dysfunction of basic socialisation institutes. These institutes are as follows: family, school, mass media (including electronic ones) and communication means, and leisure activities.
   There is also substantiated that for the sake of consolidating activity of the subjects on preventing law violation and offence amongst adolescents there should be developed unified methods for individual criminological prediction of adolescents behaviour. There are presented the theoretical basics for this methodology, developed in the course of the research, as well as the description of the process of its creation.
   Key words: deviant behaviour of adolescents, delinquent behaviour of adolescents, behavioural act motive, vital activity motivation, individual criminological prognostics, forecasting significant factors.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінологічна характеристика девіантної поведінки неповнолітніх

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net