Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Зв’язки з громадськістю у формуванні іміджу органів державного управління
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зв’язки з громадськістю у формуванні іміджу органів державного управління

Анотації 

Колосок С.В. Зв’язки з громадськістю у формуванні іміджу органів державного управління. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01-теорія та історія державного управління.-Національна академія державного управління при Президентові України. - Київ, 2003.

   У дисертації комплексно досліджуються зв’язки з громадськістю у формуванні іміджу органів державного управління. Автор акцентує увагу на концептуальних підходах, визначеннях категорій, понять, які стосуються формування позитивного іміджу органів державного управління у сучасному українському суспільстві.
   Удосконалено підхід щодо застосування новітніх інформаційних технологій у діяльності органів управління і доведено доцільність впровадження у практику органів державного управління форм і методів паблік рилейшнз як ефективного механізму формування іміджу органів державної влади, який уможливлює реалізацію принципу відкритості та прозорості державного управління, зростання рівня підтримки дій державної влади з боку населення.
   Запропоновано напрями формування позитивного іміджу органів державного управління за допомогою створення моделі комунікативного простору, яка грунтується на ефективному прямому і зворотному зв’язку з населенням та системному дослідженні громадської думки.
   На основі наукового аналізу існуючої практики зв’язків органів державного управління з громадськістю вносяться пропозиції та рекомендації щодо створення спеціальних підрозділів у системі державного управління та технологій конструювання позитивного корпоративного іміджу державної влади в Україні.
   Ключові слова: зв’язки з громадськістю, орган державного управління, паблік рилейшнз, імідж, репутація, авторитет, комунікативний простір, комунікативна діяльність, громадська думка, засоби масової комунікації.

Колосок С.В. Связи с общественностью в формировании имиджа органов государственного управления. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.01-теория и история государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. - Киев, 2003.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию связей органов государственного управления с общественностью с целью формирования их позитивного имиджа в условиях процесса демократизации украинского общества. Особое внимание уделяется изучению коммуникативной деятельности органов власти как неотъемлемой составной процесса последовательной трансформации административно-командной системы управления в демократическую, социально-ориентированную систему государственной власти.
   Анализ опыта функционирования органов государственного управления свидетельствует о недостаточном использовании методов паблик рилейшнз в их работе, что отрицательно влияет на эффективность информационной политики. На основании анализа зарубежной и отечественной научной литературы в работе предлагаются определения категорий “паблік рилейшнз“, “связи с общественностью” и др., показаны формы и методы ПР-технологии.
   В работе характеризуется взаимосвязь понятий “имидж”, “репутация”, “авторитет”, их взаимосвязь в коммуникативной деятельности органов власти. Обращается внимание на тот факт, что составной частью формирования имиджа органов государственного управления выступают средства массовой коммуникации.
   По нашему мнению, проблема воздействия на общественное мнение при помощи СМК со стороны государства может рассматриваться либо в контексте манипулирования массовым сознанием, либо в аспекте использования социальных технологий.
   Анализ коммуникативной деятельности органов власти свидетельствует о том, что сформировать собственный позитивный корпоративный имидж возможно при их открытости и прозрачности.
   В диссертации анализируются конкретные формы связи органов государственного управления, в частности областных администраций, с населением. Исследование, проведенное с использованием социологических методов, свидетельствует о том, что степень доверия (недоверия) граждан к различным органам и уровням власти (районным, областным, центральным) зависит от их авторитетности в глазах населения. С другой стороны, исследования показали, что государственные служащие недостаточно эффективно используют различные каналы связи с общественностью, недостаточно ориентируются на общественное мнение.
   В современных условиях коммуникативная деятельность органов государственного управления должна базироваться на формировании двух приоритетных направлений: применении современных форм и методов связей с общественностью как основной элемент создания информационного пространства органов государственной власти; на исследовании общественного мнения в качестве средства установления обратной связи, источника, свидетельствующего об эффективности деятельности органов государственного управления.
   На основании всестороннего анализа западных теорий паблик рилейшнз определены цели и задачи функционирования этого феномена в коммуникативной сфере.
   Рассматривая связи с общественностью в качестве инструмента в конструировании имиджа органов государственного управления, автор считает, что паблик рилейшнз – это коммуникативное взаимодействие организационных структур управления с населением с целью формирования позитивного имиджа органов власти и создания благоприятной информационной среды для субъектов взаимодействия.
   В диссертационном исследовании раскрыты механизмы и направления формирования имиджа органов государственного управления. Коммуникативная деятельность органов власти рассматривается в качестве основы формирования конструктивного диалога, построения эффективной обратной связи органов государственного управления с общественностью.
   Автором исследуются и раскрываются методы и способы работы государственных ПР-служб как за рубежом, так и в Украине, изучаются факторы, обеспечивающие положительный результат их коммуникативной деятельности.
   Большинство нормативно-правовых актов адресованы СМИ, тогда как необходимо усилить правовое регулирование информационно-коммуникативной деятельности самих органов государственной власти.
   Анализ существующей нормативно-правовой базы как регулятора отношений в коммуникативной сфере власти и общества свидетельствует о намерении органов государственного управления вести открытый диалог с населением на важные темы.
   Предполагается, что роль и значение взаимодействия с общественностью органов государственной власти будет возростать в связи с развитием украинского информационного пространства, государственное управление которым должно базироваться на принципах прозрачности и открытости. При этом упомянутые выше принципы одновременно выступают и составными элементами целостной системы формирования имиджа органов государственного управления. Связи с общественностью в государственном управлении действуют в системе отношений власти с населением, выступая инструментом в руках государственных служащих, реализующих информационно-объяснительную политку государства.
   Использование научных методов анализа позволило исследовать модели паблик рилейшнз в сфере государственного управления, классифицировать и охарактеризовать факторы влияющие на их эффективность.
   В современных условиях в Украине в коммуникативной деятельности органов государственной власти не в полной мере используются существующие современные информационные технологии.
   Использование в работе социологических исследований, проведенных в Винницкой и Одесской областях, позволило проанализировать реальное состояние взаимодействия органов власти с населением. На основании полученных данных были предложены методы и формы дальнейшего совершенствования коммуникативных технологий с целью обеспечения поддержки населением государственных преобразований, формирования благоприятного информационного климата.
   Ключевые слова: связи с общественностью, орган государственного управления, паблик рилейшнз, имидж, репутация, авторитет, коммуникативное пространство, коммуникативная деятельность, общественное мнение, средства массовой коммуникации.

Kolosok S.V. Рublic relations in formation image state administration. The manuscript.

Dissertation for a Candidate’s degree in public administration on speciality 25.00.01 – the theory and history of public administrations. – The National Academy of Public Administration, office of President of Ukraine. - Kyiv, 2003.

   In this dissertation the role of public relations in making up of the image state administration is researched.
   The author stresses (emphasises) the determinations of categories, notions which characterise the process of the forming public administration’s image.
   Scientifically analysis of real practice of the forming public administration’s permitted (allowed) to make propositions and recommendations concerning implementations of modern technologies of creations of state power’s image in contemporary in Ukraine.
   In this thesis mechanisms and ways of government organs image formation are investigated. Communicative activity of public authorities is considered as a basis of formation of a constructive dialogue and an effective feedback of state authorities with the public. The author researches the methods and the ways of the state PR-services work in Ukraine and abroad. Besides, the factors that ensure the positive result of their communicative activity are examined.
   The majority of legal acts are addressed to mass media, while it is necessary to intensify a legal regulation of information and communication activity of government organs. The analysis of existing legal basis, as a regulator of relations in the communicative sphere of authority and society, is evidence of the intention of government organs to carry on an open dialogue on important topics with the population. It is supposed that the role and the importance of state authorities public relations will increase in connection with the development of Ukrainian information space.
    The state management of this information space must be based on the principles of transparency and openness. In addition these principles are the components of the integrated system of public authorities image formation. Public relations in public administration operate in the relation system of authority and population. They are the instrument in the hands of government employees that realize information explanatory state policy.
   Key words: public relations, image, state administration, communicative activity, mass media, reputation, authority, public opinion, communication space.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зв’язки з громадськістю у формуванні іміджу органів державного управління

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net