Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Митний контроль в Україні: організаційно-правові питання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Митний контроль в Україні: організаційно-правові питання

Анотації 

Корнєва Т.В. Митний контроль в Україні: організаційно-правові питання. - Рукопис (255 стор.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002.

   Роботу присвячено дослідженню організаційно-правових аспектів митного контролю в Україні.
   Дисертація містить аналіз поняття та правових засад організації та здійснення митного контролю в Україні. Досліджено сутність і призначення митного контролю, запропоновано критерії та розроблено класифікацію видів митного контролю, з’ясовані та визначені принципи і правові засади митного контролю. Розкривається зміст поняття системи митних органів, а також науково обґрунтовується спеціальний статус Державної митної служби України. Дисертантом визначаються можливі шляхи вдосконалення системи митних органів України через її реорганізацію, вносяться конкретні пропозиції по покращенню взаємодії митних органів з правоохоронними та іншими контролюючими органами.
   Сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання адміністративної відповідальності за порушення митних правил.
   Ключові слова: митний контроль, принципи митного контролю, види і форми митного контролю, структура і повноваження митних органів, митне законодавство, порушення митних правил.

Корнева Т.В. Таможенный контроль в Украине: организационно-правовые вопросы. - Рукопись (255 стр.)

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право. Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2002.

   В исследовании, исходя из стратегического курса независимой Украины на построение демократического, социально-правового государства определяются теоретико-методологические основы, тенденции развития, особенности становления и правового регулирования таможенного контроля.
   В диссертации исследуются проблемы формирования и развития системы органов таможенного контроля в сфере исполнительной власти Украины в условиях построения демократического правового государства. Исследуется практическая деятельность структурных звеньев управленческо-правовых уровней в таможенных органах (центральный аппарат, региональные таможни и таможни), формулируются их задачи, компетенция и функциональные обязанности в организации и осуществлении таможенного контроля, излагаются рекомендации, в том числе структурного и нормативно-правового характера, относительно усовершенствования эффективности их деятельности.
   Диссертация содержит анализ понятия и правовых основ организации проведения таможенного контроля в Украине. Исследованы суть и назначение таможенного контроля как ключевой функции таможенных органов, предложены критерии и разработана классификация видов таможенного контроля. Рассматриваются основные принципы таможенного контроля, их роль в осуществлении, раскрывается и формулируется принцип риска.
   Обосновывается возрастание роли правовых основ таможенного контроля, делается вывод о необходимости усовершенствования правовой регламентации таможенного контроля, приведения таможенного законодательства в соответствие с Конституцией Украины, его унификации с общепринятыми в мировой практике требованиями и стандартами.
   Диссертантом определяются возможные пути усовершенствования системы таможенных органов Украины через ее реорганизацию. Вносятся конкретные предложения по улучшению взаимодействия таможенных органов с правоохранительными и другими контролирующими органами, координации их деятельности и правового обеспечения реализации государственной программы борьбы с контрабандой.
   Анализируется соотношение терминов “должностное лицо”, “служебное лицо”, “работник” таможенного органа. Сформулированы рекомендации относительно закрепления этих терминов в Таможенном кодексе Украины.
   С учетом судебной практики делается вывод о необходимости усовершенствования правовой регламентации осуществления таможенного контроля с целью повышения эффективности борьбы с нарушениями таможенных правил и контрабандой путем принятия соответствующих законодательных актов.
   Сформулированы конкретные предложения по усовершенствованию правового регулирования административной ответственности за нарушения таможенных правил.
   Ключевые слова: таможенный контроль, принципы таможенного контроля, виды и формы таможенного контроля, структура и полномочия таможенных органов, таможенное законодательство, нарушения таможенных правил.

Кorneva T.V. Customs control in Ukraine: organization and legal questions.-Manuscript.

The thesis for obtaining a scientific degree of the candidate of sciences (law) on the speciality – 12.00.07 – the theory of administration; administrative law and procedure; financial law. – V.M. Koretsky Institute of the State and Law of the National Academy of Sciences, Kуiv, 2002.

   The thesis is dedicated to the research of the organizational and legal aspects of the customs control in Ukraine.
   The thesis contains analysis of concept and legal organization principles of customs control in Ukraine. It has been researched essence and allocation of the customs control, offered criteria and elaborated customs control classification, elucidated and fixed principles and legal grounds of customs control. It is also substantiated special status of the State Customs Service of Ukraine.
   The author of dissertation is determined possible ways of improvement of the system of the Customs bodies through its reorganization. It is moved concrete proposals towards the improvement of interaction of Customs bodies with the law enforcement agencies system and the other controlling bodies.
   It has been formulated the concrete proposals according to the improvement legal regulation of administrative responsibility of the infringement customs rules.
   Key words: customs control, principles of customs control, kinds and forms of customs control, structure and authority of Customs bodies, custom legislation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Митний контроль в Україні: організаційно-правові питання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net